Bondarenko Oleksandra

In 2005 graduated from National Technical University of Ukraine “Kyiv Politechnic Institute”, received a degree in linguistics, qualified for a translator and a teacher of English and German languages. During 2005 – 2006 worked as a young specialist at the Linguistics Department of theory, practice and translation. Since the autumn 2016 again joined the teaching staff of Kyiv Polytechnic Institute. Together with other teachers of the department, she was able to improve her pedagogical skills thanks to the cycle of CiVELT courses organized and conducted by the British Council Ukraine in the boundaries of the project “English for Universities”.
Since 2022, together with FIСТ students, she has been participating in the international educational project “A cross-cultural web exchange project “Project Ibunka”.
Oleksandra is a member of such professional associations as the International Association of Teachers of English as a Foreign Language (IATEFL Ukraine) and the Center for Ukrainian and European Scientific Cooperation (CUESC).

PUBLICATIONS

Тези доповіді:

Мови світу. Українська мова та її фразеологія// XI Міжнародна науково-практична конференція «Стратегічні питання світової науки –  2017». – Том 6. Історія. Педагогічні науки .: Przemysl. Польща.– 88 с;

Активні та інтерактивні методи навчання//XII Міжнародна науково – практична конференція «Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов», 28 лютого 2017 р. – К., 2017 р. – 190 с;

Вживання дієслів англійської мови to make та to do в різних контекстах//XIII International scientific and practical Conference “Cutting  – edge science – 2017”, Volume 11: Philological science, 30 April – 07 May, 2017. Sheffield. Science and education LTD – 82 p;

Психолого – педагогический цикл дисциплин и его основные задания//XIII International scientific and practical Conference “Cutting  – edge science – 2017”, Volume 13: Phycological culture and sport. Music and life. Phycology and sociology. History, 30 April – 07 May, 2017. Sheffield. Science and education LTD – 124 p;

Дистанційна освіта у ВУЗах України//Міжнародна наукова конференція «Трансформації в українській освіті і наукових дослідженнях: світовий контекст», 25 – 25 травня 2017 р., м.Умань: ВПЦ «Візаві», 2017. – Ч.1. – 230 с;

Вживання дієслів англійської мови to make та to do в різних контекстах//Друга Всеукраїнська наукова конференція «Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики» 26-27 травня 2017 р., м. Дніпро. Частина ІІ. / Наук. ред. О.Ю.Висоцький. – Дніпро: СПД «Охотнік», 2017. – 250 с;

Authentic materials for ESP classroom// XIII Міжнародна науково – практична конференція «Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов», 12 квітня 2018 р., м. Київ;

Aсtive and interactive methods in teaching//ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Комунікація у сучасному соціуму», 8 червня 2018 р., м. Львів;

Continuing education: its stages, functions, principles and components// Міжнародна науково – практична інтернет – конференція «Професійна підготовка сучасного педагога: виміри міжнародного співробітництва», 22 травня 2018 р., м. Київ;

Lesson planning in ESP teaching// XVI Международная научно – практическая конференция «Будущие исследования – 2018», 15-22 лютого 2018 р., Volume 7, Філологічні науки, м. Софія, Болгарія;

Motivation in the classroom// XVI Международная научно – практическая конференция «Будущие исследования – 2018», 15-22 лютого 2018 р., Volume 8, Педагогічні  науки, м. Софія, Болгарія;

Педагогіка вищої школи: індивідуальне та індивідуально – групове навчання//Тенденції розвитку психології та педагогіки: матеріали міжнародної науково – практичної конференції (м. Київ, Україна, 1 -2 листопада 2019 року). Київ: ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2019, -Ч.1. – с. 16-17;

Основні поняття теорії та техніки перекладу науково – технічної літератури//Подолання мовних та комунікативних бар‘єрів: освіта, наука, культура: збірник наукових праць / за ред. О.В. Ковтун, С.М. Ягодзінського. – К.: НАУ, 2019. – c. 56-59;

Медіація як допоміжний інструмент спілкування//Теорія та практика сучасної науки та освіти. Матеріали Міжнародної наукової конференції. 29 – 30 листопада 2019 р., м. Дніпро. Частина II/Наук. ред. О.Ю. Висоцький. – Дніпро: СПД «Охотнік», 2019. – с. 169 – 170;

Переклад прикметників англійської мови beautiful, lovely, good – looking, pretty («гарний», «прекрасний») в художній літературі//Чорноморські наукові студії: матеріали Шостої всеукраїнської мультидисциплінарної конференції, м. Одеса, 15 травня 2020 року. — Одеса. Міжнародний гуманітарний університет, 2020. – c.159-161;

Переклад технічного тексту на прикладі патентів//Сучасний рух науки: тези доп. X міжнародної науково – практичної інтернет – конференції, 2 -3 квітня 2020 р, – Дніпро, 2020. – Т1. – с. 134 – 137;

Скорочення (абревіатури) в науково – технічних та публіцистичних текстах//Взаємодія одиниць мови і мовлення: комунікативно-когнітивний,соціокультурний, перекладознавчий і методичний аспекти: зб. Матеріалів VII Міжнародної наук.-практ. конф. 22 квіт. 2020 р. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка». – 2020 р. – c. 23 – 24;

Формальна, неформальна та інформальна освіта в Україні: що обрати і як поєднати?// Філософсько –світоглядні та культурологічні контексти неперервної освіти: матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції. 29 квітня 2020 р., м. Дніпро, КЗВО «ДАНО» ДОР». / Наук. Ред. О.Є. Висоцька. – Дніпро: СПД «Охотнік», 2020. – c. 45 – 46;

Distance learning integration into a teaching process of a foreign language in Ukraine// Сучасні тенденції викладання іноземних мов у закладах вищої освіти: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 14 травня 2020 р. – К., 2020. – с. 112 – 114;

Різниця між дієсловами англійської мови “to begin”, “to start”, та “to commence” (почати) на прикладі перекладу художньої літератури//Мова та культура: сучасні аспекти співвідношення: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м.Одеса, 2020 р. – с. 84-86;

Неперервна освіта через її історичну призму//Неперервна освіта для сталого розвитку: філософсько-теоретичні контексти та педагогічна практика: матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції, м.Дніпро, 2020 р. – с. 151-152;

Переклад неологізмів та безеквівалентної лексики//Розвиток освіти, науки та бізнесу: результати 2020: тези доп. Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, Т.1, м. Дніпро, 2020 р. – с. 186-187;

Переклад інтернаціональних слів на прикладі науково-технічної літератури//Філологічні науки: історія, сучасний стан та перспективи: матеріали науково-практичної конференції, м.Львів, 2020 р. – 32-34;

Basic concepts of the theory and technique of translation of scientific and technical literature//International Scientific Conference Development of Modern Science Under Global Changes: Conference Proceedings, Riga, Latvia, 2020. – pp. 28 – 30;

Переклад прикметників англійської мови beautiful, handsome, fair, lovely, good – looking, pretty («красивий», «гарний», «прекрасний») на прикладі творів з художньої літератури//International scientific and practical conference «Philological sciences, intercultural communication and translation studies: an experience and challenges» : conference proceedings, Vol. 2, Czestochowa, Republic of Poland, 2021. – pp. 98-100;

Continuing education through its historical prism//ІІІ Annual Conference on Current Foreign Languages Teaching Issues in Higher Education: Conference Proceedings of the International Scientific and Practical Conference, Kyiv, 2021. – pp. 13-16;

Громадянська освіта учнівської молоді в Данії//Зростаюча особистість у смислоціннісних обрисах: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 25 листопада 2021 р.). Івано-Франківськ: «НАЇР», 2021р. – с. 41-46;

Professional training people’s school teachers in Denmark: theoretical fundamentals (from the experience of Angelina Rolyak)//Професійний розвиток педагога: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Рівне, 28 квітня 2022 р. Рівне: Рівненський державний гуманітарний університет, 2022 р. – с. 3-4;

Розвиток особистісного потенціалу учнівської молоді в школах після отримання базової середньої освіти в Данії//Велике коло «Освіта в контексті нових викликів часу: український та закордонний досвід» в рамках круглого столу «Стратегічні напрями професійного розвитку педагогічних працівників столичної освіти в мовах сьогодення», м. Київ, 2022 р.;

Virtual exchange and pedagogical education//Virtual Exchange for Teaching and Learning: Crossing Borders Without Travel: Proceedings of the I International Scientific Conference, 8 June 2023. K., 2023.-102 p.;

ESP multimodal setting in developing technical students’ multimodal communicative competence//V Annual conference on current foreign languages teaching issues in higher education. May 17, 2023. Kyiv. – pp.29-34;

Розвиток особистісного потенціалу учнівської молоді в школах післябазової середньої освіти в Данії//Всеукраїнська науково-практична конференція «Освіта і виховання в інформаційному суспільстві в умовах воєнного та післявоєнного стану», м. Рівне, 27-28 квітня 2023 р.;

Особистісний потенціал як психолого-педагогічна проблема//Звітна науково-практична конференція Інституту проблем виховання НАПН України (за 2022 рік), 1 травня 2023 р., м.Київ.

Наукові статті:

Lev Romanenko, Oleksiy Finogenov, Oleksandra Bondarenko State and prospects of development of team interaction of robots on the example of competitions of the world tournament «Robocup»//Inter-branch scientific and technological digest «Adaptive systems of automatic control». – 2020. – № 2(37). – p. 31-49;

Бондаренко О.І., Сергеєва О.О. Датські efterskole як педагогічний феномен//Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр./[редкол.: А.В. Сущенко (голов. ред.) та ін.], вип. 74, Т.1,  м. Запоріжжя, 2021 р. – с. 54 – 57;

Н. Кульбака, A. Писаренко,  O. Бондаренко Software for virtual tours//Міжвідомчий науково-технічний збірник «Adaptive systems of automatic control». – Випуск 2 (39) 2021. –  с. 84-97;

Бондаренко О. Вплив освітньої концепції народних шкіл на розвиток післябазової середньої освіти в Данії//Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. наук. праць. Київ: Інститут проблем виховання НАПН України. Вип. 25. Кн. 1. 2021 –  c. 34-41;

Iryna Simkova, Oleksandra Bondarenko, Lina Bielovetska Web-based applications to develop students’ creativity in English for specific purposes//International journal of evaluation and research in education (IJERE), vol.10, No. 2, June 2021. – pp.684 – 692;

Fedorenko S.,Myropolska N., Myropolska Ye., Shkilna I., Bondarenko O., Zhurba K. The aesthetic logosphere of the school as a factor in the artistic culture forming. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. 2021. 11(02-XXIV). P.88–92;

Iryna Simkova, Oleksandra Bondarenko The impact of emergency remote teaching on the development of listening skills during English classes in secondary schools of Ukraine//International Journal of Current Science Research and Review (IJCSRR). Vol 4 No 9 (2021), Page No.: 1146-1152, DOI: 10.47191/ijcsrr/V4-i9-10 https://ijcsrr.org/single-view/?id=4360&pid=4290

Бондаренко О.І. Народні школи в системі освіти Данії//Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол.: А.В. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. Запоріжжя : КПУ, 2022. Вип. 80. – c.71-74;

Олександра Бондаренко Змістово-функціональні особливості данських шкіл післябазової середньої освіти//Advanced Linguistics, 9, 2022. – с. 74-79;

Юлія Гайденко, Олександра Бондареко Ділова гра як засіб розвитку soft skills у процесі навчання іноземної мови професійного спрямування//Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип. 59, том 1, 2023. – p. 268;

Олександра Бондаренко Особистісний потенціал як психолого – педагогічна проблема// Advanced Linguistics, 11, 2023. – с. 123-124.

Монографія:

Bondarenko, O., Simkova, I. The development of professional writing skills during English for specific purposes courses for future information technology specialists//Pedagogy in modern conditions: collective monograph / Simkova, I., Bondarenko, O. et al.  – International Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2020. – pp. 246 – 256

Available at : DOI – 10.46299/ISG.2020.MONO.PED.III

Посібник:

O.I. Bondarenko, I.V. Boyko, O.O. Serheieva, M.A. Tyshchenko English for specific academic purposes: ICT classroom [Electronic resource]: study ebook for the bachelor‘s degree first-year students of specialty 126 «Information systemsand technologies» / Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute; comp. O.I. Bondarenko, I.V. Boyko, O.O. Serheieva, M.A. Tyshchenko. – Electronic text data (1 file: 15 MB). – Kyiv: Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, 2021. – 203 p.

URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/46625