Огурцова О.Л.

Огурцова Ольга Леонідівна

 

доцент кафедри англійської мови гуманітарного спрямування №3, закінчила з відзнакою Національний технічний університет України “КПІ” за спеціальністю “Переклад”, отримала кваліфікацію викладача та перекладача англійської та французької мов. Закінчила навчання за спільною програмою факультету менеджменту та маркетингу НТУУ “КПІ” та Центральної Школи Ліону(Франція),отримала сертифікат за спеціальністю “Управління міжнародними проектами”. У2012 році захистила дисертацію за темою “Навчання майбутніх економістів ділової англійської мови з використанням Інтернет ресурсу” та отримала науковий ступінь кандидата педагогічних наук. У 2015 році отримала вчена звання доцента кафедри англійської мови гуманітарного спрямування. Проходила стажування у якості запрошеного викладача в університеті Монпельє II (2007р.), університеті ле Ман (2008р., 2010р., 2017р.). У 2013 році отримала стипендію від уряду Франції на проходження короткострокового наукового стажування в університеті м. Ман (Франції). У 2014 році отримала грант від Європейської комісії на проведення наукового дослідження протягом 6 місяців в університеті Гент (Бельгія). Автор 37 наукових публікацій, серед них 20 статей у фахових наукових збірках України, 1 у фаховій науковій збірці Великобританії. Сфера наукових інтересів стосується використання дидактичних можливостей сучасних ІКТ у навчанні  англійської мови професійного спрямування. З 2003 року відповідальна за реалізацію домовленостей НТУУ “КПІ”з університетами Франції, координатор україно-французьких проектів НТУУ “КПІ”, Засновник та керівник курсів французької мови у навчальному комплексі НТУУ “КПІ” – МУФ.

Основні наукові та методичні розробки

Ogurtsova O.L. Using Internet in Teaching English/ O.L.Ogurtsova// Business Issues.   2005. Issue 2. – P.17-18.

ОгурцоваО.Л.Навчання ділової англійської мови з використанням Інтернет-ресурсів/ О.Л.Огурцова// Збірник наукових праць “Викладання мову вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі.”  Харків: Вид. “КОНСТАНТА”, 2006.  Вип. 10.  С.204-214.

ОгурцоваО.Л.Навчання ділової англійської мови з використанням Інтернет-ресурсів //Іноземні мови.-№ 4.¬К.: Вид-во «Ленвіт», 2006.-С.27-29.

ОгурцоваО.Л.Навчання англійської мови професійного спрямування з використанням Інтернетресурсів// Збірник наукових праць “Теоретичні питання культури, освіти та виховання.” К.:Вид. КНЛУ, 2006. №30. С.177-180.

Огурцова.О.Л.Тенденції використання комп’ютерної техніки та Інтернетресурсів у навчанні іноземної мови// Збірка наукових праць “Соціалізація особистості”. Педагогічні науки.  К.:Вид. НПУ ім.Драгоманова, 2006.  Том XXVII. C.205-215.

ОгурцоваО.Л.Становлення нової парадигми освіти в контексті інформаційного суспільства на прикладі навчання ділової англійської мови/О.Л. Огурцова,О.Л.Мельник// Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу ”ПереяславХмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”. Спеціальний випуск “Індивідуалізація і фундаменталізація навчального процесу в умовах євроінтеграції”. Переяслав-Хмельницький.: Вид. ДВНЗ, 2007. C.177-180.

ОгурцоваО.Л.Змішане навчання як новий підхід до навчання ділової англійської мови/ О.Л. Огурцова // Збірник наукових праць “Педагогічний процес: теорія і практика”. Серія: Педагогік та психологія.– К.: Вид.“ЕКМО”, 2008.  . Вип. 4 . C.234-244.

ОгурцоваО.Л.Новий компонент професійноорієнтованої іншомовної мовленнєвої комунікативної компетенції у галузі ділового спілкування/О.Л. Огурцова// Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. Серія: педагогічні науки.  Чернігів, 2009. .  Вип. 70.  C.152-155.

ОгурцоваО.Л.Теоретичні передумови розробки методики навчання ділової англійської мови з використанням Інтернетресурсів/О.Л. Огурцова,І.В. Черняк// Збірник наукових праць “Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 17. Теорія і практика навчання та виховання”.  К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011.   Вип. 17. 188-199.

ОгурцоваО.Л.Використання навчальних та інформаційних ресурсів Інтернету для навчання студентів економічних спеціальностей ділової англійської мови./Тези доповіді до міжнародно конференції «Актуальні питання мовної освіти»,1червня.  Севастополь: Севастопольський гуманітарний університет, 2012.¬С.67-69.

ОгурцоваО.Л.Змішане навчання як основа методики навчання ділової англійської мови з використанням Інтернет-ресурсів /Тези доповіді до міжнародної науково-практичної конференції «Подолання мовних та комуннікативних бар’єрів: методика викладання гуманітарних дисциплін студентам немовних спеціальностей», 7-8 червня 2013р.  Київ: Національний авіаційний університет, 2013.¬С.273-274.

ОгурцоваО.Л.Тенденції щодо інтенсифікації та оптимізації навчання англійської мови для ділового спілкування на сучасному етапі/ тези доповіді до конференції/О.Л.Огурцова// тези доповіді до міжнародної конференції «Тенденции современной науки» 30 мая-7 июня, Великобритания, 2014. ¬С.19-21.

Огурцова О.Л. Teaching Business English in the new digital age. Збірник наукових праць «Педагогічний процес: теорія і практика». Серія: педагогіка, психологія.Вип.1-2. К.:Видавниче підприємство“Едельвейс”, 2015. С.83-88

Огурцова О.Л. Система вправ для навчання майбутніх економістів ділової англійської мови з використанням сучасних можливостей інформаційно-комунікаційних технологій./ Вісник Житомирського державного університету. Філологічні науки.Вип. 2 (80).  Житомир: Ви-во ЖДУ ім. І.Франка, 2015. С.123-129.

Огурцова О.Л. Передумови використання  комп’ютерної гри та комп’ютерної симуляції для навчання майбутніх економістів ділової англійської мови/ Науковий вісник кафедри Юнеско Київського

Огурцова О.Л. Зміст навчання студентів економічних спеціальностей ділової англійської мови на сучасному етапі розвитку інформаційного суспільства/ Вісник Житомирського державного університету. Філологічні науки. Вип. 1. (79).  Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2015.  С.123-129 національного лінгвістичного університету. Вип. 30.  К.:Видавничий центр КНЛУ, 2015 С.305-311.

Огурцова О.Л. Тенденції у навчанні ділової англійської мови на сучасному етапі розвитку інформаційного суспільства. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія Філологічна. Вип. 52. Острог: Вид-во Нац. універ. “Острозька академія”, 2015 С.208-211.

Огурцова О.Л. Принципи використання комп’ютерної гри у навчанні ділової англійської мови/  Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки– Випуск 34, 2019. –  С.138-148.

Огурцова О.Л. Петрова С.О. Процесуальна мотивація студентів під час змішаного навчання ділової англійської мови/ CONTINUING PROFESSIONAL EDUCATION : THEORY AND PRACTICE (SERIES: PEDAGOGICAL SCIENCES) ISSUE № 1 (62), 2020. –  С.55-59.

Огурцова О.Л. Ділова англійська мова. Efficient Business Communication: комп’ютерний практикум для студентів другого курсу спеціальності 073 “Менеджмент”, спеціальності 075 “Маркетинг” та спеціальності 057 “Економіка”. 2020, Київ: ПВНЗ «МУФ»., 57 ст

Огурцова О.Л. Розвиток творчого потенціалу майбутніх економістів під час дистанційного навчання ділової англійської мови. Сучасні тенденції іншомовної професійної підготовки майбутніх фахівців немовних спеціальностей в полікультурному просторі: Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції, 4 червня 2021 р. Київ., 2021.С.241-243.

Огурцова О.Л., Петрова С.О. Навчання студентів англійській мові професійного спрямування за методикою змішаного навчання з використанням навчальних ресурсів мережі Інтернет. ІХ Міжнародна науково-практична конференція “Наукові пошуки: актуальні дослідження, теорія та практика”:  Матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції, 11 червня 2021р. Київ, 2021. С.150-154.