Shevchenko Olga

A graduate of T.G.Shevchenko Kyiv State University (Faculty of Romano-Germanic languages, qualification – English Philology, English Teacher).Olga Shevchenko is the author of numerous scientific publications.Her research interests include such issues as self-study of English by ESL students, role playing games for technical students , neologisms, machine translation.Her recent publications include: «Role Playing Games for Engineering and Technology Education». “The Main Aspects of Self-Study in Learning Languages”,  “Teaching English to Technical Students Using Roleplaying Games”, ‘Computerized System for Individual Foreign Language Teaching’, ‘Formation and Models of Adjectival Neologisms in Modern English’,  ‘Some Approaches to Machine Translation’.  She  is responsible for Master’s Examination process and procedure at the English Language Department for Humanities # 3(updates examination materials, providing their integrity and consistency, makes reports on examination results and scoring). Also,   she is responsible for ensuring  the correct  English translation of Diploma Supplements attached to Bachelor’s and Master’s diplomas of students  (Faculty of Information Technology and Computer Engineering). She regularly takes extension courses at the Ukrainian Institute of Information Technologies in Education.

Scientific publications

Способы образования и модели адъективных неологизмов в английском языке (на материалах современной английской прессы)» // V Международная научно-практическая конференция “Межкультурная коммуникация в СМИ, ФГБОУ  ВПО «Алтайский  государственный университет», Алтайский» крайБарнаул, 14 мая 2014

«Интерактивно-шаблонный метод компьютерного перевода научно-технических публикаций»// Вісник НТУУ «КПІ» Інформатикауправління та обчислювальна техніка, – Киів:ВЕК+ – 2014. – №59. – С.86-92. (Входить до міжнародної наукометричної бази DOAJ – Directory of Open Access Journals, а також до бази РІНЦ – Російського індексу наукового цитування)./ Київ,  червень 2014

“Формування  навичок та вмінь самостійної роботи студентів ВТУЗів при вивченні іноземної мови” до VIII Міжнародної науково-практичної конференції ”Вища Технічна Освіта:проблеми та перспективи розвитку в контексті Болонського процесу» , 21-22 вересня 2007р.

”Применение компьютерных технологий в процессе обучения студентов чтению профессионально-ориентированных текстов» до Всеукраїнської науково-методичної конференції  “Нові концепції викладання іноземної мови в  контексті Болонського процессу, 7 листопада  2007р.”

“The Main Aspects of Self-Study in Learning Languages” до Міжнародної НПК«Самостійна робота студентів як фактор розвитку продуктивної навчальної діяльності у вивченні іноземних мов» , 14 березня 2008 р.

‘Lesson Planning: Aims, Contents and New Methods’ до Міжнародної НПК«Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов», 27 лютого 2009 р.

«Компьютерная визуализация построения лингвистических конструкций при изучении иностранных языков» до Х1 Міжнародної НТК«Системний аналіз та інформаційні технології» , 30 травня 2009 р.

«Role playing games for engineering and technology education» до Науково-практичної конференції «Рольові ігри як засіб розвитку англомовних навичок професійного спілкування», 23 червня 2009 р.

«Teaching english to technical students using role playing games»  до Всеукраїнської НПК «Розвиток англомовних комунікативних вмінь в професійно-заданих ситуаціях у студентів немовних ВНЗ засобами рольових ігор”, 14-15 травня 2010 р

“Про досвід розробки рольових ігор для студентів технічних спеціальностей»  до Всеукраїнської НПК «Особистісно-діяльнісний підхід в навчанні іноземних мов студентів немовних ВНЗ», 20 травня 2011 р.

“Enhancing Communicative Competence of Engineering Students Through Roleplay” до Міжнародної НПК «Сучасна освітаметодологіятеоріяпрактика», 18 квітня 2013 р.

Компьютеризированная система индивидуального обучения иностранному языку» до XV Mіжнародної НТК  SAIT 2013, 27-31 травня 2013 р.

‘Some Approaches to Machine Translation’ до II Міжнародної НПК «Сучасна освітаметодологіятеоріяпрактика», 16-17 квітня 2014 р.

Teaching materials

«Дидактичні матеріали для аудиторної та поза аудиторної роботи  зі студентами І-ІІ курсів ФІОТ»// К.: КПІ, «Політехнік», 2007. — 62 с.