Корницька Ю.А.

Корницька Юлія Анатоліївна

Корницька Юлія Анатоліївна, кандидат педагогичних наук, доцент. В 2005 році закінчила факультет лінгвістики Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», здобула кваліфікацію «Перекладач, викладач англійської та німецької мов». В 2011 році закінчила навчання в аспірантурі Інституту проблем виховання НАПН України. 25 жовтня 2011 успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук з спеціальності «Теорія і методика виховання» (13.00.07). Тема дисертації «Виховання соціальних цінностей у студентів вищих технічних навчальних закладів». У 2014 році здобула вчене звання доцента.
З 2005 року до теперішнього часу працює на факультеті лінгвістики НТУУ «КПИ». Викладає дисципліни «Іноземна мова», «Іноземна мова професійного спрямування», «Іноземна мова професійно-орієнтованого спілкування. Ділове мовлення», «Іноземна мова для науковців». Проводить підготовку студентів до написання наукових статей зі спеціальності англійською мовою, участі міжнародних та всеукраїнських конференціях, олімпіадах.
Активно бере участь у науково-методичних всеукраїнських та міжнародних конференціях. Регулярно відвідує професійні тренинги, семінари, курси підвищення кваліфікації.
Автор навчального посібників  «Англійська мова в сфері інформаційних та комп’ютерних технологій».

Сфера наукових інтересів: методика викладання іноземної мови для спеціальних цілей, педагогічні аспекти інтеграції нових інформаційних та комунікаційних технологій в практику викладання іноземних мов в нелінгвістичних внз, проблеми виховання студентів технічних внз.

Наукові та методичні розробки

 1. Вікі-технологія як інструмент навчання професійно-орієнтованої лексики студентів немовних спеціальностей / Ю. А. Корницька // Теорія та методика управління освітою. Електронне наукове фахове видання. – Випуск 2 (20), 2018. – Режим доступу:  http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/metod_upr_osvit/v2_17/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%86_%D0%BA%D0%B0.pdf
 2. Інтерактивні методи навчання іноземних мов студентів технічних спеціальностей в контексті компетентістного підходу / Ю. А. Корницька // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : наук. журнал / голов. ред. А. А. Сбруєва. –Суми: Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2018. – № 1(75). – С. 225-234
 3. Роль та місце тестування в навчанні іноземних мов / Ю. А. Корницька //Молодь і ринок : науково-педагогічний журнал. ‒ № 4 (159) квітень. ‒ Дрогобич : Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 2018. – С. 52 – 57 (Категорія Б)
 4. Креативне письмо в курсі іноземної мови для студентів немовних спеціальностей / Ю. А. Корницька // Інноваційна педагогіка: науковий журнал. – 2019. – Вип. 11. – Т. 2. – С. 48-50
 5. Flipped classrom in the esp course: students’ perceptions // Молодь і ринок : щомісяч. наук.-пед. журн. – 2020. – № 1 (180). – С. 116-120 https://doi.org/10.24919/23084634.2020.195964
 6. Developing reading skills in a flipped class / Ю. А. Корницька // Інноваційна педагогіка: науковий журнал. – 2020. – Вип. 20. – Т. 2. – С. 62-64
 7. Developing reading skills in a flipped class: an algorithm / Ю. А. Корницька, О. М. Народовська // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Збірник наукових
 8. праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – Випуск 78. – Київ : Видавничий дім «Гельветика», 2020. – С.121-125. https://doi.org/10.31392/NPUnc.series5.2020.78.26
 9. Designing web-quests: theory and practice/ Ю. А. Корницька // Інноваційна педагогіка: науковий журнал. – 2021. – Вип. 32. – Т. 2. – С. 182-186. https://doi.org/10.32843/2663-6085/2021/32-2.36
 10. Chaper 4: Flipped ESP class: a case study// Science for modern man: education, psychology, philosophy, philology, art history. Monographic series «European Science»/ Akimenko G.V., Anisimova O.E. et. al – Karlsruhe, ScientificWorld. – 2021. – Book 4. Part 7. DOI: 10.30890/2709-2313.2021-04-07-001 ISBN 978-3-949059-15-5 2
 11. WebQuest in ESP classroom: effect and students’ attitude [Текст] / Ю. А. Корницька // Молодий вчений. — 2019. — №5 (69).  Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/ru/archive/69/
 12. Flipped esp class: facilitation // Herald pedagogiki (wydanie specjalne). № 54. 2020.  pp. 50 – 53.
 13. Flipped esp class: a solution for developing reading skills // Norwegian Journal of development of the International Science. No 54 (4) 2021. pp. 16 – 23. doi: 10.24412/3453-9875-2021-54-4-16-22
 14. Соціальний сервіс Flickr  в навчанні іноземних мов. // Матеріали Міжнародної науково-методичної конференції « Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчих та методичний аспекти», 28 лютого 2018 р. – К. : КПІ ім.. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2018. – С. 119-121.
 15. Лінгвістчний корпус в навчанні іноземних мов // Матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов», 12 квітня, 2018 р. – К., 2018 – С. 82-84.
 16. Інтерактивні методи навчання іноземних мов // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Science, research and development»,  30 березня, 2018 р. – Роттердам: «Diamond trading tour», 2018. –  С. 43-46.
 17. Web 2.0 tools for foreign languages teaching: word clouds// Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Education and Applied Psychology: actual perspectives», 15 травня 2018 р. – Відень: «Premier publishing», 2018. – С. 42-45.
 18. Ефективне використання тестів в процесі навчання іноземних мов // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Новейшие достижения науки – 2018», 15 березня,  2018 р. – Софія : Вид-во «БялГРАД-БГ ОДД», 2018 – С. 82-86.
 19. Wiki-based activities in ESP course// Annual conference on current foreign languages teaching issues in higher education: Conference Proceedings, 16th May, 2019. – Kyiv: National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute” FL, 2019. – P. 171-174.
 20. Wiki in an university course: use and students’ attitude // International Scientific Conference Scientific development of new eastern Europe: Conference Proceedings, Part 1, April 6th, 2019. – Riga, Latvia: Baltija Publishing. – C. 47-50 doi: https://doi.org/10.30525/978-9934-571-89-3_17
 21. Wiki: students’ attitude // International Scientific and Practical Conference Psychology and pedagogy as sciences of formation and development of modern personality: Conference Proceedings, December 27 – 28, 2019. – Wloclawek, Republic of Poland: Cuiavian Univercity. – P. 138-140
 22. Wiki activities in teaching process // II Annual conference on current foreign languages teaching issues in higher education: Conference Proceedings, 14th May, 2020. – Kyiv: National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute” FL, 2020. – P. 94-94.
 23. Designing Web Quests: practice // Science and education: problems, prospects and innovations: Proceedings of VII International Scientific and Practical Conference , Kyoto, Japan, 1-3 April 2021. – 92-98.
 24. Interactive reading in an ESP course // The world of science and innovation: Proceedings of The 9th International scientific and practical conference, London, United Kingdom. 7-9 April, 2021. – P. 67-73.
 25. Designing educational quests // III Annual conference on current foreign languages teaching issues in higher education: Conference Proceedings, 13th May, 2021. – Kyiv: National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute” FL, 2021. – P. 59-62.