Шевченко О.М.

 

Старший викладачступінь MBA. Закінчила Київський державний університет ім.Т.Г.Шевченка (факультет романо-германської філологіїкваліфікація – англійська філологіявикладач англійської мови). Ольга Миколаївна є автором численних наукових публікаційЇї наукові інтереси включають такі питанняяк самостійне вивчення англійської мови студентами ESL, рольові ігри для студентів технічних спеціальностейнеологізми в англійській мовімашинний перекладЇї останні публікації є наступними: «Рольові ігри в інженернійта технічній освіті», «Основні аспекти самостійного вивчення іноземних мов”, “Викладання англійської мови для студентів технічних спеціальностей з використанням рольових ігор“, “Автоматизована система індивідуального навчання іноземним мовам“, “Способи утворенняі моделі ад’єктивних неологізмів в сучасній англійській мові »,« Деякі аспекти машинного перекладу ». Ольга Миколаївна є відповідальною по кафедрі за проведення іспитів для вступників до магістратури (забезпечує підготовку екзаменаційних матеріалів в єдиному форматі  та відповідно до вимогскладає звіти за результатами іспитіввідповідає за екзаменаційну документацію) .Крім тоговона є відповідальною і здійснює перекладиДодатків до дипломів бакалаврів і магістрів на англійську мову (Факультет інформатики та обчислювальної техніки). Ольга Миколаївна регулярно проходить курси підвищення кваліфікації в Українському інституті інформаційних технологій в освіті.

Наукові публікації

Способы образования и модели адъективных неологизмов в английском языке (на материалах современной английской прессы)» // V Международная научно-практическая конференция “Межкультурная коммуникация в СМИ, ФГБОУ  ВПО «Алтайский  государственный университет», Алтайский» крайБарнаул, 14 мая 2014

«Интерактивно-шаблонный метод компьютерного перевода научно-технических публикаций»// Вісник НТУУ «КПІ» Інформатикауправління та обчислювальна техніка, – Киів:ВЕК+ – 2014. – №59. – С.86-92. (Входить до міжнародної наукометричної бази DOAJ – Directory of Open Access Journals, а також до бази РІНЦ – Російського індексу наукового цитування)./ Київ,  червень 2014

“Формування  навичок та вмінь самостійної роботи студентів ВТУЗів при вивченні іноземної мови” до VIII Міжнародної науково-практичної конференції ”Вища Технічна Освіта:проблеми та перспективи розвитку в контексті Болонського процесу» , 21-22 вересня 2007р.

”Применение компьютерных технологий в процессе обучения студентов чтению профессионально-ориентированных текстов» до Всеукраїнської науково-методичної конференції  “Нові концепції викладання іноземної мови в  контексті Болонського процессу, 7 листопада  2007р.”

“The Main Aspects of Self-Study in Learning Languages” до Міжнародної НПК«Самостійна робота студентів як фактор розвитку продуктивної навчальної діяльності у вивченні іноземних мов» , 14 березня 2008 р.

‘Lesson Planning: Aims, Contents and New Methods’ до Міжнародної НПК«Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов», 27 лютого 2009 р.

«Компьютерная визуализация построения лингвистических конструкций при изучении иностранных языков» до Х1 Міжнародної НТК«Системний аналіз та інформаційні технології» , 30 травня 2009 р.

«Role playing games for engineering and technology education» до Науково-практичної конференції «Рольові ігри як засіб розвитку англомовних навичок професійного спілкування», 23 червня 2009 р.

«Teaching english to technical students using role playing games»  до Всеукраїнської НПК «Розвиток англомовних комунікативних вмінь в професійно-заданих ситуаціях у студентів немовних ВНЗ засобами рольових ігор”, 14-15 травня 2010 р

“Про досвід розробки рольових ігор для студентів технічних спеціальностей»  до Всеукраїнської НПК «Особистісно-діяльнісний підхід в навчанні іноземних мов студентів немовних ВНЗ», 20 травня 2011 р.

“Enhancing Communicative Competence of Engineering Students Through Roleplay” до Міжнародної НПК «Сучасна освіта: методологія, теорія, практика», 18 квітня 2013 р.

Компьютеризированная система индивидуального обучения иностранному языку» до XV Mіжнародної НТК  SAIT 2013, 27-31 травня 2013 р.

‘Some Approaches to Machine Translation’ до II Міжнародної НПК «Сучасна освіта: методологія, теорія, практика», 16-17 квітня 2014 р.

Шевченко О.М.