Семінари

Викладачі кафедри беруть участь у наукових та методичних семінарах в Україні й закордоном. Доповіді викладачів представляють результати досліджень присвячених різним аспектам теоретичного аналізу та практичної реалізації сучасних підходів до навчання іноземної мови для професійного спілкування відносно вимог Болонського процесу, теоретичним та практичним дослідженням філологічного напряму. Також, результати науково-дослідної роботи викладачів кафедри обговорюються на науково-практичних семінарах та семінарах для молодих фахівців і науковців, які проводяться щомісяця. Основними завданнями проведення таких семінарів також є:

– підвищення кваліфікації молодих викладачів, вироблення шляхів і засобів дотримання сучасних дидактичних вимог щодо застосування нових інформаційних технологій у навчальному процесі;
– формування та розвиток теоретико-прикладних знань із новітніх досягнень і проблем педагогіки, психології, методик викладання з урахуванням інноваційних підходів у вищій школі;
– реалізація принципів безперервності й системності набуття практики і досвіду у викладанні, проведенні семінарськихта практичних занять;
– розвиток умінь планування, ведення обліку та контролю навчальних досягнень студентів, діагностика і корекція навчально-виховної, науково-методичної та творчо-пошукової діяльності

вересень 2021  

Бондаренко О.І.

Скорочення (абревіатури) в науково – технічних та публіцистичних текстах

 

жовтень 2021 Кронда О.П. Онлайн ресурси як інструменти дистанційного навчання
листопад 2021 Омельченко І.В. Онлайн-ресурси для самостійної роботи студентів
грудень 2021  

Слободюк Ю.В.

Hack your teaching:6 способів допомогти студентам засвоїти матеріал