Bondarenko Oleksandra

In 2005 graduated from National Technical University of Ukraine “Kyiv Politechnic Institute”, received a degree in linguistics, qualified for a translator and a teacher of English and German languages. During 2005 – 2006 worked as a young specialist at the Linguistics Department of theory, practice and translation. Since the autumn 2016 again joined the teaching staff of Kyiv Polytechnic Institute. Together with other teachers of the department, she was able to improve her pedagogical skills thanks to the cycle of CiVELT courses organized and conducted by the British Council Ukraine in the boundaries of the project “English for Universities”.

PUBLICATIONS

 1. Тези доповіді Дистанційна освіта у вищих навчальних закладах України // XI Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні наукові досягнення – 2017». – Том 4. Педагогічні науки.: Прага. Publishing House “Education and Science” s.r.o. – с.88
 2. Тези доповіді Мови світу. Українська мова та її фразеологія // XI Міжнародна науково-практична конференція «Стратегічні питання світової науки – 2017». – Том 6. Історія. Педагогічні науки .: Przemysl. Польща.– 88 с.
 3. Тези доповіді Активні та інтерактивні методи навчання // XII Міжнародна науково – практична конференція «Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов», 28 лютого 2017 р. – К., 2017 р. – 190 с.
 4. Тези доповіді Вживання дієслів англійської мови to make та to do в різних контекстах // XIII International scientific and practical Conference “Cutting – edge science – 2017”, Volume 11: Philological science, 30 April – 07 May, 2017. Sheffield. Science and education LTD – 82 p.
 5. Тези доповіді Психолого – педагогический цикл дисциплин и его основные задания // XIII International scientific and practical Conference “Cutting – edge science – 2017”, Volume 13: Phycological culture and sport. Music and life. Phycology and sociology. History, 30 April – 07 May, 2017. Sheffield. Science and education LTD – 124 p.
 6. Тези доповіді Дистанційна освіта у ВУЗах України // Міжнародна наукова конференція «Трансформації в українській освіті і наукових дослідженнях: світовий контекст», 25 – 25 травня 2017 р., м.Умань: ВПЦ «Візаві», 2017. – Ч.1. – 230 с.
 7. Тези доповіді Вживання дієслів англійської мови to make та to do в різних контекстах // Друга Всеукраїнська наукова конференція «Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики» 26-27 травня 2017 р., м.Дніпро. Частина ІІ. / Наук. ред. О.Ю.Висоцький. – Дніпро: СПД «Охотнік», 2017. – 250 с.
 8. Тези доповіді Дистанційна освіта у вищих навчальних закладах // III Всеукраїнська науково – практична конференція «Філософія, теорія та практика випереджаючої освіти для сталого розвитку», 14 грудня 2017 р., м. Дніпро
 9. Тези доповіді Вживання дієслів англійської мови to make та to do в різних контекстах // Всеукраїнська науково – практична інтернет- конференція «Мови та літератури у полікцльтурному суспільстві», 17 листопада 2017 р., м. Маріуполь
 10. Тези доповіді Authentic materials for ESP classroom // XIII Міжнародна науково – практична конференція «Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов», 12 квітня 2018 р., м. Київ
 11. Тези доповіді Active and interactive methods in teaching // ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Комунікація у сучасному соціумі», 8 червня 2018 р., м. Львів
 12. Тези доповіді Continuing education: its stages, functions, principles and components // Міжнародна науково – практична інтернет – конференція «Професійна підготовка сучасного педагога: виміри міжнародного співробітництва», 22 травня 2018 р., м.Київ
 13. Тези доповіді Authentic materials in ESP teaching // XIII International Scientific and Practical Conference “Science and civilization – 2018”, January 30 – February 7, 2018, Volume 9, Philological sciences, Sheffield, England
 14. Тези доповіді Lesson planning in ESP teaching // XVI Международная научно – практическая конференция «Будущие исследования – 2018», 15-22 лютого 2018 р., Volume 7, Філологічні науки, м. Софія, Болгарія
 15. Тези доповіді Motivation in the classroom // XVI Международная научно – практическая конференция «Будущие исследования – 2018», 15-22 лютого 2018 р., Volume 8, Педагогічні науки, м. Софія, Болгарія
 16. Тези доповіді Usage of authentic materials in ESP classroom // Міжнародна науково – практична он – лайн конференція «Science, research, development», 29 – 30 квітня 2018 р., Pedagogy #4, м. Варшава, Польща
 17. Тези доповіді Інтегрування інноваційних методів навчання іноземної мови//Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземної мов як чинник забезпечення дієвості знань: матеріали V Всеукраїнської науково – практичної конференції/Харківський торгівельно – економічний інститут КНТЕУ- Х.: ФОП Панов А.М., 2018. – С. 25 -27
 18. Тези доповіді Sources and Types of Vocabulary in ESP Teaching//Неперервна освіта для сталого розвитку: філософсько – теоретичні контексти та педагогічні практики: Матеріали Всеукраїнської науково – практичної конференції. 06 грудня 2018 р., м.Дніпро, КЗВО «ДАНО» ДОР». Частина I – С. 145 – 147
 19. Тези доповіді Стилістичне забарвлення дієслів англійської мови to enter та to come in («входити»)//Соціально – гуманітарний вісник: зб. наук. пр. – Вип.25 – Харків: СГ НТМ «Новий курс». – 2019. – С.161
 20. Тези доповіді Тлумачення дієслів англійської мови to allow, to permit та to let за іхнім стилістичним забарвленням, що ними виражається// Актуальні проблеми іншомовної підготовки фахівців у сфері національної безпеки: Збірник матеріалів І-ї міжвузівської науково – методичної конференції 16 квітня 2019 р. / За заг. ред. О.С. Лагодинського. – К.: ВДА, 2019. – С. 109 – 110
 21. Тези доповіді The language of ESP: lexis and vocabulary//Подолання мовних та комунікативних бар’єрів: освіта, наука, культура: збірник наукових праць VI Міжнародної науково – практичної конференції. – К.- 2018. – С. 36-38
 22. Тези доповіді Інтеграція дистанційної освіти//Зимові наукові підсумки 2018 року: XII Міжнародна науково – інтернет конференція: тези доповідей, Дніпро, 25 грудня 2018 р. – Ч.2. – Дніпро: НБК, 2018. – С.96-98
 23. Тези доповіді Відмінність дієслів англійської мови to speak, to talk та to chat за їх стилістичним забарвленням при перекладі//Перспективні шляхи розвитку науки та освіти: XIII Міжнародна науково – практична інтернет – конференція: тези доповідей, Дніпро, 31 січня 2019 р. – Ч.2. – 2019. – С. 8 – 11
 24. Тези доповіді Деякі особливості синтаксичного вживання дієслів англійської мови to say та to tell («сказати»)//Освіта і наука у мінливому світі: проблеми та перспективи розвитку. Матеріали Міжнародної наукової конференції. 29-30 березня 2019 р., – м. Дніпро. Частина II. – 2019 – C. 307-309
 25. Тези доповіді English for specific purposes (ESP) and other branches//Інновації в сучасній освіті: український та світовий контекст: матеріали міжнар. науково пакт. конф., 18-19 квітня 2019 р. м.Умань. – Умань: «Візаві». – 2019.- Ч.1- С.47-49
 26. Тези доповіді Англійська мова для спеціальностей та інші галузі//Травневі наукові читання: XVII Міжнародна науково – практична інтернет – конференція: тези доповідей, Дніпро, 14 травня 2019р., – Ч.2. – Дніпро: ГО «НОК». – 2019. – С. 5-9
 27. Key points of lesson planning for ESP classroom//Annual Conference on Current Foreign Languages Teaching Issues in Higher Education: Conference Proceedings of the International Scientific and Practical Conference, 16 May 2019. –K., 2019. – P.100-102
 28. Тези доповіді Стилістичні особливості і характеристики прикметників англійської мови big, large, great («великий») при перекладі художніх текстів//Соціально-гуманітарні дослідження та інноваційна освітня діяльність. Матеріали Міжнародної наукової конференції. 24-25 травня 2019 р., м.Дніпро. – 2019. – с. 253-254
 29. Тези доповіді Переклад прикметників англійської мови beautiful, lovely, good – looking, pretty («гарний», «прекрасний») в художній літературі//Чорноморські наукові студії : матеріали Шостої всеукраїнської мультидисциплінарної конференції, м. Одеса, 15 травня 2020 року. — Одеса. Міжнародний гуманітарний університет, 2020. – c.159-161
 30. Тези доповіді Педагогіка вищої школи: індивідуальне та індивідуально – групове навчання//Тенденції розвитку психології та педагогіки: матеріали міжнародної науково – практичної конференції (м. Київ, Україна, 1 -2 листопада 2019 року). Київ: ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2019, -Ч.1. – с. 16-17
 31. Тези доповіді Основні поняття теорії та техніки перекладу науково – технічної літератури//Подолання мовних та комунікативних бар‘єрів: освіта, наука, культура : збірник наукових праць / за ред. О.В. Ковтун, С.М. Ягодзінського. – К.: НАУ, 2019. – c. 56-59
 32. Тези доповіді Медіація як допоміжний інструмент спілкування//Теорія та практика сучасної науки та освіти. Матеріали Міжнародної наукової конференції. 29 – 30 листопада 2019 р., м. Дніпро. Частина II/Наук. ред. О.Ю. Висоцький. – Дніпро: СПД «Охотнік», 2019. – с. 169 – 170
 33. Тези доповіді Переклад технічного тексту на прикладі патентів//Сучасний рух науки: тези доп. X міжнародної науково – практичної інтернет – конференції, 2 -3 квітня 2020 р, – Дніпро, 2020. – Т1. – с. 134 – 137
 34. Тези доповіді Скорочення (абревіатури) в науково – технічних та публіцистичних текстах//Взаємодія одиниць мови і мовлення: комунікативно-когнітивний, соціокультурний, перекладознавчий і методичний аспекти: зб. Матеріалів VII Міжнародної наук.-практ. конф. 22 квіт. 2020 р. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка». – 2020 р. – c. 23 – 24
 1. Тези доповіді Формальна, неформальна та інформальна освіта в Україні: що обрати і як поєднати?// Філософсько –світоглядні та культурологічні контексти неперервної освіти: матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції. 29 квітня 2020 р., м. Дніпро, КЗВО «ДАНО» ДОР». / Наук. Ред. О.Є. Висоцька. – Дніпро: СПД «Охотнік», 2020. – c. 45 – 46
 2. Тези доповіді Distance learning integration into a teaching process of a foreign language in Ukraine// Сучасні тенденції викладання іноземних мов у закладах вищої освіти: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичноїконференції, 14 травня 2020 р. – К., 2020. – с. 112 – 114
 3. Тези доповіді Різниця між дієсловами англійської мови “to begin”, “to start”, та “to commence” (почати) на прикладі перекладу художньої літератури//Мова та культура: сучасні аспекти співвідношення: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м.Одеса, 2020 р. – с. 84-86
 4. Тези доповіді Неперервна освіта через її історичну призму//Неперервна освіта для сталого розвитку: філософсько-теоретичні контексти та педагогічна практика: матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції, м.Дніпро, 2020 р. – с. 151-152
 5. Тези доповіді Continuing education through its historical prism//ІІІ Annual Conference on Current Foreign Languages Teaching Issues in Higher Education: Conference Proceedings of the International Scientific and Practical Conference, Kyiv, 2021. – pp. 13-16
 6. Тези доповіді Переклад неологізмів та безеквівалентної лексики//Розвиток освіти, науки та бізнесу: результати 2020: тези доп. Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, Т.1, м. Дніпро, 2020 р. – с. 186-187
 7. Тези доповіді Переклад інтернаціональних слів на прикладі науково-технічної літератури//Філологічні науки: історія, сучасний стан та перспективи: матеріали науково-практичної конференції, м.Львів, 2020 р. – 32-34
 8. Тези доповіді Переклад прикметників англійської мови beautiful, handsome, fair, lovely, good – looking, pretty («красивий», «гарний», «прекрасний») на прикладі творів з художньої літератури//International scientific and practical conference «Philological sciences, intercultural communication and translation studies: an experience and challenges» : conference proceedings, Vol. 2, Czestochowa, Republic of Poland, 2021. – pp. 98-100
 1. Тези доповіді Basic concepts of the theory and technique of translation of scientific and technical literature//International Scientific Conference Development of Modern Science Under Global Changes: Conference Proceedings, Riga, Latvia, 2020. – pp. 28 – 30
 2. Наукова стаття An approach to creating a flexible manufacturing modeling system introduction//Мiжвiдомчий науково-технiчний збiрник «Адаптивнi системи автоматичного управлiння» № 2 (35), м. Київ, 2019. – pp.88-97
 3. Наукова стаття Датські efterskole як педагогічний феномен//Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр./[редкол.: А.В. Сущенко (голов. ред.) та ін.], вип. 74, Т.1, м.Запоріжжя, 2021 р. – с. 54 – 57
 4. Наукова стаття Web-based applications to develop students’ creativity in English for specific purposes//International journal of evaluation and research in education (IJERE), vol.10, No. 2, June 2021. – pp.684 – 692
 5. Монографія The development of professional writing skills during English for specific purposes courses for future information technology specialists//Pedagogy in modern conditions: collective monograph / Simkova, I., Bondarenko, O. et al. – International Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2020. – pp. 246 – 256 Available at : DOI – 10.46299/ISG.2020.MONO.PED.III