Шум О.В.

Шум Ольга Володимирівна 

У 2012 році закінчила Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка і отримала диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Переклад (перекладач з німецької та англійської мов, філолог-дослідник)». Три роки навчалася в аспірантурі зазначеного Інституту при кафедрі теорії та практики перекладу з німецької мови. У 2017 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Лексико-стилістичні домінанти творчої майстерності перекладачів-емігрантів (на прикладі німецькомовних перекладів української художньої прози другої половини ХХ століття)». Після закінчення аспірантури працювала викладачем кафедри іноземних мов факультету економіки та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну, старшим викладачем кафедри німецької мови ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» та старшим викладачем відділу мовної підготовки Інституту підвищення кваліфікації прокурорів Національної академії прокуратури України. У 2018 році брала участь у програмі міжнародного стажування «Європейська освіта в контексті сталого розвитку: передовий досвід та глобальні тенденції», яка проходила в університетах Словацької Республіки та Чеської Республіки за підтримки Наукового товариства Михайла Балудянського. Коло наукових інтересів – особистий стиль перекладача, особистий стиль автора, перекладацькі трансформації, методи викладання іноземних мов для різних вікових категорій слухачів.

https://orcid.org/0000-0002-4638-843X

https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=uk&user=yTPwBYsAAAAJ

Автор 3 одноосібних та 1 колективної навчально-методичних праць, 27 наукових публікацій, 76 тез, учасник всеукраїнських та міжнародних конференційсемінарів та круглих столів.

Навчально-методичні та наукові публікації:

Шум О. В. Англійська мова в діалогах (з граматичним коментарем). Базовий рівень: посібник / О. В. Шум. – Київ: Національна академія прокуратури України, 2018. – 238 с. ISBN 978-617-7500-34-5

Шум О. В. Німецька мова в діалогах (з граматичним коментарем). Базовий рівень: посібник / О. В. Шум. – Київ: Національна академія прокуратури України, 2018. – 320 с. ISBN 978-617-7500-62-8

Пам’ятка щодо забезпечення функціонування української мови як державної в органах прокуратури / уклад.: С.І. Мінченко та ін.; за ред. М.В. Лошицького. – Київ: Національна академія прокуратури України, 2019. – 36 с. ISBN 978-617-7500-94-9

Шум О. В. Лексичний довідник з англійської мови / О.В. Шум. Київ: Національна академія прокуратури України, 2019. 134 с. ISBN 978-617-7800-11-7

Шум О. Риси індивідуального стилю перекладача при відтворенні розмовно-побутової лексики (на прикладі німецькомовних перекладів української прози другої половини ХХ століття) / Шум Ольга // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих учених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич: Посвіт, 2016. – Вип. 15. – С. 221-227.

Шум О.  Особливості відтворення реалій у перекладі (на прикладі німецькомовного варіанту роману І. Багряного «Тигролови») / Шум Ольга // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих учених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич: Посвіт, 2017. – Вип. 17. – С. 167-172.

Шум О. Проблема назви художнього твору в мові оригіналу та перекладу (на прикладі української та німецької мов) / Шум Ольга // Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення та підходи: Збірник матеріалів ІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції, 10 березня 2017 року. – Баку – Ужгород – Дрогобич: Просвіт, 2017. – С. 513-514.

Шум О. Реалія у художньому перекладі: українсько-німецький напрям / Шум Ольга // Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика / за заг. ред. А. Г. Гудманяна, С. І. Сидоренка. – К: Аграр Медіа Груп, 2017. – С. 437-441.

Шум О. Основні труднощі під час усного та письмового перекладу юридичної лексики (на прикладі німецької та української терміносистем) / Шум Ольга // Іншомовна підготовка працівників правоохоронних органів та сектору безпеки: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. – К., 2017. – С. 165-166.

Шум О. Особливості викладання іноземних мов для дорослих категорій слухачів (на прикладі вивчення англійської мови працівниками органів прокуратури) / Ольга Шум // Викладання іноземних мов для працівників правоохоронних органів та сектору безпеки: матеріали міжвузівського методичного семінару (12 жовтня 2017 р.). – К.: Національна академія прокуратури України, 2017. – С. 99-101.

Шум О. Стилістичні особливості перекладу австрійської малої прози початку ХХ століття (на прикладі оповідання Р. М. Рільке «Оповідь, довірена темряві») / Ольга Шум // Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення та підходи: Збірник матеріалів ІІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції, 17 листопада 2017 року. – Баку – Ужгород – Дрогобич: Просвіт, 2017.  – С. 371-373.

Шум О. Метод гри під час навчання працівників органів прокуратури іноземним мовам / Ольга Шум // Подолання мовних та комунікативних бар’єрів: освіта, наука, культура : збірник наукових праць / за заг. ред. А. Ґ. Ґудманяна, О. В. Ковтун. – К. : НАУ, 2017. – С. 430-434.

Шум О. Іншомовна підготовка фахівця як складова освіти дорослих у контексті євроінтеграційних процесів / Шум Ольга // Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky, Volume 6. – Slovakia, Kosice: Academic Society of Michal Baludansky, 2018. – P. 49-52.

Шум О. Іншомовна підготовка та перепідготовка фахівців з права / Ольга Шум // Стратегії міжкультурної комунікації в мовній освіті сучасного ВНЗ [Електронний ресурс] : зб. матеріалів ІV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ (15 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана»; редкол.: І. А. Колеснікова (голова) [та ін.]. – Електрон. текстові дані. – Київ: КНЕУ, 2018. – С. 312-316. URL: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/25078.

Шум О. Особливості відтворення авторського стилю у перекладі (на матеріалі німецькомовних перекладів малої прози А. Куркова) / Ольга Шум // Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Філологія». – Острог: Вид-во НаУОА, 2018. – Вип. 1 (69), Ч. 2. – С. 243-245.

Шум О. Методи запам’ятовування форм неправильних дієслів під час занять (на прикладі вивчення англійської мови) / Ольга Шум // Мовна освіта фахівця : сучасні виклики та тренди: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною участю) (17 січня 2018 року). – Харків: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2018. – С. 164-166.

Шум О. Особливості відтворення назв структурних підрозділів органів прокуратури під час усного перекладу (українсько-англійський напрям) / Ольга Шум // Філологія: сучасний погляд на вивчення актуальних проблем: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (16-17 лютого 2018 р.). – Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2018. – С. 99-102.

Шум О. Іншомовна підготовка працівників органів прокуратури у рамках підвищення кваліфікації / Ольга Шум // Актуальні проблеми вищої професійної освіти України: матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції 20 березня 2018 р. / За заг.ред. Е.В. Лузік, О.М. Акмалдінової. – Київ: Національний авіаційний університет, 2018. – С. 237-238. URL: http://www.kpppo.nau.edu.ua/confer.php

Шум О. Іншомовна підготовка працівників органів прокуратури України / Ольга Шум // Роль іноземних мов у соціокультурному
становленні особистості: збірник наукових праць / за заг. ред. А. Ґ. Ґудманяна, О. В. Ковтун. – К.: НАУ, 2018. – С. 205-207.

Шум О. Популяризація перекладів сучасної української прози (на прикладі творчості А. Куркова) / Ольга Шум // Сучасні тенденції розвитку освіти в інтердисциплінарному контексті: Матеріали ІІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції 29-30 березня 2018 р. / [редактори-упорядники: І. Зимомря, В. Ільницький, Г. Бурунова, Д. Романюк, А. Сохал]. – Ченстохова – Ужгород – Дрогобич: Просвіт, 2018.  – С. 437-439.

Шум О. Особливості відтворення маркованої лексики у перекладі // Текст і дискурс: когнітивно-комунікативні перспективи: збірник матеріалів Всеукраїнської наукової інтернет-конференції (28-29 березня 2018 р.). – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018. – С. 120-125.

Шум О. Новітні методики формування комунікативних навичок / Ольга Шум // Актуальні проблеми сучасної філології та методики викладання мов у вишах: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (6 квітня 2018 р., м. Харків). – Харків: ФОП Бровін О.В., 2018. – С. 139-140.

Шум О. Іншомовна підготовка фахівців з права / Ольга Шум // Інноваційні тенденції підготовки фахівців в умовах полікультурного та мультилінгвального глобалізованого світу: збірник тез  доповідей III Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 10 квітня 2018 р. / за заг. ред. М. О. Чернець. – К.: КНУТД, 2018. – С. 81-85.

Шум О. Лексичні особливості юридичного перекладу (на прикладі перекладів Конституції України) / Ольга Шум // Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства: Матеріали VI Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів та викладачів (19-20 квітня 2018 р.). – Суми, 2018. – С. 167-169.

Шум О. Формування термінологічної бази для перекладу текстів прокурорської тематики / Ольга Шум // Комунікативні стратегії інформаційного суспільства: лінгвістика, право, інформаційна безпека: Матеріали IX Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених, студентів та курсантів (Київ, 20 квітня 2018 р.). – Київ: НАСБУ, 2018. – С. 157-160.

Шум О. Особливості самоосвіти дорослих під час вивчення іноземних мов (на прикладі навчання діючих та новопризначених прокурорів) / Шум Ольга // Іншомовна підготовка працівників правоохоронних органів та сектору безпеки: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (24 квітня 2018 року). – Київ: Національна академія прокуратури України, 2018. – С. 119-121.

Шум О. Іншомовна самопідготовка як складова процесу адаптації до стандартів європейської освіти / Ольга Шум // Актуальні проблеми іншомовної підготовки фахівців у сфері національної безпеки : Збірник матеріалів міжвузівського науково-методичного семінару 25 квітня 2018 р. – Київ: ВДА, 2018. – C. 145-149.

Шум О. Новітні методики викладання іноземних мов для діючих та майбутніх фахівців з права / Ольга Шум // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики: Матеріали міжнародної науково–практичної конференції (18 травня 2018 р.). – К., 2018. – С. 357-359.

Шум О. Актуальні питання транслітерації українських власних назв / Ольга Шум // Проблеми галузевої комунікації,  перекладу та інтеграційні процеси в суспільстві: Матеріали VІІІ Міжнародної наукової конференції (24 травня 2018 р.). – Х.: Національна академія Національної гвардії України, 2018. – С. 106-108.

Шум О. “Warm up activities” як основний спосіб подолання комунікативного бар’єру у дорослих / Ольга Шум // Подолання мовних та комунікативних бар’єрів: освіта, наука, культура: збірник наукових праць / за заг. ред. О.В. Ковтун, С.М. Ягодзінського. – К., 2018. –  С.  375-379.

Шум О. Сучасний стан та перспективи викладання іноземних мов у закладах вищої освіти України (на прикладі вивчення англійської мови майбутніми юристами) / Ольга Шум // Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Матеріали XІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих науковців (23 листопада 2018 р.) – Ж.: Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2018. – С. 423-426.

Шум О. Особливості відтворення авторського стилю А. Куркова (на матеріалі перекладів роману «Пикник на льду») / Ольга Шум // Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Філологія»: науковий журнал. – Острог: Вид-во НаУОА, червень 2019. – Вип. 6 (74). – С. 111-113.

Шум О. Сучасні підходи у викладанні іноземних мов майбутнім фахівцям з права у контексті європейської системи освіти / Ольга Шум // Іноземні мови у вищій освіті: лінгвістичні, психолого-педагогічні та методичні перспективи: Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції з міжнародною участю (20 лютого  2019 року). – Харків: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2019. – С. 224-228.

Шум О. Особливості викладання іноземних мов для військових (на прикладі вивчення англійської мови) / Ольга Шум // «Сучасна філологія: теорія та практика»: Матеріали міжвузівської конференції (1 березня 2019 року). – К.: Нац. Акад. СБУ, 2019. – С. 308-310.

Шум О. Мотивація дорослих як запорука високої результативності (на прикладі вивчення англійської мови) / Шум Ольга // Іншомовна підготовка працівників правоохоронних органів та сектору безпеки: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (27 березень 2019 року). – Київ: Національна академія прокуратури України, 2019. – С. 191-193.

Шум О. Студентоцентрична модель освіти (на прикладі вивчення іноземних мов / Ольга Шум // Стратегії міжкультурної комунікації в мовній освіті сучасного ВНЗ [Електронний ресурс] : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ (11-12 квітня 2019 р.) / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана»; редкол.: І. А. Колеснікова (голова) [та ін.]. – Електрон. текстові дані. – Київ: КНЕУ, 2019. – С. 284-286. – URL: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2018/30641.

Шум О. Методи подолання комунікативного бар’єра з урахуванням основних принципів андрагогіки / Ольга Шум // Актуальні проблеми іншомовної підготовки фахівців у сфері національної безпеки : Збірник матеріалів міжвузівського науково-методичного семінару 16 квітня 2019 р. – Київ: ВДА, 2019. – C. 95-97.

Шум О. Вивчення військової термінології у контексті іншомовної підготовки / Ольга Шум // Діалог культур у Європейському освітньому просторі [Електронний ресурс] : Матеріали ІV Міжнародної конференції, м. Київ, 14 травня 2019 р. Київський національний університет технологій та дизайну / упор. С. Є. Дворянчикова. – К. : КНУТД, 2019.– С. 66-70.

Шум О. Виїзне заняття як ефективний спосіб вивчення іноземної мови (на прикладі вивчення іноземних мов діючими та майбутніми працівниками органів прокуратури України) / Ольга Шум // Мова і право. Матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару. 06 листопада 2019 року, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ / За заг. ред. А.В. Колесник, А.З. Подворчан. – Дніпро: ДДУВС, 2019. – С. 99-102.

Шум О. Аудіовізуальні засоби навчання під час іншомовної підготовки фахівців у галузі права / Ольга Шум // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики: матеріали Міжнародної науково–практичної конференції (15 листопада 2019 року) / За заг. ред. д.ю.н., проф. І.С. Гриценка, к.ю.н. І.С. Сахарук. – К., 2019. – С. 587-589.

Шум О. Ігрові методики викладання іноземних мов як спосіб подолання комунікативного бар’єра / Ольга Шум // Подолання мовних та комунікативних бар’єрів: освіта, наука, культура : збірник наукових праць / за ред. О.В. Ковтун, С.М. Ягодзінського. – К.: НАУ, 2019. – С. 570-574.

Шум О. Інтерактивні засоби навчання під час іншомовної підготовки фахівців у галузі права / Ольга Шум // Збірник матеріалів круглого столу 21 листопада 2019 р. (ДСК). – Київ: ВДА, 2019. – 4 с.

Шум О.  Особливості відтворення стилістично маркованої лексики у перекладі (на прикладі німецькомовного варіанту роману О. Забужко «Польові дослідження з українського сексу») / Шум Ольга // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих учених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич: Посвіт, 2020. – Вип. 31. – С. 423-427.

Шум О. Cтилістика німецькомовних перекладів української жіночої прози кінця ХХ століття / Ольга Шум // Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Філологія»: науковий журнал. – Острог: Вид-во НаУОА, червень 2020. – Вип. 10 (78). – C. 93-95.

Шум О. Think pair share та pair interviews як інноваційні способи вивчення іноземних мов / Ольга Шум // Мовна освіта фахівця: сучасні виклики та тренди: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (27 лютого 2020 року). – Харків: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2020. – С. 213-216.

Шум О. Особливості викладання іноземних мов майбутнім фахівцям у галузі реклами / Ольга Шум // Філологічні й педагогічні студії: Матеріали міжнародної науково-практичної онлайн конференції «Філологічні й педагогічні студії у вітчизняній та зарубіжній науці XXI сторіччя». – К.: ПП АВІАЗ, 2020. – С. 231-233.

Шум О. Опитування студентів як ефективна складова мотивації під час іншомовної підготовки / Ольга Шум // Стратегії міжкультурної комунікації в мовній освіті сучасного ВНЗ [Електронний ресурс] : зб. матеріалів VІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ (02-03 квітня 2020 р.) / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана»; редкол.: І. А. Колеснікова (голова) [та ін.]. – Електрон. текстові дані. – Київ: КНЕУ, 2020. – С. 352-355.

Шум О. Деякі особливості  забезпечення перекладу під час заходів із питань діяльності органів прокуратури / Ольга Шум // Комунікативні стратегії інформаційного суспільства: лінгвістика, право, інформаційна безпека: Матеріали XІ Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених, студентів та курсантів. – Київ: Національна академія СБУ, 2020. – С. 118-121.

Шум О. Методи викладання іноземних мов у групах зі змішаним рівнем / Ольга Шум // Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства: Матеріали восьмої Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів, викладачів та співробітників (Суми, 16-17 квітня 2020 р.). – Суми: Сумський державний університет, 2020. – С. 77-80.

Шум О. Доперекладацька підготовка та особливості перекладу антропонімів (на прикладі усних перекладів під час офіційних заходів, організованих правоохоронними органами України) / Ольга Шум // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасна філологія: теорія та практика». – К.: Нац. акад. СБУ, 2020. – С. 343-345.

Shum O. Сommon features of distance learning of foreign languages / Olha Shum // Сучасне суспільство і наука: актуальні дослідження молодих науковців: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції іноземними мовами (29 травня 2020 року). – Харків: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2020. – С. 109-111.

Шум О. Oсобливості дистанційного вивчення іноземних мов конференції / Ольга Шум // Сучасні тенденції іншомовної професійної підготовки майбутніх фахівців немовних спеціальностей в полікультурному просторі (5 червня 2020 року) / За заг. ред. Ю.Волошина, Н.Гончаренко-Закревської, Н.Василишиної. – К.: ФМВ, НАУ, 2020. – С. 522-525.

Шум О. Гра як основний елемент утримання уваги та мотивації студентів під час дистанційних занять: ресурси для розробки інтерактивних завдань / Ольга Шум // Матеріали XІІ Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених, студентів та курсантів «Комунікативні стратегії інформаційного суспільства: лінгвістика, право, інформаційна безпека». – Київ: Національна академія СБУ, 2021. Ч. 1.– С. 190-193.

Шум О. Ефективність використання коротких навчальних відео під час онлайн занять з німецької мови. Стратегії міжкультурної комунікації в мовній освіті сучасного ВНЗ [Електронний ресурс] : зб. матеріалів VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ (20 квітня 2021 р.). М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана»; редкол.: І. А. Колеснікова (голова) [та ін.]. Електрон. текстові дані. Київ: КНЕУ, 2021. С. URL:

Шум О. Використання відео матеріалів під час онлайн занять з іноземних мов для майбутніх фахівців сфери ІТ. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасна філологія: теорія та практика». – Київ: Нац. акад. СБУ, 2021. С. 290-292.

Шум О. Робота з відео як ефективна складова дистанційного онлайн заняття. «Аd orbem per linguas. До світу через мови»: Матеріали міжнародна науково-практична відеоконференція, 13-14 травня 2021 року. К.: Вид. центр КНЛУ, 2021. С. 450-452.

Шум О. Криза менеджменту у системі вищої освіти в Україні: перспективи та шляхи її вирішення. Україна у світових глобалізаційних процесах: культура, економіка, суспільство: тези доповідей Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 24–25 берез., 2021 р. / М-во освіти і науки України; Київ. ун-т культури, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, Част.3, 2021. С. 207-208.

Шум О. Іноземна мова як складова успіху міжнародної діяльності: шляхи самовдосконалення. Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 21–22 квіт. 2021 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв; редкол.: М. М. Поплавський (голова), Костиря І. О. (заст. голови) [та ін]. – Київ: Вид. центр КНУКіМ, 2021. С. 316-319.

Шум О. Індивідуальний стиль автора: значення доперекладацького аналізу художнього твору. Філософія мови та нові тенденції в перекладознавстві й лінгвістиці: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 2 квітня 2021 року. К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2021. С. 221-224.

Шум О. Способи перевірки знань студентів: ресурси для розробки елементів дистанційного заняття. Проблеми викладання іноземних мов у закладах вищої освіти: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (Мелітополь, 20 травня 2021). Мелітополь: ТДАТУ, 2021. С. 208-210.

Шум О. Допоміжні засоби викладання іноземних мов ув онлайн форматі / Ольга Шум // Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства: Матеріали дев’ятої Всеукраїнської наукової конференції  студентів, аспірантів, викладачів та співробітників (Суми, 15–16 квітня 2021 р.) / уклад. М. М. Набок. Суми : Сумський державний університет, 2021. – С. 84-88.

Шум О. Іншомовна підготовка студентів у режимі онлайн: переваги та недоліки / Ольга Шум // Діалог культур у Європейському освітньому просторі [Електронний ресурс] : Матеріали VІ Міжнародної конференції, м. Київ, 11 травня 2021 р. Київський національний університет технологій та дизайну / упор. С. Є. Дворянчикова. – К.: КНУТД, 2021.– С. 242-245.