Борковська І.П.

Борковська Інна Пилипівна

У 2000 році закінчила  Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» і отримала базову вищу освіту за напрямом підготовки «Філологія». З 2008 по 2009 рр. навчалася на факультеті іноземних мов Київського національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова й отримала повну вищу освіту за спеціальністю „Мова та література (англійська)” та здобула кваліфікацію філолога, викладача англійської мови та літератури, вчителя англійської мови. З 15 листопада 2010 по 14 листопада 2014 рр. Борковська Інна Пилипівна навчалась в аспірантурі, без відриву від виробництва, за спеціальністю 10. 02. 04 – „Германські мови”, у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут». У 2019 році захистила  кандидатську дисертацію з філології, за спеціальністю 10.02.04 „Германські мови”. З 2000 по сьогоднішній день Борковська Інна Пилипівна працює в університеті КПІ ім. Ігоря Сікорсього. З 2020 року займає посаду доцента кафедри англійської мови гуманітарного спрямування №3 Національного технічного університету України  «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Для підвищення своєї педагогічної майстерності Інна Пилипівна проходила курси підвищення кваліфікації в НМК «ІПО» Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського” і проходила стажування у Вищій технічній школі в Катовіцах (Польща). Інна Пилипівна відповідає за навчальну роботу кафедри та  за підтримку інформаційного середовища кафедри. Інна Пилипівна є автором статей, опублікованих у наукових фахових виданнях України і у Web of Science, а також посібників, що забезпечують аудиторні та індивідуальні заняття студентів факультету соціології і права спеціальності 081 «Право».

ПУБЛІКАЦІЇ

Стаття. Лексико-граматичні засоби ділових документів на морфологічному рівні Наукові записки Національного університету „Острозька академія”. Серія „Філологічна”. Острог, 2017. Вип. 63. С. 25–27.

Стаття. The theory of borrowing in the linguistic literature          Вісник національного технічного університету України «Київський Політехнічний Інститут». Київ, 2017, № 10. С. 46-50.

Тези. Ступені адаптації іншомовних лексичних запозичень у сфері транспортних технологій. Зб.наук.праць «Подолання мовних та комунікативних бар’єрів: освіта, наука, культура», Київ, 2017, С. 55-58.

Тези. Ознаки етапів асиміляції запозичення у транспортній сфері. Матеріали XIІІ міжн. наук.-практ. конф. «Фундаментальні та прикладні науки» (Шефільд, 30-7 листопада, 2017). Випуск 7. С.35-38

Стаття. Термінологічна лексика як характерна особливість ділового мовлення. Наукові записки Національного університету „Острозька академія”. Серія „Філологічна”. Острог, 2018. Вип. 1(69). С. 67–70.

Стаття. Діловий текст як жанровий і текстовий феномен. Наукові записки Національного університету „Острозька академія”. Серія „Філологічна”. Острог, 2018. Вип. 3(71). С. 56–58.

Стаття. Комунікативно-прагматична інтенція у діловому тексті. Міжнародний журнал Advanced Linguistics. 2018. Випуск 2. Серія: Філологія, педагогіка. Київ: НТУУ, С. 26–30.

Тези. Семантична структура тендерного документу. Освіта і наука в умовах глобальних трансформацій: Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції. (Дніпро, 26-27 жовтня, 2018). Дніпро, 2018. Ч.2. С. 249–250.

Тези. Композиційні особливості тендерного документу. Подолання мовних та комунікативних бар’єрів: освіта, наука, культура: Матеріали VI міжнародної наук.-практ. конф. (Київ, 16-17 листопада, 2018 р.).  Київ,  2018. Ч.2. С. 39–40.

Тези. Підготовка студентів-юристів до ЗНО. Матеріли XІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов» (Київ,  12 квітня, 2018 р.). С.31-33.

Тези. Документні жанри офіційно-ділового стилю. Матеріли XIІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Перспективні шляхи розвитку науки та освіти» (Київ, 31.01.19). с.12…14.

Дисертація. Семантико-стилістичний та прагматичний потенціал англомовних ділових текстів. 10.02.04 „Германські мови”. Дис. канд. філол. Наук. Чернівці,2019. — 261 с.

Стаття. Загальна характеристика композиційних та лексичних особливостей мовленнєвого жанру «тендерна документація». Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». 2019. Вип. 8(76). С. 26-28.

Стаття. Розвиток особистості студентів-юристів в умовах інформаційного суспільства: колективна монографія за заг. наук. ред Т.Несторенко. Катовіце : Вища технічна школа, 2020. 295 с. С.147-152

Тези. Communicative approach for the development of motivation in studying foreign language for students-lawyers. Current Foreign Languages Teaching Issues in Higher Education: Матеріли ІI  міжнародної науково-практичної конференції. (Київ,  14.05.20). С.10-12.

Тези. Monologue speaking for law students тези Current Foreign Languages Teaching Issues in Higher Education: Матеріли ІII  міжнародної науково-практичної конференції. (Київ,  14.05.21). С.10-12.

Стаття. Derivative compound terms-nouns as a special type of compound in science and technical texts on electrical engineering. Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. Том 31 (70). № 4. 2020. С.95-101.

Стаття. Композиційний і формальний рівні когезії в англомовних текстах тендерної документації. Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки» № 2. 2020.С.16-21.

Стаття. Спонукальні конструкції англомовних конфіденційних листів. Південний архів (філологічні науки): Збірник наукових праць. Випуск LXXXV. Херсон: ХДУ, 2021. С. 73-79.

Стаття. Структурні особливості контракту про нерозголошення конфіденційної інформації. «Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації». Том 32 (71) № 1, 2021. Частина 2. С.44-49.

Compound Term-nouns in Electrical Engineering Texts: Structural, Semantic and Functional Peculiarities. Arab World English Journal (AWEJ) Special Issue on the English Language in Ukrainian Context, November 2020. Pp. 142-160. DOI: ttps://dx.doi.org/10.24093/awej/elt3.13