Приклад ККЗ

Kомплекс контрольних завдань з дисципліни “Іноземна мова”
Оцінювання результатів здійснюється відповідно до європейських стандартів за 100-бальною шкалою. Результати, отримані під час тестування, підлягають кількісному підрахунку, на основі якого виставляється оцінка. Критеріями оцінювання є лексична та граматична коректність виконаних студентами контрольних завдань. Бали нараховуються за кількість правильних відповідей шляхом порівняння відповідей контрольних завдань, виконаних студентами, з ключами, які подаються викладачам для перевірки завдань.
Максимальна кількість балів – 100 балів.

Комплекс контрольних завдань вміщує 6 тестових завдань.
Перше і друге тестові завдання оцінюються у 15 балів кожне, тобто по 3 бали за одне питання.
Третє і четверте тестові завдання оцінюються у 20 балів кожне, тобто по 1 балу за одне питання.
П’яте і шосте тестові завдання оцінюються у 15 балів кожне, тобто по 3 бали за одне питання.

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ
Кількість балів за виконання ККР Оцінка за чотирьохбальною системою
100……90 “відмінно”
89…….75 “добре”
74…….60 “задовільно”
59…….0 “незадовільно”

З прикладами ККЗ Ви можете ознайомитись нижче, обравши необхідний факультет та завантаживши файл
ВПІ – Приклад ККЗ
ІПСА – Приклад ККЗ
РТФ – Приклад ККЗ
ФБМІ – Приклад ККЗ
ФБТ – Приклад ККЗ
ФІОТ – Приклад ККЗ
ФСП-ФС – Приклад ККЗ
ФСП-ФП – Приклад ККЗ
ФПМ – Приклад ККЗ
ФММ – Приклад ККЗ