Козубська І.Г.

Козубська Ірина Геннадіївна

Кандидат філологічних наук, доцент. У 2006 році закінчила з відзнакою Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського і отримала кваліфікацію вчителя української мови і літератури, англійської мови і зарубіжної літератури. У 2018 році закінчила навчання в аспірантурі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» та успішно захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 10.02.04 – германські мови на тему «Лінгвопрагматичні параметри мовленнєвого жанру «монографія» в англійській мові (на матеріалі текстів з інформаційних технологій)». У 2022 році здобула вчене звання доцента.

З 2008 року до теперішнього часу працює на факультеті лінгвістики Київського політехнічного інституту ім. Ігоря Сікорського. Викладає дисципліни «Практичний курс англійської мови», «Практичний курс англійської мови для професійного спілкування», «Англійська мова для наукової діяльності». Для підвищення своєї педагогічної майстерності Ірина Геннадіївна проходила міжнародне стажування в університеті Collegium Civitas (Варшава, Польща), брала участь в  онлайн-курсі від TESOL Ukraine за підтримки Державного департаменту США, відвідувала вебінари та воркшопи від British Council, DINTERNAL Education, Cambridge University Press, Oxford University Press. Ірина Геннадіївна є дійсним членом Спільноти освітян: об’єднаємось заради справедливості та рівних можливостей (CEUJE), яка є українською філією міжнародної організації Глобальна спільнота: об’єднаємось задля рівних можливостей (GCUE).

Виконує обов’язки вченого секретаря кафедри.

Сфера наукових інтересів: лінгвістика тексту, методика викладання англійської мови для спеціальних цілей, розвиток м’яких навичок у студентів технічних ЗВО на заняттях з англійської мови.

Публікації

Tetiana Andrienko, Vlad Genin, Iryna Kozubska. Developing intercultural business competence via team learning in post-pandemic era // Advanced Education. – 2021. – 18. – С. 54-70.

Козубська І.Г. Комунікативно-прагматичні характеристики англомовних наукових статей галузі біомедичної інженерії // Закарпатські філологічні студії. – Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2020. – Випуск 13 Том 2. – С. 88-93.

Козубська І.Г. Мовні засоби вираження оцінки в англійськомовних наукових текстах (на матеріалі статей галузі біомедичної інженерії) // Вчені записки Таврійського національного університету. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. – К., 2020. – Том 31 (70) №1. – С. 99-102.

Козубська І.Г. Засоби вираження модальності в англійськомовних монографіях з інформаційних технологій // Наукові записки. – Кропивницький, 2019. – №175. – С. 97-102.

Прагматичний зміст англомовних монографій з інформаційних технологій // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. – Одеса, 2018. – Випуск 36, том 2. – С. 53-56.

Козубська І.Г. Типологія комунікативних стратегій і тактик у межах прагматики тексту (на матеріалі англомовних монографій з інформаційних технологій) // Science and Education a New Dimension. Philology. – Будапешт, 2017. – № 137. – С. 30-34.

Козубська І.Г. Семантичні відношення між мовними одиницями (на матеріалі англійських монографій з інформаційних технологій) // Одеський лінгвістичний вісник – Одеса, 2017. – № 9, том 1. – С. 103-107.

Козубська І.Г. Стилістичне забарвлення іменників в англійських монографіях з інформаційних технологій // Південний архів. Філологічні науки. – Херсон, 2017. –  № LXVII. –  С. 102-105.

Тематичні групи термінів з інформаційних технологій (на матеріалі англійських наукових монографій) // Наукові записки. Філологічні науки. – Кропивницький,  2017. – № 154. – С. 61-620.

Козубська І.Г. Відмінність мовленнєвого жанру «монографія» від інших жанрів наукового стилю в англійській мові // Наукові записки  Національного університету «Острозька академія».  – Острог, 2016. – № 62. – С. 156-158.

Козубська І.Г. Жанрові категорії текстів наукового стилю (на матеріалі англомовних монографій) // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов. – Харків,  2016. – № 83. – С. 149-155.

Козубська І.Г. Композиційно-смислова структура сучасних англомовних монографій // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – Одеса, 2015. – №18, том 2. – С. 65-67.

Козубська І.Г. Значущість комунікативної ситуації для вираження мовленнєвого жанру // Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки. – Запоріжжя, 2015. – №1. – С. 386-392.

Козубська І.Г. Мовні та позамовні співвідношення між мовленнєвим жанром «наукова монографія» та функціональним науковим стилем // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету  імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство). – Вінниця, 2015. – № 21. – С. 254…260.

Козубська І.Г. Співвідношення стилю і жанру // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету  імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство). – Вінниця, 2014. – № 19. – С. 317-321.

Козубська І.Г. Реалізація категорії ретроспекції в англомовних наукових тектах // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Дослідження різних напрямків розвитку філологічних наук» (27-28 листопада 2020 р., м. Одеса). – Одеса: Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 2020. – Ч. 1. – С. 84-86.

Козубська І.Г. Прагматичні особливості хеджингу в англійськомовних наукових текстах (на матеріалі текстів галузі біомедичної інженерії) // Міжнародна науково-практична конференція «Філологічні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку» (29-30 січня 2021 р., м. Одеса). – Одеса: Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 2020. – Ч. 1. – С. 88-90.

Nataliia Kompanets, Iryna Kozubska. Distance learning as an effective technology through pandemic // III Annual conference on current foreign languages teaching issues in higher education (May,13,2021). – Kyiv, 2021. – P. 56-58.

Козубська І.Г. Термінологія галузі біомедичної інженерії // Інноваційні підходи до розвитку сучасної науки: Матеріали XIV міжнар. наук.-прак. інтер.-конф. – Дніпро,2019. –  ч.1. –  с. 64-67.

Козубська І.Г. Засоби створення прагматичного ефекту англійськомовних монографій з інформаційних технологій // Філологічні науки в системі сучасного гуманітарного знання XXI століття: Матеріали наук.-практ. конф. – Одеса , 2018. –  С. 62-65.

Козубська І.Г. Комунікативна природа текстів англійськомовних наукових монографій // Філологічні науки: історія, сучасний стан та перспективи досліджень: Матеріали нак.-практ. конф. – Львів, 2018. –  С. 120-122.

Козубська І.Г. Класифікація стилістично маркованих мовних одиниць (на матеріалі англійських монографій з інформаційних технологій) // Взаємодія одиниць мови і мовлення: комунікативно-когнітивний, соціокультурний, перекладознавчий і методичний аспекти: Матеріали V міжнар. наук.-практ. конф. – Київ, 2017. – С. 105-109.

Козубська І.Г. Функціонально-стилістична неоднорідність англійських монографій з інформаційних технологій // Філологія: сучасний погляд на вивчення актуальних проблем: Матеріали всеукр. наук.-практ. конф. – Запоріжжя, 2017. –  С. 63-65.

Козубська І.Г. Семантичні теорії у лінгвістиці // Філологічні науки в умовах сучасних трансформаційних процесів: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Львів, 2016. –  С. 34-36.

Козубська І.Г. Реалізація категорї зв’язності в сучасних англомовних монографіях // Взаємодія одиниць мови і мовлення: комунікативно-когнітивний, соціокультурний, перекладознавчий та методичний аспекти: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Київ, 2016. –  С. 28-31.

Козубська І.Г. Вираження категорії інтертекстуальності в наукових монографіях // Сучасна освіта: методологія, теорія, практика: Матеріали IV міжнар. наук.-практ. конф.– Київ, 2016. – С. 45-47.

Козубська І.Г. Роль периферійних текстів у структурі англомовних монографій // Формула компетентності сучасного перекладача: Матеріали VII міжнар. наук.-метод.конф. – Київ, 2016, С. 98-100.

Навчальні посібники

Сімкова І.О., Козубська І.Г., Тулякова К.Р., Медведчук А.В. Professional English for biomedical engineering students: Англійська мова для студентів біомедичної інженерії: [Електронний ресурс]: навч. посіб. Для студ. спеціальності 163 «Біомедична інженерія», 227 «Фізична терапія, ерготерапія» / І.О. Сімкова, І.Г. Козубська, К.Р. Тулякова, А.В. Медведчук; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні тестові дані (1 файл, 5, 85 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 180 с.

Сімкова І.О., Медведчук А.В., Козубська І.Г., Тулякова К.Р. Professional English for future specialists in the field of mediation and conflict resolution: book for undergraduate students of specialty 054 “Sociology”. – Kyiv: Igor Sikorsky KPI, 2021. – 158 c.

Сімкова І.О., Козубська І.Г., Медведчук А.В., Тулякова К.Р. Professional English for future marketing specialists. – Kyiv: Igor Sikorsky KPI, 2021. – 172 c.

Сімкова І.О., Козубська І.Г. Практикум з академічного іншомовного письма (реферування та анотування). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 60 с.

Дисертація

Козубська І.Г. Лінгвопрагматичні параметри мовленнєвого жанру «монографія» в англійській мові (на матеріалі текстів з інформаційних технологій): дис. … канд. філол.наук: 10.02.04 / Ірина Козубська; НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», Запорізький національний університет. – Київ – Запоріжжя, 2018. – 230 с.