Ogurtsova Olga

Olga Ogurtsova is an associate professor (Faculty of Linguistics) and a coordinator of Ukrainian French academic programs at National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute” (NTUU “KPI”).
She obtained a Specialist (equivalent of Master1) degree in Translation (English and French languages) at NTUU “KPI”. Since September 2001 she works at NTUU “KPI”, where she teaches Business English, conducts research on pedagogical sciences and coordinates educational programs with universities of France.
Her Phd (2011) dealt with teaching Business English through the use of Internet resources to students of Economics at higher educational institutions (Theory and methodology of teaching: Germanic languages).
She obtained a certificate on “Management of international projects” from Ecole Centrale de Lyon (France) in 2007. She set up and runs courses of French language in educational complex of NTUU “KPI”- IUF (International University of Finance).
Scientific Internships:
2007- University of Montpellier (France):
2008-2012- Invited lecture at University of Maine (France)
2013- Scientific internship at University of Maine (France)
2014- Scientific internship at University of Maine (France)
2014- obtained scholarship for a postdoc research at University of Ghent (Belgium)
Current research topics include the use of immersive media for language learning, ICT and language teaching.

Scientific Internships:

Ogurtsova O.L. Using Internet in Teaching English/ O.L.Ogurtsova// Business Issues.   2005. Issue 2. – P.17-18.

ОгурцоваО.Л.Навчання ділової англійської мови з використанням Інтернет-ресурсів/ О.Л.Огурцова// Збірник наукових праць “Викладання мову вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі.”  Харків: Вид. “КОНСТАНТА”, 2006.  Вип. 10.  С.204-214.

ОгурцоваО.Л.Навчання ділової англійської мови з використанням Інтернет-ресурсів //Іноземні мови.-№ 4.¬К.: Вид-во «Ленвіт», 2006.-С.27-29.

ОгурцоваО.Л.Навчання англійської мови професійного спрямування з використанням

Інтернетресурсів// Збірник наукових праць “Теоретичні питання культури, освіти та виховання.” К.:Вид. КНЛУ, 2006. №30. С.177-180.

Огурцова.О.Л.Тенденції використання комп’ютерної техніки та Інтернетресурсів у навчанні іноземної мови// Збірка наукових праць “Соціалізація особистості”.

Педагогічні науки.  К.:Вид. НПУ ім.Драгоманова, 2006.  Том XXVII. C.205-215.

ОгурцоваО.Л.Становлення нової парадигми освіти в контексті інформаційного суспільства на прикладі навчання ділової англійської мови/О.Л. Огурцова,О.Л.Мельник// Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу ”ПереяславХмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”. Спеціальний випуск “Індивідуалізація і фундаменталізація навчального процесу в умовах євроінтеграції”. Переяслав-Хмельницький.: Вид. ДВНЗ, 2007. C.177-180.

ОгурцоваО.Л.Змішане навчання як новий підхід до навчання ділової англійської мови/ О.Л. Огурцова // Збірник наукових праць “Педагогічний процес: теорія і практика”. Серія: Педагогік та психологія.– К.: Вид.“ЕКМО”, 2008.  . Вип. 4 . C.234-244.

ОгурцоваО.Л.Новий компонент професійноорієнтованої іншомовної мовленнєвої комунікативної компетенції у галузі ділового спілкування/О.Л. Огурцова// Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. Серія: педагогічні науки.  Чернігів, 2009. .  Вип. 70.  C.152-155.

ОгурцоваО.Л.Теоретичні передумови розробки методики навчання ділової англійської мови з використанням Інтернетресурсів/О.Л. Огурцова,І.В. Черняк// Збірник наукових праць “Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 17. Теорія і практика навчання та виховання”.  К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011.   Вип. 17. 188-199.

ОгурцоваО.Л.Використання навчальних та інформаційних ресурсів Інтернету для навчання студентів економічних спеціальностей ділової англійської мови./Тези доповіді до міжнародно конференції «Актуальні питання мовної освіти»,1червня.  Севастополь: Севастопольський гуманітарний університет, 2012.¬С.67-69.

ОгурцоваО.Л.Змішане навчання як основа методики навчання ділової англійської мови з використанням Інтернет-ресурсів /Тези доповіді до міжнародної науково-практичної конференції «Подолання мовних та комуннікативних бар’єрів: методика викладання гуманітарних дисциплін студентам немовних спеціальностей», 7-8 червня 2013р.  Київ: Національний авіаційний університет, 2013.¬С.273-274.

ОгурцоваО.Л.Тенденції щодо інтенсифікації та оптимізації навчання англійської мови для ділового спілкування на сучасному етапі/ тези доповіді до конференції/О.Л.Огурцова// тези доповіді до міжнародної конференції «Тенденции современной науки» 30 мая-7 июня, Великобритания, 2014. ¬С.19-21.

Огурцова О.Л. Teaching Business English in the new digital age. Збірник наукових праць «Педагогічний процес: теорія і практика». Серія: педагогіка, психологія.Вип.1-2. К.:Видавниче підприємство“Едельвейс”, 2015. С.83-88

Огурцова О.Л. Система вправ для навчання майбутніх економістів ділової англійської мови з використанням сучасних можливостей інформаційно-комунікаційних технологій./ Вісник Житомирського державного університету. Філологічні науки.Вип. 2 (80).  Житомир: Ви-во ЖДУ ім. І.Франка, 2015. С.123-129.

Огурцова О.Л. Передумови використання  комп’ютерної гри та комп’ютерної симуляції для навчання майбутніх економістів ділової англійської мови/ Науковий вісник кафедри Юнеско Київського

Огурцова О.Л. Зміст навчання студентів економічних спеціальностей ділової англійської мови на сучасному етапі розвитку інформаційного суспільства/ Вісник Житомирського державного університету. Філологічні науки. Вип. 1. (79).  Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2015.  С.123-129 національного лінгвістичного університету. Вип. 30.  К.:Видавничий центр КНЛУ, 2015 С.305-311.

Огурцова О.Л. Тенденції у навчанні ділової англійської мови на сучасному етапі розвитку інформаційного суспільства. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія Філологічна. Вип. 52. Острог: Вид-во Нац. універ. “Острозька академія”, 2015 С.208-211.

Огурцова О.Л. Принципи використання комп’ютерної гри у навчанні ділової англійської мови/  Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки– Випуск 34, 2019. –  С.138-148.

Огурцова О.Л. Петрова С.О. Процесуальна мотивація студентів під час змішаного навчання ділової англійської мови/ CONTINUING PROFESSIONAL EDUCATION : THEORY AND PRACTICE (SERIES: PEDAGOGICAL SCIENCES) ISSUE № 1 (62), 2020. –  С.55-59.

Огурцова О.Л. Ділова англійська мова. Efficient Business Communication: комп’ютерний практикум для студентів другого курсу спеціальності 073 “Менеджмент”, спеціальності 075 “Маркетинг” та спеціальності 057 “Економіка”. 2020, Київ: ПВНЗ «МУФ»., 57 ст

Огурцова О.Л. Розвиток творчого потенціалу майбутніх економістів під час дистанційного навчання ділової англійської мови. Сучасні тенденції іншомовної професійної підготовки майбутніх фахівців немовних спеціальностей в полікультурному просторі: Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції, 4 червня 2021 р. Київ., 2021.С.241-243.

Огурцова О.Л., Петрова С.О. Навчання студентів англійській мові професійного спрямування за методикою змішаного навчання з використанням навчальних ресурсів мережі Інтернет. ІХ Міжнародна науково-практична конференція “Наукові пошуки: актуальні дослідження, теорія та практика”:  Матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції, 11 червня 2021р. Київ, 2021. С.150-154.