Dukhanina Nataliia

In 2004 Nataliia Dukhanina graduated from the Faculty of Romance and German Philology at  Kiev Institute for the Humanities.On the 19thof January 2012 she got a degree in Pedagogical Studies for the submitted dissertation “Pedagogical Conditions for Media Educational Technologies Use in Training Masters of Computer Science”. Nataliia Dukhanina is currently working as an associate professorat the Department of the English Language for Humanities #3. She regularly attends professional trainings, seminars and extension courses.Nataliia Dukhanina takes an active part in the scientific national and international conferences. Fields of research interests: modern approaches and innovations in teaching foreign languages, media culture and media literacy of technical students.

Scientific publications

Медіатехнології як мотивація студентів до навчання // Вища освіта України. – Т. V(12). — К. : Гнозис, 2008. — С. 189–193.

Критичне мисленнятехнології розвитку / Н. М. Духаніна// Вища освіта України. –  2009. – Т. II(14).– Тематичний випуск № 3. «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». — К. : Гнозис, 2009. — С. 506–513.

Медіаосвітатеоретичний аналіз / Н. М. Духаніна //  Всеукр. наук.практ. конф. [«Журналістикафілологія та медіаосвіта»].  — Полтава : Освіта, 2009. — С.102–104.

Технології освітидо розмежування понять/ Н. М. Духаніна // Проблеми освіти : наукзб. —К. : Ін–т інновацтехнологій і змісту освіти МОНМС України, 2010. —Вип. 63. —Ч. ІІ. —С.166–170.

Медіаосвіта як фактор модернізації та підвищення якості вищої освіти / Н. М. Духаніна //  Проблеми освітинаукзб. —К. : Ін–т інновацтехнологій і змісту освіти МОНМС України, 2011. —Вип. 66. —Ч. ІІ. —С.190–195.

Формування медіаосвітнього середовища в умовах інформатизації системи вищої освіти / Н. М. Духаніна //  Вища освіта України. – Т. III (21).  —К. : Гнозис, 2010. —С. 149–155.

Зміст та структура навчальної програми спецкурсу „Основи медіакультури” / Н. М. Духаніна //  Проблеми освіти : наукзб. / Ін–т інновацтехнологій і змісту освіти МОНМС України. —К., 2011. —Вип. 68. — С. 311–314.

Історикокультурні та соціально-політичні передумови розвитку медіаосвіти в Україні та за кордоном / Н. М. Духаніна //  Вища освіта Українитеоретичний та науково-методичний часопис / №1.  – Дод. 1. – Тем. випуск «Наука і вища освіта : проблеми взаємодії та інтеграції». — К. : Запоріжжя, 2011. –– С. 72–80.

Сутність та структура готовності магістрантів до використання медіаосвітніх технологій / Н. М. Духаніна //Гуманітарний вісник. –– Дод. 1 до вип. 27, Т. ІV(37): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». —К. : Гнозис, 2012. —С. 110–117.

Узгодженість навчально-виховного процесу з медіакультурним  розвитком магістрантів / Н. М. Духаніна // Гуманітарний вісникДВНЗ «Переяслав-Хмельницький держ. пед. універім. Г. Сковороди»/ Дод. 1 до вип. 31, Т.  (48): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». —К. : Гнозис, 2013. —С. 247–256.

Медиаобразовательный подход к обучению иностранным языкам / Н. М. Духанина // Медиаобразование – 2013: Сбтрудов Международного форума конференций “Медиаобразование 2013” / под. ред. И.В. Жилавской. —М. : РИЦ МГГУ им. А.М. Шолохова, 2013. — С. 184–193.

Особливості підготовки майбутніх фахівців з комп’ютерних наук засобами медіаосвіти / Н. М. Духаніна //Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький держ. пед. універім. Г. Сковороди» / Дод. 3. Вип. 31. — К. : Гнозис, 2014. —С. 287–292.

Педагогічні умови підвищення ефективності навчальновиховного процесу / Н. М. Духаніна  // Гуманітарний вісник ДВНЗ «ПереяславХмельницький держ. пед. універім. Г. Сковороди» – Дод. 5 до Вип. 31: Тем. вип. «Проблеми епіричних досліджень». –– К. : Гнозис, 2014 –– С.184–189.

Особливості навчання іншомовного професійного спілкування студентів технічних спеціальностей / Н. М. Духаніна //Матеріали міжвузівської наук.практконф. [«Особливості викладання іноземних мов у вищій школі»], Київ, 15 січня 2009 р. — Київ. : НТТУ «КПІ», 2009.— С. 189–193.

Сучасні тенденції у викладанні іноземних мов / Н. М. Духаніна //Матеріали міжнарнаук.практконф.[«Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов»], Київ, 27 лютого 2009 р. — Київ : «Політехніка», 2009. – С. 189–193.

Mediatechnologiesinforeignlanguageteachingandlearning/ N. Dukhanina// XIV TESOL – Ukraine National Conference: Discovery Learning: Content-Based Learning for EFL / ESP Teacher. — Kharkiv, 2009. — Р. 69.

Актуальні питання викладання іноземних мов у вищих технічних навчальних закладах / Н. М. Духаніна // Міжнарнаук.практконференція [«Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов»]. —Київ : «Політехніка», 2010. – С. 59–60.

Інтеграція медіаосвіти у процес навчання іноземних мов / Н. М. Духаніна // Матеріали VIIІ Міжнароднаук.практконф. [«Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов»], Київ, 1березня 2013 р. — К. : НТУУ «КПІ», 2013. — С. 4851.

Медіаосвіта студентів на практичних заняттях з іноземної мови / Н. М. Духаніна // Матеріали Міжнарнаук.практконф. [«Сучасна освітаметодологіятеоріяпрактика»], Київ, 18 квітня 2013 р.—К. : НТУУ «КПІ», 2013.—С. 4650.

Метод проектів як ефективна технологія медіаосвіти  / Н. М. Духаніна //Матеріали VIIIміжнар. наук.-практ. конф. [«Актуальные проблемы современных наук – 2013»],Перемышль, 07-15 июня 2013. — ПеремишльSp. z o.o. «NaukaI studia», 2013. —С.21-23

Моделі медіаосвіти / Н. М. Духаніна //Матеріали ІХ міжнар. наук.-практ. конф. [«Актуальные достижения европейской науки – 2013»], Софія, 17-25 червня 2013 р.— Софія: «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2013. — С.20-22.

Формування медіакомпетентності  вторинної мовної особистості / Н. М. Духаніна //Матеріали ІІ Міжнарнаук.практконф. [«Актуальні проблеми вищої професійної освіти України»], Київ, 20 березня. 2014 р. —К. : НАУ, 2014. —С. 172–173.

Умови ефективності та якості навчально-виховного процесу / Н. М. Духаніна // МатеріалиІІ Міжнарод. наук.-практ. конф.[«Сучасна освітаметодологіятеоріяпрактика»], Київ,16 квітня 2014. –– К. : НТУУ «КПІ», 2014. –– С. 34 – 37.

Професійно орієнтоване навчання іноземної мови студентів немовних вузів / Н. М. Духаніна // Іншомовна освіта у вищій технічній школіметодипідходитехнології : Матеріали ІVМіжнароднаук.методконф. ––К. : НТУУ «КПІ», 2014. –– С. 34–36.

Teaching materials

Іноземна мова [Електронний ресурс]: Методичні вказівки для самостійної підготовки студентів І курсу Інституту прикладного системного аналізу до виконання комплексних контрольних робіт /  Уклад.: Н. М. Духаніна. –– К.: НТУУ «КПІ», 2014. –– 42 с.

Англійська мова в сфері інформаційних та комп’ютерних технологій : навчпосіб. / Н. М. Духаніна, Ю. А. Корницька. ––К. : НТУУ «КПІ», 2014.–– 212  с.