Наукова діяльність

Викладачі кафедри беруть участь у наукових конференціях в Україні й закордоном, публікують наукові статті у фахових виданнях, рекомендованих ВАК України, готують до публікації монографії та виступають з доповідями на наукових конференціях та семінарах, де висвітлюють актуальні теоретичні та практичні фахові питання. Результати науково-дослідної роботи викладачів кафедри обговорюються на щомісячних кафедральних науково-практичних семінарах, семінарах для молодих фахівців і науковців та в рамках науково-практичних конференцій.    

Всі викладачі кафедри є керівниками науково-дослідної роботи студентів. Щорічно викладачі надають допомогу студентам у підготовці доповідей англійською мовою на студентських наукових конференціях (Міжнародна науково-практична конференція «Innovations in science and technology», Міжнародна студентська Інтернет конференція «Ukrainian and Foreign Science: Yesterday, Today, Tomorrow», університетська конференція «World War II and Ukrainian Science: Achievements, Acquirements, Bereavements») та готують до участі в олімпіадах і конкурсах з іноземних мов. Доценти та кандидати наук (доц. Сімкова І.О., доц. Духаніна Н.М., доц. Корницька Ю.А., доц. Огурцова О.Л.) виконують рецензування магістерських дисертацій студентів ФЛ.

Напрямки наукової роботи кафедри

– публікація наукових статей у фахових виданнях;

– виступ на наукових конференціях і публікація тез доповідей за межами КПІ ім. Ігоря Сікорського;

– організація та проведення науково-практичних конференцій на всіх рівнях;

– надання науково-консультативної допомоги студентам I-IV курсів немовних факультетів при написанні англомовних професійно-орієнтованих рефератів та участі у англомовних наукових студентських конференціях і в олімпіадах з фахових дисциплін;

– складання іспитів з кандидатського мінімуму;

– робота над дисертаціями та підготовка до захисту;

– керівництво студентським науковим клубом;

– організація та проведення наукових семінарів;

– організація та проведення наукових семінарів робочої групи «Молоді викладачі».

Види роботи

– вступ до аспірантури;

– кандидатські іспити;

– захист дисертації;

– участь у кафедральних конференціях;

– організація та перевірка самостійної роботи студентів;

– семінар по практичній підготовці викладачів до роботи у мультимедійному класі міжвузівських міжнародних конференціях;

– друкування тез доповідей на конференціях;

– стажування;

– семінари, курси і т.д в тому числі у Британській раді, Американському навчальному центрі та інше;

– підготовка студентів до конференції;

– надання консультативної підготовки студентам до захисту курсових, бакалаврських, дипломних робіт іноземної мовою;

– керівництво педагогічною практикою студентів ФЛ;

– написання рецензій до наукових та методичних посібників, підручників тощо.