Borkovska Inna

In 2000 Inna Borkovska graduated from the National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute” and received a basic higher education in “Philology”. From 2008 to 2009 she studied at the Faculty of Foreign Languages ​​of Kyiv National Pedagogical University named after M.P. Drahomanov and received a full higher education in “Language and Literature (English)” and qualified as a philologist, teacher of English language and literature, English teacher. From November 15, 2010 to November 14, 2014 Borkovska Inna Pylypivna studied in graduate school, full-time, in the specialty 10. 02. 04 – “Germanic languages”, at the National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute”. In 2019 she defended PhD thesis in philology, specialty 10.02.04 “Germanic languages”. From 2000 to the present Borkovskaya Inna Pylypyvna works at the University of KPI Igor Sikorsy. Since 2020 he has been an associate professor of the Department of English for Humanities №3 of the National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute named after Igor Sikorsky”. To improve her pedagogical skills, Inna Pylypyvna took advanced training courses at the National Technical University “Ihor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute” and took an internship at the Higher Technical School in Katowice (Poland). Inna Pylypivna is responsible for the educational work of the department and for the support of the information environment of the department. Inna Pylypivna is the author of articles published in scientific professional publications of Ukraine and in the Web of Science, as well as text-books that provide classroom and individual classes for students of the Faculty of Sociology and Law, specialty 081 “Law”.

PUBLICATIONS

Стаття. Лексико-граматичні засоби ділових документів на морфологічному рівні Наукові записки Національного університету „Острозька академія”. Серія „Філологічна”. Острог, 2017. Вип. 63. С. 25–27.

Стаття. The theory of borrowing in the linguistic literature Вісник національного технічного університету України «Київський Політехнічний Інститут». Київ, 2017, № 10. С. 46-50.

Тези. Ступені адаптації іншомовних лексичних запозичень у сфері транспортних технологій. Зб.наук.праць «Подолання мовних та комунікативних бар’єрів: освіта, наука, культура», Київ, 2017, С. 55-58.

Тези. Ознаки етапів асиміляції запозичення у транспортній сфері. Матеріали XIІІ міжн. наук.-практ. конф. «Фундаментальні та прикладні науки» (Шефільд, 30-7 листопада, 2017). Випуск 7. С.35-38

Стаття. Термінологічна лексика як характерна особливість ділового мовлення. Наукові записки Національного університету „Острозька академія”. Серія „Філологічна”. Острог, 2018. Вип. 1(69). С. 67–70.

Стаття. Діловий текст як жанровий і текстовий феномен. Наукові записки Національного університету „Острозька академія”. Серія „Філологічна”. Острог, 2018. Вип. 3(71). С. 56–58.

Стаття. Комунікативно-прагматична інтенція у діловому тексті. Міжнародний журнал Advanced Linguistics. 2018. Випуск 2. Серія: Філологія, педагогіка. Київ: НТУУ, С. 26–30.

Тези. Семантична структура тендерного документу. Освіта і наука в умовах глобальних трансформацій: Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції. (Дніпро, 26-27 жовтня, 2018). Дніпро, 2018. Ч.2. С. 249–250.

Тези. Композиційні особливості тендерного документу. Подолання мовних та комунікативних бар’єрів: освіта, наука, культура: Матеріали VI міжнародної наук.-практ. конф. (Київ, 16-17 листопада, 2018 р.).  Київ,  2018. Ч.2. С. 39–40.

Тези. Підготовка студентів-юристів до ЗНО. Матеріли XІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов» (Київ,  12 квітня, 2018 р.). С.31-33.

Тези. Документні жанри офіційно-ділового стилю. Матеріли XIІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Перспективні шляхи розвитку науки та освіти» (Київ, 31.01.19). с.12…14.

Дисертація. Семантико-стилістичний та прагматичний потенціал англомовних ділових текстів. 10.02.04 „Германські мови”. Дис. канд. філол. Наук. Чернівці,2019. — 261 с.

Стаття. Загальна характеристика композиційних та лексичних особливостей мовленнєвого жанру «тендерна документація». Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». 2019. Вип. 8(76). С. 26-28.

Стаття. Розвиток особистості студентів-юристів в умовах інформаційного суспільства: колективна монографія за заг. наук. ред Т.Несторенко. Катовіце : Вища технічна школа, 2020. 295 с. С.147-152

Тези. Communicative approach for the development of motivation in studying foreign language for students-lawyers. Current Foreign Languages Teaching Issues in Higher Education: Матеріли ІI  міжнародної науково-практичної конференції. (Київ,  14.05.20). С.10-12.

Тези. Monologue speaking for law students тези Current Foreign Languages Teaching Issues in Higher Education: Матеріли ІII  міжнародної науково-практичної конференції. (Київ,  14.05.21). С.10-12.

Стаття. Derivative compound terms-nouns as a special type of compound In science and technical texts on electrical engineering. Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. Том 31 (70). № 4. 2020. С.95-101.

Стаття. Композиційний і формальний рівні когезії в англомовних текстах тендерної документації. Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки» № 2. 2020.С.16-21.

Стаття. Спонукальні конструкції англомовних конфіденційних листів. Південний архів (філологічні науки): Збірник наукових праць. Випуск LXXXV. Херсон: ХДУ, 2021. С. 73-79.

Стаття. Структурні особливості контракту про нерозголошення конфіденційної інформації. «Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації». Том 32 (71) № 1, 2021. Частина 2. С.44-49.

Compound Term-nouns in Electrical Engineering Texts: Structural, Semantic and Functional Peculiarities. Arab World English Journal (AWEJ) Special Issue on the English Language in Ukrainian Context, November 2020. Pp. 142-160. DOI: ttps://dx.doi.org/10.24093/awej/elt3.13