Гайденко Ю.О.

Гайденко Юлія Олексіївна

У 2012 закінчила Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут». У зв’язку з успішним захистом дисертації на тему «Семантико-прагматичний потенціал авторської мови та авторського мовлення Шарлотти Бінґхем» у 2019 році здобула науковий ступінь кандидата філологічних наук. Юлія Олексіївна має більше 40 наукових і навчально-методичних праць, є членом «ініціативної» наукової групи «Шляхи забезпечення розвитку “soft skills” у навчанні англійської мови для спеціальних цілей». Викладач постійно працює над розвитком свого професійного рівня: підвищує кваліфікацію в Українському інституті інформаційних технологій в освіті (УІІТО), відвідує різноманітні методичні заходи для викладачів англійської мови.

Фахові статті

Гайденко Ю. О. Синтаксичний повтор як стилістичний засіб вираження авторської мови (на матеріалі роману Шарлотти Бінґхем „The White Marriage”). Держава та регіони. Серія : Гуманітарні науки. № 3 (50). Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2017. С. 14–19.

Гайденко Ю. О. Структурний компонент лексичного значення слова та його зв’язок із прагматичним. Південний архів. Філологічні науки : Збірник наукових праць. Випуск LXVIII. Херсон : ХДУ, 2017. С. 158–162.

Гайденко Ю. О. Типологізація композиційно-мовленнєвих форм у романі Шарлотти Бінґхем „The White Marriage”. Одеський лінгвістичний вісник. Том 1. № 10. Одеса, 2017. С. 39–44.

Гайденко Ю. О. Антономазія як образний засіб вираження авторської мови (на матеріалі роману Шарлотти Бінґхем „The White Marriage”). Science and Education a New Dimension. Philology. Budapest, 2017. Vol. 37. Issue 137. С. 18–21. – ISSN 2308-5258.

Гайденко Ю.О. Виражальні засоби синтаксису, що базуються на редукції вихідної моделі, у романах Шарлотти Бінґхем. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. : „Філологія”. Одеса, 2018. № 13. С. 41–44.

Гайденко Ю. О., Гуменюк І. І. Фразеологічна картина світу у романах Шарлотти Бінґхем. Держава та регіони. – Серія : Гуманітарні науки. № 1. Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2019. С. 87–91.

Гайденко Ю. О. Фігури суміжності в романах Шарлотти Бінґхем. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. : „Філологія”. Одеса, 2019. № 43. С. 77–81.

Гайденко Ю. О. Метафора та її різновиди в романах Шарлотти Бінґхем. Закарпатські філологічні студії. Видавничий дім «Гельветика». 2020. №13. С. 22–27.

Гайденко Ю.О. Метонімічна група фігур заміщення в романах Шарлотти Бінґхем. Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових праць. Філологічні науки. Запоріжжя: Видавничий дім «Гельветика», 2020. № 2. С. 47–52.

Гайденко Ю.О. Транспозиція типів речень у романах Шарлотти Бінґхем. Південний архів (філологічні науки): Збірник наукових праць. Випуск LXXXV. Херсон: ХДУ, 2021. С. 79–84.

Гайденко Ю.О., Сергеєва О.О., Тищенко М.А. Особливості функціонування скорочених слів у газетних текстах. Науковий журнал Львівського державного університету безпеки життєдіяльності «Львівський філологічний часопис». Львів, 2021. № 10. С. 19–24.

Гайденко Ю.О., Сергеєва О.О. До проблеми визначення композиційно-мовленнєвих форм. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. : „Філологія”. Одеса, 2021. № 50. С. 50–53.

Гайденко Ю.О., Тищенко М.А. Синтактико-стилістичні фігури з порушенням замкнутості речення у романах Шарлотти Бінґхем. Закарпатські філологічні студії. Видавничий дім «Гельветика». 2021. №18. С. 106–110.

Гайденко Ю.О, Сергеєва О.О., Тищенко М.А. Прагматичний компонент як комунікативний орієнтир у семантиці слова. Актуальнi питання гуманiтарних наук. Видавничий дім «Гельветика». 2022. Вип. 53, том 1. С. 173–180.

Гайденко Ю.О, Сергеєва О.О., Тищенко М.А. Теоретичні підходи до дослідження слова. Актуальнi питання гуманiтарних наук. Видавничий дім «Гельветика». 2022. Вип. 54, том 1. С. 169–176.

Гайденко Ю.О, Сергеєва О.О. Особливості вживання скорочень та їх класифікація в сучасній англійській мові. Закарпатські філологічні студії. Видавничий дім «Гельветика». 2022. №24. С. 78–82.

Статті Web of Science

Karachun, Y., Haidenko, Y., & Borkovska, I. Compound term-nouns in electrical engineering texts: structural, semantic and functional peculiarities. Arab World English Journal (AWEJ) Special Issue on the English Language in Ukrainian Context. November 2020. PP. 142–160. DOI: https://dx.doi.org/10.24093/awej/ elt3.13

Монографії

Гайденко Ю.О. Стилістичний потенціал повтору в романах Шарлотти Бінґхем. Challenges and achievements of European countries in the area of philological researches. Riga, Latvia: “Baltija Publishing”, 2020. Vol. 1. С. 74–91. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-027-8-5

Haidenko, Y., Serheieva, O. Antonomasia from usual and occasional perspectives (based on the novels by Charlotte Bingham). Development of scientific, technological and innovation space in Ukraine and EU countries. 1st ed. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2021. PP. 23–44. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-151-0-2

Навчальн посібники

Гайденко Ю.О. English for Information Technology: History and Types of a Computer [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальностей 121 «Інженерія програмного забезпечення», 123 «Комп’ютерна інженерія», 126 «Інформаційні системи та технології» / Гайденко Ю. О.; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,80 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 61 с.

Гайденко Ю.О. English for Information Technology: Functional Units of a Computer [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальностей 121 «Інженерія програмного забезпечення», 123 «Комп’ютерна інженерія», 126 «Інформаційні системи та технології» / Гайденко Ю. О.; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 5,04 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 71 с.

Гайденко Ю.О. English for Information Technology: Basic Computer Software [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальностей 121 «Інженерія програмного забезпечення», 123 «Комп’ютерна інженерія», 126 «Інформаційні системи та технології» / Гайденко Ю. О.; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,9 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 64 с.

English practical course for first-year students: information technology (Part 2) [Electronic resource] : study e-book for bachelor’s degree first-year students of specialty 124 «System analysis» / Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute ; comp. N.M. Dukhanina, Y.O. Haidenko, M.A. Tyshchenko, O.O. Serheieva. – Electronic text data (1 file: 7 MB). – Kyiv: Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, 2021. – 216 p.

Тези

Гайденко Ю. О. Прагматична функція лексичного повтору (на матеріалі роману Шарлотти Бінґхем „The White Marriage”). Сучасні дослідження філологічних наук: проблеми та рішення : Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 25–26 серпня 2017 р. Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2017. С. 94–97.

Гайденко Ю.О. Метафора як образний засіб у романі Шарлотти Бінґхем «The White Marriage». Сучасний вимір філологічних наук : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції : м. Львів, 20–21 липня 2018 р. Львів : ГО „Наукова філологічна організація „ЛОГОС”. 2018, с. 78-79.

Гайденко Ю.О. Requirements for the Organization of a Business Game as an Effective Means of Teaching English for Specific Purposes. Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні тенденції викладання іноземних мов у закладах вищої освіти”: м. Київ, 16 травня 2019 р. Київ : НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2019, с. 127–128.

Гайденко Ю.О. Розповідь як композиційно-мовленнєва форма у романі Шарлотти Бінґхем «The White Marriage». Monografia Pokonferencyjna «Science, Research, Development. Philology, Sociology and Culturology # 7» (30.07.2018–31.07.2018, Valletta, Republic of Malta). Warszawa: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2018, c. 51–53.

Гайденко Ю.О. Моделі метонімічного перенесення  у романі Шарлотти Бінґхем «The White Marriage». – Monografia Pokonferencyjna «Science, Research, Development. Philology, Sociology and Culturology # 8» (30.08.2018– 31.08.2018, Berlin). Warszawa: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2018, c. 39–40.

Гайденко Ю.О. Синтаксичний повтор у романах  Шарлотти Бінґхем. Monografia Pokonferencyjna «Science, Research, Development. Philology, Sociology and Culturology # 13» (30.01.2019–31.01.2019, Berlin). Warszawa: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2019, c. 27–29.

Гайденко Ю.О. Паралелізм як різновид синтаксичного повтору в романах Шарлотти Бінґхем. Monografia Pokonferencyjna «Science, Research, Development. Philology, Sociology and Culturology # 15» (30.03.2019–31.03.2019, Rotterdam (The Netherlands). Warszawa: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2019, c. 60–62.

Гайденко Ю.О. Синонімічний повтор у романах Шарлотти Бінґхем. Monografia Pokonferencyjna «Science, Research, Development. Philology, Sociology and Culturology # 16» (29.04.2019–30.04.2019, Barcelona). Warszawa: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2019, c. 31–32.

Гайденко Ю.О. Оказіональні фразеологічні одиниці у романах Шарлотти Бінґхем. Monografia Pokonferencyjna «Science, Research, Development. Philology, Sociology and Culturology № 25» (30.01.2020–31.01.2020, Berlin). Warszawa: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2020, c. 22–24.

Гайденко Ю.О. Градація у романах Шарлотти Бінґхем. Monografia Pokonferencyjna «Science, Research, Development. Philology, Sociology and Culturology № 26» (27.02.2020–28.02.2020, Poznan). Warszawa: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2020, c. 50–52.

Гайденко Ю.О. Персоніфікація та її різновиди у романах Шарлотти Бінґхем. Monografia Pokonferencyjna «Science, Research, Development. Philology, Sociology and Culturology № 27» (30.03.2020–31.03.2020, Krakow). Warszawa: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2020, c. 42–43.

Гайденко Ю.О. Порівняння як засіб характеризації реалій в романах Шарлотти Бінґхем. Monografia Pokonferencyjna «Science, Research, Development. Philology, Sociology and Culturology № 28» (29.04.2020–30.04.2020, Baku). Warszawa: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2020, c. 56–58.

Гайденко Ю.О. Role play in ESP teaching. «Сучасні тенденції викладання іноземних мов у закладах вищої освіти»: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Київ : НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2021. С. 30–33.

Гайденко Ю.О. Літота як результат синтаксичної транспозиції у романах Шарлотти Бінґхем. Monografia Pokonferencyjna «Science, Research, Development. Philology, Sociology and Culturology № 35» (Bialystok: 27.11.2020–30.11.2020). Warszawa: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2020. C. 24- 26.

Гайденко Ю.О. Транспозиція запитального речення у романах Шарлотти Бінґхем. Monografia Pokonferencyjna «Science, Research, Development. Philology, Sociology and Culturology № 36» (London: 29.12.2020–30.12.2020). Warszawa: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2020. C. 27–28.

Гайденко Ю.О. Перифрастичні структури у романах Шарлотти Бінґхем. Monografia Pokonferencyjna «Science, Research, Development. Philology, Sociology and Culturology № 37» (Berlin: 30.01.2020–31.01.2020). Warszawa: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2021. C. 16–17.

Serheieva O.O., Haidenko Y.O. The history of the abbreviation in the vocabulary of the English language. “Global science and education in the modern realities ‘2021”: Conference proceedings, August 2021. Published by «ISE&E» & SWorld in conjunction with KindleDP Seattle, Washington, USA, 2021. PP. 183–184. DOI: 10.30888/2709-2267.2021-7

Гайденко Ю.О., Сергеєва О.О. Типологія алюзій в романах Шарлотти Бінґхем. Актуальні питання та проблеми розвитку сучасної мови та літератури: Міжнародна науково-практична конференція, м. Одеса, 20–21 серпня 2021 року. Одеса: Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 2021. C. 60–62.

Гайденко Ю.О., Сергеєва О.О. Стилістична антономазія в англійськомовному художньому тексті (на матеріалі романів Шарлотти Бінґхем). Практичні та теоретичні питання розвитку науки та освіти: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції м. Львів, 30-31 липня 2021 року. Львів : Львівський науковий форум, 2021. С. 57–59.

Гайденко Ю.О. Антономазія в художньому тексті: узуальний аспект (за романами Шарлотти Бінґхем). “Science of XXI Century: Development, Main Theories and Achievements”: Proceedings of the II International Scientific  and Theoretical Conference (June 24, 2022). Helsinki, Finland: European Scientific Platform. 2022. P. 52-54.

Гайденко Ю.О. Композиційно-мовленнєві форми: типологічний аспект. “International Forum: Problems And Scientific Solutions”: Proceedings of the 5th International Scientific and Practical Conference (June 26-28, 2022). Melbourne, Australia: CSIRO Publishing House, 2022. P. 222-226.

Гайденко Ю.О., Сеогеєва О.О. Ділова гра як дієвий засіб розвитку SOFT SKILLS. Міжгалузеві диспути: динаміка та розвиток сучасних наукових досліджень: матеріали II Міжнародної наукової конференції, м. Рівне, 9 вересня, 2022 р. Міжнародний центр наукових досліджень. Вінниця: Європейська наукова платформа, 2022. C. 111-114.

Гайденко Ю.О. Лексичне значення слова з прагматичної перспективи. Актуальні питання розвитку науки та освіти: матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції м. Львів, 24-25 серпня 2022 року. Львів : Львівський науковий форум, 2022. С. 33-36.

Гайденко Ю.О., Сергеєва О.О. Мовний підхід до дослідження слова. Modernization of today’s science: experience and trends: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the II International Scientific and Theoretical Conference, September 9, 2022. Singapore, Republic of Singapore: European Scientific Platform. С. 91-94.

Гайденко Ю.О. Складові прагматичного компонента лексичного значення слова. Science, innovations and education: problems and prospects. Proceedings of the 14th International scientific and practical conference. CPN Publishing Group. Tokyo, Japan. 2022. С. 370-376.

Haidenko Yu. O., Serheieva O. O. History of word formation in English. Гуманітарний і інноваційний ракурс професійної майстерності: пошуки молодих вчених : матеріали VІІI Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених, 18 листопада 2022 р., м. Одеса. Львів – Торунь : Liha-Pres, 2022. C. 211–213.