Kolisnyk Maryna

In 2009 graduated from the National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute” (Faculty of Linguistics) with the qualification “Interpreter, lecturer (English, French languages)”. In 2014 completed the PHD study specializing in Germanic Languages (10.02.04) at the National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute”. On the 04th of December 2015 got a degree in Philological Sciences for the submitted dissertation “Characteristics of North-Eastern Dialect of England Functioning within the Period of 1960-2010”. Since 2009 has been working at the Faculty of linguistics, NTUU “KPI” delivering courses “English as a Foreign Language”, “English for professionally oriented communication”, “English for Specific and Academic Purposes”. Actively participates in scientific and methodological national and international conferences. Constantly attends professional trainings and workshops. The area of scientific interests: north-eastern dialect of England, dialect variety of Great Britain, variation of English.

Scientific publications

 1. Колісник М. П. Взаємодія мовних засобів у мовленні англійців північного сходу / М. П. Колісник // Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – Вип.130. – С. 417-422.
 2. Колісник М. П. Граматичні відхилення у мові північно-східного діалекту Англії / М. П. Колісник // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія «Філологічні науки. Мовознавство». – Луцьк: СНУ ім. Л. Українки, 2014. – Вип.5 (282). – С. 87-92.
 3. Колісник М. П. Особливості генезису північно-східного діалекту Англії / М. П. Колісник // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». – Вип. 39 – 2013 – С. 44-49.
 4. Колісник М. П. Північно-східний діалект англійської мови як один з територіальних діалектів Великобританії / М. П. Колісник // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». – Вип. 30 – 2012 – С. 34-38.
 5. Колісник М. П. Система відхилень у вимові голосних носіями північно-східного діалекту Англії 1960-1990 років / М. П. Колісник // Науковий журнал Запорізького національного університету. Серія «Нова філологія». – Запоріжжя:ЗНУ, 2014. – Вип. 65. – С. 116-121.
 6. Колісник М. П. Уточнення змістового насичення терміна «діалект» / М. П. Колісник // Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – Вип.129. – С. 478-483.
 7. Колесник М. П. Анализ состояния разработок критериев идентификации диалектов английского язика / М. П. Колесник // На пересечении языков и культур. Актуальные вопросы гуманитарного знания: межвузовский сборник статей: Вып. 2. – Киров: Изд-во ВятГГУ, 2013. – С. 56-63.
 8. Колісник М. П. Лексичні особливості функціонування північно-східного діалекту Англії / М. П. Колісник // Proceedings of the 1st European Conference on Languages, Literature and Linguistics. «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. – Vienna, 2014. – P. 20-27.
 9. Колесник М. П. Специфика отклонений в системе согласных северо-восточного диалекта Англии в период 1960-1990 годов / М. П. Колесник // Science and Education A New Dimension: Philology. – Issue 47. – Budapest: Society for Cultural and Scientific Progress in Central and Eastern Europe, 2015. – P. 51-54.
 10. Колісник М. П. Vocalic system of the North-Eastern dialect o England within the period o 2000-2010 / М. П. Колісник // Наукові записки. Серія: Філологічні науки. – Кропивницький: Видавець Лисенко В.Ф., 2017. – Вип.154. – С. 119-125.
 11. Колісник М. П. Лексико-семантична класифікація мовних одиниць північно-східного діалекту Англії / М. П. Колісник // Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти: Матеріали І міжнародної науково-практичної конференції. – К.: «Кафедра», 2014. – С. 54-56.
 12. Колісник М. П. Розподіл лексико-граматичних класів північно-східного діалекту англійської мови Великобританії / М. П. Колісник // Формула компетентності перекладача: Матеріали ІV Міжнародної науково-методичної конференції . – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – С. 127-130.
 13. Колісник М. П. Соціокультурні фактори в діалектології / М. П. Колісник // (Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація: Тези доповідей XIII наукової конференції з міжнародною участю. – Харків: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2014. – С. 176-177.
 14. Колісник М. П. Стан досліджень територіальних діалектів англійської мови / М. П. Колісник // Взаємодія одиниць мови і мовлення: комунікативно-когнітивний, соціокультурний, перекладознавчий і методичний аспекти: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – С. 24-28.
 15. Колісник М. П. Тематичний розподіл лексичних одиниць північно-східного діалекту англійської мови / М. П. Колісник // Взаємодія одиниць мови і мовлення: комунікативно-когнітивний, соціокультурний, перекладознавчий і методичний аспекти: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – С. 25-29.
 16. Колесник М. П. Специфика отклонений в системе согласных северо-восточного диалекта Англии в период 1960-1990 годов / М. П. Колесник // Science and Education A New Dimension: Philology. – Issue 47. – Budapest: Society for Cultural and Scientific Progress in Central and Eastern Europe, 2015. – P. 51-54.
 17. Колісник М. П. Vocalic system of the North-Eastern dialect o England within the period of 2000-2010 / М. П. Колісник // Наукові записки. Серія: Філологічні науки. – Кропивницький: Видавець Лисенко В.Ф., 2017. – Вип.154. – С. 119-125.
 18. Колесник М. П.Особенности актуализации морфологических отклонений северо-восточного диалекта Англии в период 2000-2010 годов. / М. П. Колесник // Actual problems of the theory and practice of philological researches : materials of the IX international scientific conference. – Prague : Vědecko vyda- vatelské centrum «Sociosféra-CZ», 2019. – 65-71.
 19. Колісник М. П. Морфологічні відхилення у мовленні носіїв північно-східного діалекту Англії у період 1960-1990 років // Advanced Linguistics. – Issue 4 (2019). – Kyiv, 2019. – P. 70-76
 20. Колісник М. П. Функціонування синтаксичних відхилень у мовленні носіїв Північно-східного діалекту англійської мови різних вікових груп // Молодий вчений. – № 4 (80). – Херсон: Гельветика, 2020. – С. 661-664
 21. Колісник М. П. Фонетичні розбіжності у системі приголосних звуків північно-східного діалекту Англії // Сучасні тенденції фонетичних досліджень: Матеріали IV круглого столу з міжнародною участю. – К.: «Політехніка», 2020. – С. 100-102.
 22. Колісник М.П., Різник А. Writing skill in distance learning programs // II Annual Conference on Current Foreign Languages Teaching Issues in Higher Education – Kyiv, 2020. – P. 124-127
 23. Колісник М. П. Interaction of dialect language units // Modern science: problems and innovations. Abstracts of the 3rd International scientific and practical conference. – Stockholm : SSPG Publish, 2020. – P. 491-494
 24. Колісник М. П. Принцип дослідження лексичних одиниць північно-східного діалекту Англії // Topical issues of the development of modern science. Abstracts of the 10th International scientific and practical conference. – Sofia : ACCENT, 2020. – P. 437-442
 25. Колісник М. П. Морфологічні відхилення у мовленні носіїв північно-східного діалекту Англії у період 1960-1990 років // Advanced Linguistics. – Issue 4 (2019). – Kyiv, 2019. – P. 70-76
 26. Колісник М. П. Функціонування синтаксичних відхилень у мовленні носіїв Північно-східного діалекту англійської мови різних вікових груп // Молодий вчений. – № 4 (80). – Херсон: Гельветика, 2020. – С. 661-664
 27. Колісник М. П. Особливості вокалічної системи північного сходу Англії впродовж 1990-2000 років // Науковий вісник херсонського державного університету. Серія: Германістика та міжкультурна комунікація. – 2021. – №1.
 28. Колісник М. П. Особливості функціонування приголосних звуків північно-східного діалекту Англії у період 2000-2010 років // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія “Філологія”. – 2021. – №48 (Том 1).
 29. Колісник М. П. Особливості функціонування приголосних звуків північно-східного діалекту Англії у період 1960-1990 років // Сучасні тенденції фонетичних досліджень: Матеріали V круглого столу з міжнародною участю. – К.: «Політехніка», 2021. – С. 112-116.
 30. Колісник М. П. Students’ perception of Kahoot! // IIІ Annual conference on current foreign languages teaching issues in higher education: Conference Proceedings, 13th May, 2021. – Kyiv: National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute” FL, 2021. – P. 50-52.