Бондаренко О.І.

Бондаренко Олександра Ігорівна

У 2005 році закінчила Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” і отримала повну вищу освіту  за спеціальністю “Переклад”. Здобула кваліфікацію перекладача, викладача англійської та німецької мов. З 2005 по 2006 роки працювала на кафедрі теорії, практики та перекладу англійської мови факультету лінгвістики як молодий  спеціаліст за контрактом. З  восени  2016 року знову увійшла до викладацького складу КПІ ім. Ігоря Сікорського. Олександра Ігорівна разом з іншими викладачами кафедри мала змогу покращити свою педагогічну майстерність завдяки циклу курсів CiVELT, організованих та проведених Британською радою в Україні в рамках проекту «Англійська мова для університетів».
З 2022 року Олександра Ігорівна разом із студентами ФІОТ приймає участь у міжнародному освітньому проєкті «A cross – cultural web exchange project «Project Ibunka».
Олександра Ігорівна є учасницею таких професійних об’єднань як International Aassociation of Teachers of English as Foreign Language (IАTEFL Ukraine) та Центру українсько – європейського наукового співробітництва (Center for Ukrainian and European Scientific Cooperation, CUESC).

ПУБЛІКАЦІЇ

Тези доповіді:

Мови світу. Українська мова та її фразеологія// XI Міжнародна науково-практична конференція «Стратегічні питання світової науки –  2017». – Том 6. Історія. Педагогічні науки .: Przemysl. Польща.– 88 с;

Активні та інтерактивні методи навчання//XII Міжнародна науково – практична конференція «Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов», 28 лютого 2017 р. – К., 2017 р. – 190 с;

Вживання дієслів англійської мови to make та to do в різних контекстах//XIII International scientific and practical Conference “Cutting  – edge science – 2017”, Volume 11: Philological science, 30 April – 07 May, 2017. Sheffield. Science and education LTD – 82 p;

Психолого – педагогический цикл дисциплин и его основные задания//XIII International scientific and practical Conference “Cutting  – edge science – 2017”, Volume 13: Phycological culture and sport. Music and life. Phycology and sociology. History, 30 April – 07 May, 2017. Sheffield. Science and education LTD – 124 p;

Дистанційна освіта у ВУЗах України//Міжнародна наукова конференція «Трансформації в українській освіті і наукових дослідженнях: світовий контекст», 25 – 25 травня 2017 р., м.Умань: ВПЦ «Візаві», 2017. – Ч.1. – 230 с;

Вживання дієслів англійської мови to make та to do в різних контекстах//Друга Всеукраїнська наукова конференція «Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики» 26-27 травня 2017 р., м. Дніпро. Частина ІІ. / Наук. ред. О.Ю.Висоцький. – Дніпро: СПД «Охотнік», 2017. – 250 с;

Authentic materials for ESP classroom// XIII Міжнародна науково – практична конференція «Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов», 12 квітня 2018 р., м. Київ;

Aсtive and interactive methods in teaching//ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Комунікація у сучасному соціуму», 8 червня 2018 р., м. Львів;

Continuing education: its stages, functions, principles and components// Міжнародна науково – практична інтернет – конференція «Професійна підготовка сучасного педагога: виміри міжнародного співробітництва», 22 травня 2018 р., м. Київ;

Lesson planning in ESP teaching// XVI Международная научно – практическая конференция «Будущие исследования – 2018», 15-22 лютого 2018 р., Volume 7, Філологічні науки, м. Софія, Болгарія;

Motivation in the classroom// XVI Международная научно – практическая конференция «Будущие исследования – 2018», 15-22 лютого 2018 р., Volume 8, Педагогічні  науки, м. Софія, Болгарія;

Педагогіка вищої школи: індивідуальне та індивідуально – групове навчання//Тенденції розвитку психології та педагогіки: матеріали міжнародної науково – практичної конференції (м. Київ, Україна, 1 -2 листопада 2019 року). Київ: ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2019, -Ч.1. – с. 16-17;

Основні поняття теорії та техніки перекладу науково – технічної літератури//Подолання мовних та комунікативних бар‘єрів: освіта, наука, культура: збірник наукових праць / за ред. О.В. Ковтун, С.М. Ягодзінського. – К.: НАУ, 2019. – c. 56-59;

Медіація як допоміжний інструмент спілкування//Теорія та практика сучасної науки та освіти. Матеріали Міжнародної наукової конференції. 29 – 30 листопада 2019 р., м. Дніпро. Частина II/Наук. ред. О.Ю. Висоцький. – Дніпро: СПД «Охотнік», 2019. – с. 169 – 170;

Переклад прикметників англійської мови beautiful, lovely, good – looking, pretty («гарний», «прекрасний») в художній літературі//Чорноморські наукові студії: матеріали Шостої всеукраїнської мультидисциплінарної конференції, м. Одеса, 15 травня 2020 року. — Одеса. Міжнародний гуманітарний університет, 2020. – c.159-161;

Переклад технічного тексту на прикладі патентів//Сучасний рух науки: тези доп. X міжнародної науково – практичної інтернет – конференції, 2 -3 квітня 2020 р, – Дніпро, 2020. – Т1. – с. 134 – 137;

Скорочення (абревіатури) в науково – технічних та публіцистичних текстах//Взаємодія одиниць мови і мовлення: комунікативно-когнітивний,соціокультурний, перекладознавчий і методичний аспекти: зб. Матеріалів VII Міжнародної наук.-практ. конф. 22 квіт. 2020 р. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка». – 2020 р. – c. 23 – 24;

Формальна, неформальна та інформальна освіта в Україні: що обрати і як поєднати?// Філософсько –світоглядні та культурологічні контексти неперервної освіти: матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції. 29 квітня 2020 р., м. Дніпро, КЗВО «ДАНО» ДОР». / Наук. Ред. О.Є. Висоцька. – Дніпро: СПД «Охотнік», 2020. – c. 45 – 46;

Distance learning integration into a teaching process of a foreign language in Ukraine// Сучасні тенденції викладання іноземних мов у закладах вищої освіти: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 14 травня 2020 р. – К., 2020. – с. 112 – 114;

Різниця між дієсловами англійської мови “to begin”, “to start”, та “to commence” (почати) на прикладі перекладу художньої літератури//Мова та культура: сучасні аспекти співвідношення: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м.Одеса, 2020 р. – с. 84-86;

Неперервна освіта через її історичну призму//Неперервна освіта для сталого розвитку: філософсько-теоретичні контексти та педагогічна практика: матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції, м.Дніпро, 2020 р. – с. 151-152;

Переклад неологізмів та безеквівалентної лексики//Розвиток освіти, науки та бізнесу: результати 2020: тези доп. Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, Т.1, м. Дніпро, 2020 р. – с. 186-187;

Переклад інтернаціональних слів на прикладі науково-технічної літератури//Філологічні науки: історія, сучасний стан та перспективи: матеріали науково-практичної конференції, м.Львів, 2020 р. – 32-34;

Basic concepts of the theory and technique of translation of scientific and technical literature//International Scientific Conference Development of Modern Science Under Global Changes: Conference Proceedings, Riga, Latvia, 2020. – pp. 28 – 30;

Переклад прикметників англійської мови beautiful, handsome, fair, lovely, good – looking, pretty («красивий», «гарний», «прекрасний») на прикладі творів з художньої літератури//International scientific and practical conference «Philological sciences, intercultural communication and translation studies: an experience and challenges» : conference proceedings, Vol. 2, Czestochowa, Republic of Poland, 2021. – pp. 98-100;

Continuing education through its historical prism//ІІІ Annual Conference on Current Foreign Languages Teaching Issues in Higher Education: Conference Proceedings of the International Scientific and Practical Conference, Kyiv, 2021. – pp. 13-16;

Громадянська освіта учнівської молоді в Данії//Зростаюча особистість у смислоціннісних обрисах: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 25 листопада 2021 р.). Івано-Франківськ: «НАЇР», 2021р. – с. 41-46;

Professional training people’s school teachers in Denmark: theoretical fundamentals (from the experience of Angelina Rolyak)//Професійний розвиток педагога: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Рівне, 28 квітня 2022 р. Рівне: Рівненський державний гуманітарний університет, 2022 р. – с. 3-4;

Розвиток особистісного потенціалу учнівської молоді в школах після отримання базової середньої освіти в Данії//Велике коло «Освіта в контексті нових викликів часу: український та закордонний досвід» в рамках круглого столу «Стратегічні напрями професійного розвитку педагогічних працівників столичної освіти в мовах сьогодення», м. Київ, 2022 р.;

Virtual exchange and pedagogical education//Virtual Exchange for Teaching and Learning: Crossing Borders Without Travel: Proceedings of the I International Scientific Conference, 8 June 2023. K., 2023.-102 p.;

ESP multimodal setting in developing technical students’ multimodal communicative competence//V Annual conference on current foreign languages teaching issues in higher education. May 17, 2023. Kyiv. – pp.29-34;

Розвиток особистісного потенціалу учнівської молоді в школах післябазової середньої освіти в Данії//Всеукраїнська науково-практична конференція «Освіта і виховання в інформаційному суспільстві в умовах воєнного та післявоєнного стану», м. Рівне, 27-28 квітня 2023 р.;

Особистісний потенціал як психолого-педагогічна проблема//Звітна науково-практична конференція Інституту проблем виховання НАПН України (за 2022 рік), 1 травня 2023 р., м.Київ.

Наукові статті:

Lev Romanenko, Oleksiy Finogenov, Oleksandra Bondarenko State and prospects of development of team interaction of robots on the example of competitions of the world tournament «Robocup»//Inter-branch scientific and technological digest «Adaptive systems of automatic control». – 2020. – № 2(37). – p. 31-49;

Бондаренко О.І., Сергеєва О.О. Датські efterskole як педагогічний феномен//Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр./[редкол.: А.В. Сущенко (голов. ред.) та ін.], вип. 74, Т.1,  м. Запоріжжя, 2021 р. – с. 54 – 57;

Н. Кульбака, A. Писаренко,  O. Бондаренко Software for virtual tours//Міжвідомчий науково-технічний збірник «Adaptive systems of automatic control». – Випуск 2 (39) 2021. –  с. 84-97;

Бондаренко О. Вплив освітньої концепції народних шкіл на розвиток післябазової середньої освіти в Данії//Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. наук. праць. Київ: Інститут проблем виховання НАПН України. Вип. 25. Кн. 1. 2021 –  c. 34-41;

Iryna Simkova, Oleksandra Bondarenko, Lina Bielovetska Web-based applications to develop students’ creativity in English for specific purposes//International journal of evaluation and research in education (IJERE), vol.10, No. 2, June 2021. – pp.684 – 692;

Fedorenko S.,Myropolska N., Myropolska Ye., Shkilna I., Bondarenko O., Zhurba K. The aesthetic logosphere of the school as a factor in the artistic culture forming. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. 2021. 11(02-XXIV). P.88–92;

Iryna Simkova, Oleksandra Bondarenko The impact of emergency remote teaching on the development of listening skills during English classes in secondary schools of Ukraine//International Journal of Current Science Research and Review (IJCSRR). Vol 4 No 9 (2021), Page No.: 1146-1152, DOI: 10.47191/ijcsrr/V4-i9-10 https://ijcsrr.org/single-view/?id=4360&pid=4290

Бондаренко О.І. Народні школи в системі освіти Данії//Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол.: А.В. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. Запоріжжя : КПУ, 2022. Вип. 80. – c.71-74;

Олександра Бондаренко Змістово-функціональні особливості данських шкіл післябазової середньої освіти//Advanced Linguistics, 9, 2022. – с. 74-79;

Юлія Гайденко, Олександра Бондареко Ділова гра як засіб розвитку soft skills у процесі навчання іноземної мови професійного спрямування//Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип. 59, том 1, 2023. – p. 268;

Олександра Бондаренко Особистісний потенціал як психолого – педагогічна проблема// Advanced Linguistics, 11, 2023. – с. 123-124.

Монографія:

Bondarenko, O., Simkova, I. The development of professional writing skills during English for specific purposes courses for future information technology specialists//Pedagogy in modern conditions: collective monograph / Simkova, I., Bondarenko, O. et al.  – International Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2020. – pp. 246 – 256

Available at : DOI – 10.46299/ISG.2020.MONO.PED.III

Посібник:

O.I. Bondarenko, I.V. Boyko, O.O. Serheieva, M.A. Tyshchenko English for specific academic purposes: ICT classroom [Electronic resource]: study ebook for the bachelor‘s degree first-year students of specialty 126 «Information systemsand technologies» / Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute; comp. O.I. Bondarenko, I.V. Boyko, O.O. Serheieva, M.A. Tyshchenko. – Electronic text data (1 file: 15 MB). – Kyiv: Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, 2021. – 203 p.

URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/46625