Положення про кафедру

1.1.Кафедра – це базовий структурний підрозділ університету (його філій, навчально-наукових інститутів, факультетів), що провадить освітню, методичну та/або наукову діяльність за певною спеціальністю (спеціалізацією) чи міжгалузевою групою спеціальностей.
1.2. Кафедра створюється за умови, що до її складу входить не менше ніж п’ять науково-педагогічних працівників, для яких кафедра є основним місцем роботи, і не менше як три з них мають науковий ступінь або вчене (почесне) звання. Рішення про створення кафедри приймає Вчена рада університету. На підставі цього рішення ректор видає наказ про створення кафедри.
1.3. Кафедра входить до складу факультету лінгвістики. Штат кафедри становлять наукові, науково-педагогічні, навчально-допоміжний персонал, докторанти, аспіранти.
1.4. Штатний розпис кафедри затверджує ректор університету за поданням декана факультету.
1.5. У своїй діяльності кафедра керується Конституцією України, законами та іншими нормативно-правовими актами України, Статутом КПІ ім. Ігоря Сікорського, Правилами внутрішнього розпорядку КПІ ім. Ігоря Сікорського та цим Положенням.
1.6. Питання, які не відображені в Положенні, вирішуються ректором відповідно до конкретних обставин згідно з чинним законодавством.
1.7. Дане Положення розроблено на підставі типового положення про кафедру КПІ ім. Ігоря Сікорського затвердженого наказом № 4-137 від 17 червня 2015 р.

Polozhennya_pro_kafedru