Аntonenko Inna

Аntonenko Inna Ivanivna

In 1994  graduated from Kiev State Pedagogical Institute of Foreign Languages. Inna Ivanivna is the author of a number of works of teaching the English language including methodical instructions for practical exercises for students, scientific articles. Inna Ivanivna takes an active part in scientific seminars and іnternational  conferences, one of which: International scientific and practical conference “Modern education: methodology, theory, practice”, NTUU “KPI”, Faculty of Linguistics (report on the topic:  “Formation of professional foreign language communicative competence of students of higher educational establishments”); also  International scientific  and practical conference “Modern approaches and innovations in teaching foreign languages”, NTUU “KPI”, Faculty of Linguistics (report on the topic: “Communicative approach in teaching foreign languages”). To improve her  pedagogical skills Аntonenko Inna took training courses at the Ukrainian Institute for Information Technologies in Education and attends training courses of higher education establishments.

СТАТТІ

 • Антоненко І. І. Важливість компетентнісного підходу в вищій освіті // Матеріали X Міжнародної науково – методичної конференцїї «Європейський простір вищої освіти як основа розвитку суспільства знань». Науково – методичний журнал «Нова педагогічна думка» № 1 / 2012 р. м. Рівне
 • Антоненко І. І. Моніторинг якості освіти як важлива умова покращення ефективності процесу навчання //Вища освіта України – Додаток 2 до №3, том III (28), – 2011р. – Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до Європейського освітнього простору». Інститут вищої освіти АПН України Видавництво «Гнозис» – 546c.
 • Антоненко І. І. Деякі аспекти вивчення наукових технічних термінів та якість освіти // Гуманітарний вісник – 1 до Вип.27, Том ІІ (35): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору», – К.: Гнозис,2012. – 596с. .
 • Антоненко І.І. Проблеми навчання англійського професійно-орієнтованого писемного мовлення // Гуманітарний вісник ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди’’ –Додаток 1 до Вип.31,том V (47): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору», – К.: Гнозис,2013. – 540с.
 • Антоненко І. І. Жанровий підхід до відбору текстів у навчанні студентів поліграфічних спеціальностей англомовного писемного мовлення. Наукові записки Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. Педагогічні та історичні науки. 2014. Вип. 117. С. 5–15.
 • Антоненко І. І. Формування іншомовної професійної компетентності у студентів ВНЗ. Гуманітарний вісник ДВНЗ Переяслав-Хмельницького держ. пед. університету ім. Григорія Сковороди. 2014. Вип.5: Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору. Т.5 (56). С. 20–27.
 • Antonenko I. I. Сontent of teaching professionally oriented written communication. Advanced education. 2015. № 4. С. 4–7.
 • Антоненко І.І. Важливість прагматичної направленості коротких рекламних  повідомлень у навчанні англійської мови майбутніх фахівців видавничо-поліграфічної галузі. Гуманітарний вісник ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди’’– Додаток 3 до Вип.36, Том ІV (20): Тематичний випуск “Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання’’. – К.: Гнозис, 2016.-314 с.
 • Antonenko I. І., Kolomiets S. S. The system of exercises for teaching future specialists writing informational and advertising messages. European Humanities Studies: State and Society. 2016. Issue 4. Р. 118–130.
 • Антоненко І.І. Компетентнісний підхід у навчанні студентів видавничо-поліграфічних спеціальностей англомовного писемного мовлення.Наукові записки: [зб. наук. ст.]. Нац. пед. ун-т імені М.П. Драгоманова. – Київ:Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2016. Випуск СХХХ (130). 289 с.
 • Антоненко І.І. Організація та проведення експериментального навчання професійно  орієнтованого писемного мовлення майбутніх фахівців видавничої галузі.Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія: зб. наук. пр. – К. : Національний авіаційний університет, 2016. – Вип. 2(9).– 88с
 • Антоненко І. І. Методичні основи навчання англомовного письма майбутніх фахівців видавничо-поліграфічної галузі. Гуманітарний вісник ДВНЗ Переяслав-Хмельницького держ. пед. університету ім. Григорія Сковороди. 2017. Вип. 37 (3) : Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання. Т.  ІІ (22). С. 208–216.
 • Антоненко І. І. Відбір матеріалу для навчання англійського професійно орієнтованого писемного мовлення. European Humanities Studies: State and Society. 2017. Issue 4 (ІІ). Р. 76–88.
 • Антоненко І. І., Коломієць С. С. Методична типологія журналістських жанрів у навчанні англомовного професійно-зорієнтованого письма. Актуальні питання іноземної філології. 2018. № 8. С. 165–171.
 • Antonenko І. І., Chizhova N. V Using situational exercises for the development of communication skills and personal mobility of students. European Humanities Studies: State and Society. 2018. Issue 3. Р. 4–16.
 • Антоненко І. І. Різні підходи у навчанні англійського професійно орієнтованого писемного мовлення. Всеукраїнський науково- практичний журнал «Директор школи, ліцею, гімназії». «Вища освіта України у контексті інтеграції  до європейського освітнього простору». –№4(2), Том ІІ (84). – К.: Гнозис, 2019.-С.155- 163.
 • Антоненко І. І Навчання іншомовного професійно орієнтованого писемного мовлення майбутніх фахівців. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Збірник наукових праць. – Випуск 72. – Том 1. – Київ : Видавничий дім «Гельветика», 2020. – С.23-26.
 • Чіжова Н.В., Антоненко І.І. Особистісна мобільність: ключі до управління// Науковий часопис національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – Випуск 79. – Том 2. – Київ :Видавничий дім «Гельветика», 2021. – С. 192-195.

ТЕЗИ ДОПОВІДІ

 • Антоненко І.І. Іншомовна комунікативна компетенція як важливий чинник в навчанні майбутніх фахівців // Формування іншомовної соціокультурної компетенції у студентів ВНЗ: Матеріали I Міжнародної науково – практичної конференції. Київ, 22 листопада 2011 р. – Київ: надруковано ТОВ ,,Дельта Корп’’, 2011. – 109с.
 • Антоненко І.І. Інтерактивна форма навчання як один з напрямків підготовки студентів вищих навчальних закладі // Сучасні тенденції викладання іноземних мов у вищій школі: технології навчання: Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції. 17 січня 2012р.- К.:НТУУ «КПІ».-196с.
 • Антоненко І.I. Інтерактивні методи як важлива складова навчання студентів вищих технічних навчальних закладів //Матеріали V Всеукраїнської науково – практичної конференції «Проблеми викладання іноземних мов у немовному вищому навчальному закладі». 16 березня 2012 р. м. Київ Нац.авіац. ун-т.-К.:Вид-во. Нац.авіац.ун-ту «НАУ-друк».
 • Антоненко І.І. Інтерактивний метод вивчення іноземної мови як спрямування до творчості та професійного спілкування // Іншомовна освіта у вищій технічній школі: методи, підходи, технології.Матеріали IІ Міжнародної наукової конференції. Київ, НТУУ «КПІ», 22 листопада 2012 року . – Київ : ТОВ «Дельта Корп»,2012. – 81с.
 • Антоненко І.І. Комунікативний підхід у навчанні іноземних мов»
 • Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов
 • Матеріали VIIІ Міжнародної науково-практичної конференції.1 – 2 березня 2013 р. – К.: НТУУ «КПІ». – 208с.
 • Антоненко І.І. Формування професійної іншомовної комунікативної компетенції у студентів ВНЗ // Сучасна освіта: методологія, теорія, практика: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції.
 • 18 квітня 2013 р. – К.: НТУУ «КПІ». – 168с.
 • Антоненко І.І. Роль писемного мовлення в навчанні іноземних мов // Іншомовна освіта у вищій технічній школі: методи, підходи, технології: матеріали IІІ Міжнародної наукової конференції. Київ, 11 грудня 2013 року . – Київ : ТОВ «Дельта Корп»,2013. – 95с.
 • Антоненко І.І. Формування у студентів іншомовної професійно-спрямованої комунікативної компетенції Materiály X mezinárodní vědecko – praktická conference «Efektivní nástroje moderních věd – 2014». – Díl 17. Pedagogika.: Praha. Publishing House «Education and Science»
 • Антоненко І.І. Комунікативний дискурс та його різновиди // Взаємодія одиниць мови й мовлення: комунікативно-когнітивний, соціокультурний, перекладознавчий і методичний аспекти: матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. 28 березня 2014 р. – К.: НТУУ «КПІ»,2014. – 150 с.
 • Антоненко І.І. Навчання анотаційного перекладу в ВНЗ
 • «Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов» Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції.13 – 14 березня 2014 р. – К.: НТУУ «КПІ». – 154 с.
 • Антоненко І.І. Основні підходи дослідження тексту та дискурсу // Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий і методичний аспекти:матеріали І Міжнародної науково –практичної конференції.17 квітня 2014 р. НТУУ «КПІ». – К.: Кафедра – 262 с.
 • Антоненко І.І. Проблема відбору матеріалу для навчання професійного англомовного мовлення // Сучасна освіта: методологія, теорія, практика: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції.16 квітня 2014 р. – К.: НТУУ «КПІ». – 148с.
 • Антоненко І.І. Використання англомовних теленовин у навчанні іноземної мови студентів ВНЗ // Формула компетентностi перекладача : матеріали V Міжнародної науково-методичної конференції.– 26 березня 2014 р. – К.: НТУУ «КПІ». – 283 с.
 • Антоненко І. І. Використання рекламних текстів у навчанні іноземних мов майбутніх фахівців видавничо-поліграфічної галузі. Взаємодія одиниць мови й мовлення: комунікативно – когнітивний, соціокультурний, перекладознавчий і методичний аспекти: зб. тез міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 22 квіт. 2016 р. Київ, 2016. С. 74-78.
 • Антоненко І.І. Вплив навчальних ситуацій на розвиток вмінь іншомовного писемного спілкування. Матеріали ХIІ міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні підходи та інноваційні  тенденції у викладанні іноземних мов», 28 лютого 2017 р. – К.: НТУУ «КПІ», 2017. –190 с.
 • Антоненко І.І. Метод проектів у навчанні студентів письма англійською мовою. Материали 13-ї  міжнародної науково-практичної конференції, Vĕda a technologie: krok do budoucnosti – 2017», 22 – 28 února, Volume 3 : Hudba a život. Pedagogické vĕdy. Praha. Publishing House «Education and Science» -104s.
 • Антоненко І.І. Роль веб блогів у формуванні навичок писемного мовлення. Матеріали 13-ї  международної науково- практичної конференції, «Modern scientific potential – 2017», 28 February -07 March,Volume 3 : Pedagogical sciences. Sheffield. Science and education LTD – 96 p.
 • Антоненко І.І. Система вправ для навчання писемного мовлення. Материали 13-ї міжнародної науково-практичної конференції, «Найновите научни постижения – 2017», 15 – 22 март, Volume 4 : Педагогически науки. София .«Бял ГРАД-БГ» – 96 с.
 • Антоненко І. І. Навчання студентів немовних спеціальностей роботи з іншомовними текстами професійної спрямованості. Подолання мовних та комунікативних бар’єрів: освіта, наука, культура : зб. тез. доп. міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 17 листопада 2018 р. Київ, 2018. С. 11-13.
 • Антоненко І. І. Важливість професійно орієнтованого навчання англійської мови фахівців видавничої справи. Лінгвістичні та методологічні аспекти викладання іноземних мов професійного спрямування України: зб. тез. доп. міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 19 березня 2019. Київ, 2019. С. 14-16.
 • Antonenko I. I. Professionally oriented foreign language teaching of future specialists in public relations. Сучасні тенденції викладання іноземних мов у ЗВО: зб. тез. доп. міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 16 травня 2019 р. Київ, 2019. С. 65-67.
 • Антоненко І. І. Навчання професійно орієнтованого англомовного писемного мовлення. Подолання мовних та комунікативних бар‘єрів: освіта, наука, культура: Матеріали VІІ Міжнародної наук.-практ. конф. Київ, НАУ, 15-16 листопада, Київ, 2019. – C.5-6.
 • Antonenko I. I. Enhancing speaking and writing skills. II Annual Conference on Current Foreign Languages Teaching Issues in Higher Education: Conference Proceedings of the International Scientific and Practical Conference, 14 May 2020. – K., 2020. – C.83-85.
 • Антоненко І. І. Основні питання мовної комунікації. Herald pedagogiki. Nauka i Praktyka № 51 (01/2020). – Варшава, «Diamond trading tour», 2020. – С.49-50.
 • Антоненко І. І. Творчість у навчанні англійського писемного мовлення. Herald pedagogiki. Nauka i Praktyka № 52 (02/2020) – Варшава, «Diamond trading tour», 2020. – С.25-26.
 • Inna Antonenko, Nataliia Dukhanina. Foreign language teaching of future specialists // Proceedings of III Annual Conference on Current Foreign Languages Teaching Issues in Higher Education. Kyiv 2021. p.3-5.
 • Антоненко І. І. Питання підготовки публічного виступу.  Herald pedagogiki. Nauka i Praktyka № 63 Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour» Варшава (01/2021). – С.13-14.

ДИСЕРТАЦІЯ

Антоненко І. І. Методика формування компетентності у професійно орієнтованому англійському писемному мовленні майбутніх фахівців з  видавничої справи та редагування. 29. вересня 2020 року.

 

МЕТОДИЧНІ РОБОТИ

 • Англійська мова: Методичні вказівки до розвитку навичок аналітичного та самостійного читання текстів за фахом для студентів ІV курсу Видавничо-поліграфічного інституту спец. «Комп’ютеризовані  технології та системи  видавничо-поліграфічних виробництв». Уклад.: І.І. Антоненко, Я. А. Романенко, Н. В. Чіжова –  К.: НТУУ «КПІ», 2007. – 44 с.
 • Англійська мова : Методичні вказівки до практичних занять для студентів II курсу напряму підготовки 6.051501 «Видавничо –поліграфічна справа» / Уклад.: І. І. Антоненко, М. В. Лузан. – К.: НТУУ «КПІ», 2009. – 36 с.
 • Англійська мова: зб. текстів та вправ для студ. III курсу напряму підготовки 6.050503 «Машинобудування» видавничо-поліграфічного ін-ту / Уклад.: І.І. Антоненко, К. С. Макеєва, М. В. Лузан. – К.: НТУУ «КПІ», 2010. – 56 с.
 • Англійська мова для магістров [Текст]: зб. текстів та вправ для навчання професійно орієнтованому читанню студ. V курсу спец. «Комп’ютеризовані технології та системи  видавничо-поліграфічних виробництв», «Гнучкі комп’ютеризовані системи і робототехніка» //Уклад.: І.І. Антоненко,                              Н.І. Домаскіна,  М. В. Лузан. – К.: НТУУ «КПІ», 2010. – 40 с.
 • Англійська мова професійного спрямування. Методичні вказівки до практичних занять для студентів IV курсу напряму підготовки 6.050503 «Машинобудування» ВПІ / Уклад.: І. І. Антоненко, М. В. Лузан. – К.: НТУУ «КПІ», 2012. – 90 с.
 • Іноземна мова професійного спрямування (поглиблено) для спеціалістів [Електронний ресурс]: Методичні вказівки для самостійної підготовки студентів Видавничо-поліграфічного інституту до виконання комплексних контрольних робіт / Укладачі: І. І. Антоненко, Н. В. Чіжова. – К. – НТУУ «КПІ», 2015. – 84 с.

ПОСІБНИК

Антоненко І. І., Коломієць С. С. English for students majoring in Publishing and Editing. [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальності 061 «Журналістика». Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021.– 252 с