Медведчук А.В.

Медведчук Аліна Володимирівна

У 2009 році закінчила Київський університет ім. Бориса Грінченка, філологічний факультет. Отримала кваліфікацію магістра філології, викладача англійської та німецької мов. Захистила магістерську роботу на тему «Концептуальні проблеми сучасної методики викладання іноземної мови». В 2019 році захистила дисертацію на тему «Формування англомовної професійно орієнтованої компетентності в діалогічному мовленні у майбутніх менеджерів з адміністративної діяльності» та отримала науковий ступінь кандидата педагогічних наук. 2021 р. пройшла міжнародне стажування «Сучасні методи навчання та інноваційні технології вищої освіти: європейський досвід та глобальні тренди» в Університеті фінансів, бізнесу та підприємництва  (Болгарія, Софія). 2021 р. укладено 3 навчальні посібники у співавторстві:

 1. Simkova, I., Kozubska, I., Medvedchuk, A., Tuliakova K. (2021). Professional English for Future Marketing Specialists: study e-book for the master’s degree students of specialty 075 “Marketing”. – Kyiv: Igor Sikorsky KPI (172 с.)
 2. Simkova, I., Kozubska, A., Tuliakova K., Medvedchuk, A. Professional English for biomedical engineering students. – Навч. посіб. для студ. спеціальності 163 «Біомедична інженерія», 227 «Фізична терапія, ерготерапія». – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021 (180 с.)
 3. Simkova, I., Kozubska I., Medvedchuk A. & Tuliakova, K. (2021). Professional English for Future specialists in the field of mediation and conflict resolution: study e-book for the fourth-year students of specialty 054 “Sociology”. – Kyiv: Igor Sikorsky KPI (158 с.)

Коло наукових інтересів: комунікативний підхід у навчанні іноземної мови.

ПУБЛІКАЦІЇ

 1. Medvedchuk A. Main components of communicative competence in English language. / А.В.Медведчук // Гуманітарний вісник / ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». –Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». – Київ, 2016. – Додаток 3 до Вип. 36, Том IV (20). – С. 231–237.
 2. Медведчук А. В. Структура та властивості діалогу-розпитування як засобу іншомовної професійно орієнтованої комунікації майбутніх менеджерів з адміністративної діяльності. / А.В.Медведчук // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія: зб. наук. пр. – / Національний авіаційний університет. – Київ, 2017. –– Вип. 1(10). –  С. 97–101.
 3. Медведчук А. В. Комплекс вправ для навчання англомовного професійно орієнтованого діалогу-розпитування майбутніх менеджерів з адміністративної діяльності. / А. В. Медведчук // «Вісник Київського національного лінгвістичного університету». Серія «Педагогіка та психологія» / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2017. – Вип. 27. – 181 с. – С. 80–87.
 4. Медведчук А. В. Відбір та організація матеріалу для формування англомовної професійно орієнтованої компетентності в діалогічному мовленні майбутніх менеджерів з адміністративної діяльності. / А. В. Медведчук // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія: зб. наук. пр. / Національний авіаційний університет. – Київ, 2018. – Вип. 1 (12). – 114 с. – С. 67–72.
 5. Медведчук А. В. Комплекс вправ для навчання англомовного професійно орієнтованого діалогу-розпитування майбутніх менеджерів з адміністративної діяльності. / А. В.Медведчук // Humanitarium / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди / Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.); Ніжин (Чернігів. обл.), 2018. – Том 40, Вип. 2: Педагогіка. – 160 с. – С. 46–54.
 6. Медведчук А. В.  Особливості англомовного професійно орієнтованого діалогічного мовлення майбутніх менеджерів з адміністративної діяльності / А. В. Медведчук // Science and Education a New Dimension. – Budapest, 2018. – Pedagogy and Psychology, IV (68), Issue: 164, Maj – С. 37–40.
 7. Медведчук А.В. Цілі та підходи до формування англомовної професійно орієнтованої компетентності в діалогічному мовленні в майбутніх менеджерів з адміністративної діяльності на основі діалогу-розпитування. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: педагогіка і психологія. – 2020. – Випуск 64. – 163 с. / ISSN 2415-7872 – с. 84-88.
 8. Iryna Simkova, Alina Medvedchuk, Tetyana Vaynahiy. The Implementation of E-Campus during the Assessment of English for Specific Purposes. Universal Journal of Educational Research 8(6): 2444-2454, 2020 http://www.hrpub.org DOI: 10.13189/ujer.2020.080628 (Scopus).
 9. Медведчук А. В. Особливості впровадження інтерактивних методів навчання на заняттях англійської мови / А. В. Медведчук // Сучасна освіта: Методологія, теорія, практика: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Київ, 2015. – НТУУ «КПІ». – 160 с. – С. 100–104.
 10. Медведчук А. В. Структура та властивості діалогу-розпитування як засобу іншомовної професійно орієнтованої комунікації / Сучасна освіта: методологія, теорія, практика // Modern education: methodology, theory, practice. Міжнародна науково-практична конференція. – Київ, 2016. – НТУУ «КПІ». – 167 с. – С. 65–69.
 11. Medvedchuk A. Criterion of situationality in selection of the content of educational material for the formation of English professionally oriented competence in spoken interaction of future administrative managers. IІІ Annual Conference on Current Foreign Languages Teaching Issues in Higher Education: Conference Proceedings of the International Scientific and Practical Conference, 13 May 2021. – K., 2021. – 148 p. – p.84-87.
 12. Simkova, I., Kozubska, I., Medvedchuk, A., Tuliakova K. (2021). Professional English for Future Marketing Specialists: study e-book for the master’s degree students of specialty 075 “Marketing”. – Kyiv: Igor Sikorsky KPI (172 с.)
 13. Simkova, I., Kozubska, A., Tuliakova K., Medvedchuk, A. Professional English for biomedical engineering students. – Навч. посіб. для студ. спеціальності 163 «Біомедична інженерія», 227 «Фізична терапія, ерготерапія». – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021 (180 с.)
 14. Simkova, I., Kozubska I., Medvedchuk A. & Tuliakova, K. (2021). Professional English for Future specialists in the field of mediation and conflict resolution: study e-book for the fourth-year students of specialty 054 “Sociology”. – Kyiv: Igor Sikorsky KPI (158 с.)