Антоненко І.І.

Антоненко Інна Іванівна

У  1994  закінчила  Київський державний педагогічний  інститут іноземних мов. Інна Іванівна є автором багатьох праць серед яких: методичні рекомендації, наукові статті  та тези.  Антоненко Інна Іванівна бере активну участь у наукових семінарах  і у міжнародних та всеукраїнських конференціях: Міжнародна науково-практична конференція «Cучасна освіта: методологія, теорія, практика» НТУУ “КПІ”, факультет лінгвістики (доповідь на  тему: “Формування професійної іншомовної комунікативної компетенції студентів ВНЗ”), Міжнародна науково-практична конференція «Cучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов» НТУУ “КПІ”, факультет лінгвістики (доповідь на  тему: “Комунікативний підхід у навчанні іноземних мов”). Для підвищення рівня своєї педагогічної майстерності Інна Іванівна проходила курси підвищення кваліфікації в Українському інституті інформаційних технологій в освіті та відвідує курси підвищення кваліфікації  в закладах вищої освіти. Інна Іванівна є відповідальною за виховну роботу кафедри англійської мови гуманітарного спрямування №3

СТАТТІ

 • Антоненко І. І. Важливість компетентнісного підходу в вищій освіті // Матеріали X Міжнародної науково – методичної конференцїї «Європейський простір вищої освіти як основа розвитку суспільства знань». Науково – методичний журнал «Нова педагогічна думка» № 1 / 2012 р. м. Рівне
 • Антоненко І. І. Моніторинг якості освіти як важлива умова покращення ефективності процесу навчання //Вища освіта України – Додаток 2 до №3, том III (28), – 2011р. – Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до Європейського освітнього простору». Інститут вищої освіти АПН України Видавництво «Гнозис» – 546c.
 • Антоненко І. І. Деякі аспекти вивчення наукових технічних термінів та якість освіти // Гуманітарний вісник – 1 до Вип.27, Том ІІ (35): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору», – К.: Гнозис,2012. – 596с. .
 • Антоненко І.І. Проблеми навчання англійського професійно-орієнтованого писемного мовлення // Гуманітарний вісник ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди’’ –Додаток 1 до Вип.31,том V (47): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору», – К.: Гнозис,2013. – 540с.
 • Антоненко І. І. Жанровий підхід до відбору текстів у навчанні студентів поліграфічних спеціальностей англомовного писемного мовлення. Наукові записки Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. Педагогічні та історичні науки. 2014. Вип. 117. С. 5–15.
 • Антоненко І. І. Формування іншомовної професійної компетентності у студентів ВНЗ. Гуманітарний вісник ДВНЗ Переяслав-Хмельницького держ. пед. університету ім. Григорія Сковороди. 2014. Вип.5: Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору. Т.5 (56). С. 20–27.
 • Antonenko I. I. Сontent of teaching professionally oriented written communication. Advanced education. 2015. № 4. С. 4–7.
 • Антоненко І.І. Важливість прагматичної направленості коротких рекламних  повідомлень у навчанні англійської мови майбутніх фахівців видавничо-поліграфічної галузі. Гуманітарний вісник ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди’’– Додаток 3 до Вип.36, Том ІV (20): Тематичний випуск “Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання’’. – К.: Гнозис, 2016.-314 с.
 • Antonenko I. І., Kolomiets S. S. The system of exercises for teaching future specialists writing informational and advertising messages. European Humanities Studies: State and Society. 2016. Issue 4. Р. 118–130.
 • Антоненко І.І. Компетентнісний підхід у навчанні студентів видавничо-поліграфічних спеціальностей англомовного писемного мовлення.Наукові записки: [зб. наук. ст.]. Нац. пед. ун-т імені М.П. Драгоманова. – Київ:Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2016. Випуск СХХХ (130). 289 с.
 • Антоненко І.І. Організація та проведення експериментального навчання професійно  орієнтованого писемного мовлення майбутніх фахівців видавничої галузі.Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія: зб. наук. пр. – К. : Національний авіаційний університет, 2016. – Вип. 2(9).– 88с
 • Антоненко І. І. Методичні основи навчання англомовного письма майбутніх фахівців видавничо-поліграфічної галузі. Гуманітарний вісник ДВНЗ Переяслав-Хмельницького держ. пед. університету ім. Григорія Сковороди. 2017. Вип. 37 (3) : Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання. Т.  ІІ (22). С. 208–216.
 • Антоненко І. І. Відбір матеріалу для навчання англійського професійно орієнтованого писемного мовлення. European Humanities Studies: State and Society. 2017. Issue 4 (ІІ). Р. 76–88.
 • Антоненко І. І., Коломієць С. С. Методична типологія журналістських жанрів у навчанні англомовного професійно-зорієнтованого письма. Актуальні питання іноземної філології. 2018. № 8. С. 165–171.
 • Antonenko І. І., Chizhova N. V Using situational exercises for the development of communication skills and personal mobility of students. European Humanities Studies: State and Society. 2018. Issue 3. Р. 4–16.
 • Антоненко І. І. Різні підходи у навчанні англійського професійно орієнтованого писемного мовлення. Всеукраїнський науково- практичний журнал «Директор школи, ліцею, гімназії». «Вища освіта України у контексті інтеграції  до європейського освітнього простору». –№4(2), Том ІІ (84). – К.: Гнозис, 2019.-С.155- 163.
 • Антоненко І. І Навчання іншомовного професійно орієнтованого писемного мовлення майбутніх фахівців. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Збірник наукових праць. – Випуск 72. – Том 1. – Київ : Видавничий дім «Гельветика», 2020. – С.23-26.
 • Чіжова Н.В., Антоненко І.І. Особистісна мобільність: ключі до управління// Науковий часопис національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – Випуск 79. – Том 2. – Київ :Видавничий дім «Гельветика», 2021. – С. 192-195.

ТЕЗИ ДОПОВІДІ

 • Антоненко І.І. Іншомовна комунікативна компетенція як важливий чинник в навчанні майбутніх фахівців // Формування іншомовної соціокультурної компетенції у студентів ВНЗ: Матеріали I Міжнародної науково – практичної конференції. Київ, 22 листопада 2011 р. – Київ: надруковано ТОВ ,,Дельта Корп’’, 2011. – 109с.
 • Антоненко І.І. Інтерактивна форма навчання як один з напрямків підготовки студентів вищих навчальних закладі // Сучасні тенденції викладання іноземних мов у вищій школі: технології навчання: Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції. 17 січня 2012р.- К.:НТУУ «КПІ».-196с.
 • Антоненко І.I. Інтерактивні методи як важлива складова навчання студентів вищих технічних навчальних закладів //Матеріали V Всеукраїнської науково – практичної конференції «Проблеми викладання іноземних мов у немовному вищому навчальному закладі». 16 березня 2012 р. м. Київ Нац.авіац. ун-т.-К.:Вид-во. Нац.авіац.ун-ту «НАУ-друк».
 • Антоненко І.І. Інтерактивний метод вивчення іноземної мови як спрямування до творчості та професійного спілкування // Іншомовна освіта у вищій технічній школі: методи, підходи, технології.Матеріали IІ Міжнародної наукової конференції. Київ, НТУУ «КПІ», 22 листопада 2012 року . – Київ : ТОВ «Дельта Корп»,2012. – 81с.
 • Антоненко І.І. Комунікативний підхід у навчанні іноземних мов»
 • Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов
 • Матеріали VIIІ Міжнародної науково-практичної конференції.1 – 2 березня 2013 р. – К.: НТУУ «КПІ». – 208с.
 • Антоненко І.І. Формування професійної іншомовної комунікативної компетенції у студентів ВНЗ // Сучасна освіта: методологія, теорія, практика: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції.
 • 18 квітня 2013 р. – К.: НТУУ «КПІ». – 168с.
 • Антоненко І.І. Роль писемного мовлення в навчанні іноземних мов // Іншомовна освіта у вищій технічній школі: методи, підходи, технології: матеріали IІІ Міжнародної наукової конференції. Київ, 11 грудня 2013 року . – Київ : ТОВ «Дельта Корп»,2013. – 95с.
 • Антоненко І.І. Формування у студентів іншомовної професійно-спрямованої комунікативної компетенції Materiály X mezinárodní vědecko – praktická conference «Efektivní nástroje moderních věd – 2014». – Díl 17. Pedagogika.: Praha. Publishing House «Education and Science»
 • Антоненко І.І. Комунікативний дискурс та його різновиди // Взаємодія одиниць мови й мовлення: комунікативно-когнітивний, соціокультурний, перекладознавчий і методичний аспекти: матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. 28 березня 2014 р. – К.: НТУУ «КПІ»,2014. – 150 с.
 • Антоненко І.І. Навчання анотаційного перекладу в ВНЗ
 • «Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов» Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції.13 – 14 березня 2014 р. – К.: НТУУ «КПІ». – 154 с.
 • Антоненко І.І. Основні підходи дослідження тексту та дискурсу // Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий і методичний аспекти:матеріали І Міжнародної науково –практичної конференції.17 квітня 2014 р. НТУУ «КПІ». – К.: Кафедра – 262 с.
 • Антоненко І.І. Проблема відбору матеріалу для навчання професійного англомовного мовлення // Сучасна освіта: методологія, теорія, практика: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції.16 квітня 2014 р. – К.: НТУУ «КПІ». – 148с.
 • Антоненко І.І. Використання англомовних теленовин у навчанні іноземної мови студентів ВНЗ // Формула компетентностi перекладача : матеріали V Міжнародної науково-методичної конференції.– 26 березня 2014 р. – К.: НТУУ «КПІ». – 283 с.
 • Антоненко І. І. Використання рекламних текстів у навчанні іноземних мов майбутніх фахівців видавничо-поліграфічної галузі. Взаємодія одиниць мови й мовлення: комунікативно – когнітивний, соціокультурний, перекладознавчий і методичний аспекти: зб. тез міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 22 квіт. 2016 р. Київ, 2016. С. 74-78.
 • Антоненко І.І. Вплив навчальних ситуацій на розвиток вмінь іншомовного писемного спілкування. Матеріали ХIІ міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні підходи та інноваційні  тенденції у викладанні іноземних мов», 28 лютого 2017 р. – К.: НТУУ «КПІ», 2017. –190 с.
 • Антоненко І.І. Метод проектів у навчанні студентів письма англійською мовою. Материали 13-ї  міжнародної науково-практичної конференції, Vĕda a technologie: krok do budoucnosti – 2017», 22 – 28 února, Volume 3 : Hudba a život. Pedagogické vĕdy. Praha. Publishing House «Education and Science» -104s.
 • Антоненко І.І. Роль веб блогів у формуванні навичок писемного мовлення. Матеріали 13-ї  международної науково- практичної конференції, «Modern scientific potential – 2017», 28 February -07 March,Volume 3 : Pedagogical sciences. Sheffield. Science and education LTD – 96 p.
 • Антоненко І.І. Система вправ для навчання писемного мовлення. Материали 13-ї міжнародної науково-практичної конференції, «Найновите научни постижения – 2017», 15 – 22 март, Volume 4 : Педагогически науки. София .«Бял ГРАД-БГ» – 96 с.
 • Антоненко І. І. Навчання студентів немовних спеціальностей роботи з іншомовними текстами професійної спрямованості. Подолання мовних та комунікативних бар’єрів: освіта, наука, культура : зб. тез. доп. міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 17 листопада 2018 р. Київ, 2018. С. 11-13.
 • Антоненко І. І. Важливість професійно орієнтованого навчання англійської мови фахівців видавничої справи. Лінгвістичні та методологічні аспекти викладання іноземних мов професійного спрямування України: зб. тез. доп. міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 19 березня 2019. Київ, 2019. С. 14-16.
 • Antonenko I. I. Professionally oriented foreign language teaching of future specialists in public relations. Сучасні тенденції викладання іноземних мов у ЗВО: зб. тез. доп. міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 16 травня 2019 р. Київ, 2019. С. 65-67.
 • Антоненко І. І. Навчання професійно орієнтованого англомовного писемного мовлення. Подолання мовних та комунікативних бар‘єрів: освіта, наука, культура: Матеріали VІІ Міжнародної наук.-практ. конф. Київ, НАУ, 15-16 листопада, Київ, 2019. – C.5-6.
 • Antonenko I. I. Enhancing speaking and writing skills. II Annual Conference on Current Foreign Languages Teaching Issues in Higher Education: Conference Proceedings of the International Scientific and Practical Conference, 14 May 2020. – K., 2020. – C.83-85.
 • Антоненко І. І. Основні питання мовної комунікації. Herald pedagogiki. Nauka i Praktyka № 51 (01/2020). – Варшава, «Diamond trading tour», 2020. – С.49-50.
 • Антоненко І. І. Творчість у навчанні англійського писемного мовлення. Herald pedagogiki. Nauka i Praktyka № 52 (02/2020) – Варшава, «Diamond trading tour», 2020. – С.25-26.
 • Inna Antonenko, Nataliia Dukhanina. Foreign language teaching of future specialists // Proceedings of III Annual Conference on Current Foreign Languages Teaching Issues in Higher Education. Kyiv 2021. p.3-5.
 • Антоненко І. І. Питання підготовки публічного виступу.  Herald pedagogiki. Nauka i Praktyka № 63 Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour» Варшава (01/2021). – С.13-14.

ДИСЕРТАЦІЯ

Антоненко І. І. Методика формування компетентності у професійно орієнтованому англійському писемному мовленні майбутніх фахівців з  видавничої справи та редагування. 29. вересня 2020 року.

МЕТОДИЧНІ РОБОТИ

 • Англійська мова: Методичні вказівки до розвитку навичок аналітичного та самостійного читання текстів за фахом для студентів ІV курсу Видавничо-поліграфічного інституту спец. «Комп’ютеризовані  технології та системи  видавничо-поліграфічних виробництв». Уклад.: І.І. Антоненко, Я. А. Романенко, Н. В. Чіжова –  К.: НТУУ «КПІ», 2007. – 44 с.
 • Англійська мова : Методичні вказівки до практичних занять для студентів II курсу напряму підготовки 6.051501 «Видавничо –поліграфічна справа» / Уклад.: І. І. Антоненко, М. В. Лузан. – К.: НТУУ «КПІ», 2009. – 36 с.
 • Англійська мова: зб. текстів та вправ для студ. III курсу напряму підготовки 6.050503 «Машинобудування» видавничо-поліграфічного ін-ту / Уклад.: І.І. Антоненко, К. С. Макеєва, М. В. Лузан. – К.: НТУУ «КПІ», 2010. – 56 с.
 • Англійська мова для магістров [Текст]: зб. текстів та вправ для навчання професійно орієнтованому читанню студ. V курсу спец. «Комп’ютеризовані технології та системи  видавничо-поліграфічних виробництв», «Гнучкі комп’ютеризовані системи і робототехніка» //Уклад.: І.І. Антоненко,                              Н.І. Домаскіна,  М. В. Лузан. – К.: НТУУ «КПІ», 2010. – 40 с.
 • Англійська мова професійного спрямування. Методичні вказівки до практичних занять для студентів IV курсу напряму підготовки 6.050503 «Машинобудування» ВПІ / Уклад.: І. І. Антоненко, М. В. Лузан. – К.: НТУУ «КПІ», 2012. – 90 с.
 • Іноземна мова професійного спрямування (поглиблено) для спеціалістів [Електронний ресурс]: Методичні вказівки для самостійної підготовки студентів Видавничо-поліграфічного інституту до виконання комплексних контрольних робіт / Укладачі: І. І. Антоненко, Н. В. Чіжова. – К. – НТУУ «КПІ», 2015. – 84 с.

ПОСІБНИК

Антоненко І. І., Коломієць С. С. English for students majoring in Publishing and Editing. [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальності 061 «Журналістика». Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021.– 252 с