Gaidenko Iulia

In 2012 graduated from National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”. Yuliia received her Ph.D. in 2019 for the dissertation “Semantic and pragmatic potential of Charlotte Bingham’s author’s language and author’s speech”. Yuliia Haidenko has more than 40 scientific, educational and methodological works and is a member of the science initiative group “The ways to ensure soft skills development in teaching English for Specific Purposes”. She is constantly improving professionally by attending methodological seminars, conferences and webinars for teachers of English.

Publications

 1. Гайденко Ю. О. Language and thought. Новітня освіта: збірник наукових праць. Вип. 3. С. 33–38.
 2. Гайденко Ю. О. Взаємодія денотативного, сигніфікативного та прагматичного компонентів у структурі лексичного значення слова. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць. Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. Вип. 62. С. 77–79.
 3. Гайденко Ю. О. Вплив прагматичного компонента на конотативну складову лексичного значення слова. Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка. Серія : «Філологічні науки» (мовознавство) : Збірник наукових праць. Том 1. № 5. Дрогобич, C. 60–63.
 4. Гайденко Ю. О. До проблеми визначення мовленнєвої діяльності. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Перекладознавство та міжкультурна комунікація». № 3. Херсон : ХДУ, С. 75–80.
 5. Гайденко Ю. О. Структурний компонент лексичного значення слова та його зв’язок із прагматичним. Південний архів. Філологічні науки : Збірник наукових праць. Випуск LXVIII. Херсон : ХДУ, 2017. С. 158–162.
 6. Гайденко Ю. О. Антономазія як образний засіб вираження авторської мови (на матеріалі роману Шарлотти Бінґхем «The White Marriage»). Science and Education a New Dimension. Philology. Budapest, 2017. Vol. 37. Issue  С. 18–21.
 7. Гайденко Ю. О. Синтаксичний повтор як стилістичний засіб вираження авторської мови (на матеріалі роману Шарлотти Бінґхем «The White Marriage»). Держава та регіони. Серія : Гуманітарні науки.№ 3 (50). Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2017. С. 14–19.
 8. Гайденко Ю. О. Типологізація композиційно-мовленнєвих форм у романі Шарлотти Бінґхем «The White Marriage». Одеський лінгвістичний вісник. Том 1. № 10. Одеса, С. 39–44.
 9. Гайденко Ю. О. Виражальні засоби синтаксису, що базуються на редукції вихідної моделі, у романах Шарлотти Бінґхем. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. : „Філологія”. Одеса, 2019. № 13. С.41–44.
 10. Гайденко Ю. О., Гуменюк І. І. Фразеологічна картина світу у романах Шарлотти Бінґхем. Держава та регіони. Серія : Гуманітарні науки. № 1. Запоріжжя : Класичний приватний університет. 2019. С. 87–91.
 11. Гайденко Ю. О. Фігури суміжності в романах Шарлотти Бінґхем. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. : „Філологія”. Одеса, 2019. № 43.  С.77–81.
 12. Гайденко Ю. О. Метафора та її різновиди в романах Шарлотти Бінґхем. Закарпатські філологічні студії. – Видавничий дім «Гельветика», 2020. – №13. – С. 22–27.
 13. Гайденко Ю. О. Стилістичний потенціал повтору в романах Шарлотти Бінґхем. Challenges and achievements of European countries in the area of philological researches. Riga, Latvia: “Baltija Publishing”, 2020. Vol. 1. С. 74–91.
 14. Гайденко Ю. О. Транспозиція типів речень у романах Шарлотти Бінґхем. Південний архів (філологічні науки): Збірник наукових праць. Випуск LXXXV. Херсон: ХДУ, 2021. С. 79–84.
 15. Гайденко Ю. О. Методичні рекомендації до організації та проведення ділових ігор на заняттях з іноземної мови у технічних університетах [Електронний ресурс]. НТУУ «КПІ»; уклад. Ю. О. Гайденко. Електронні текстові дані (1 файл:1,36 Мбайт). Київ : НТУУ «КПІ», 2016. 86 с.