Levishchenko Mariia

Levishchenko Mariia Serhiivna (born in 1983) graduated from the Institute of Foreign Philology of the National Pedagogical University named after M.P. Dragomanov with a degree in Language and Literature (English, German) and qualified as an English lecturer; teacher of the German language and foreign literature ”.

In 2006-2009. She studied at the graduate school of the Institute of Foreign Philology of the National Pedagogical University named after M.P. Drahomanov out of production. April 20, 2011 at a meeting of the dissertation council K.67.051.05 of Kherson State University, the dissertation research Levishchenko M.S. was accepted for defense. “Linguocultural pecularities of the late Victorian discourse (based on the material of English-language fiction of the late 19th century)”, submitted for the degree of Candidate of Philology in the specialty 10.02.04 – Germanic languages ​​(supervisor – Doctor of Philology, Prof. Prikhodko A .M.).

December 22, 2011 M.S. Levishchenko awarded the academic degree of candidate of philological sciences.

Annually, with the aim of improving her qualifications, she is on an internship abroad April 2016 – Language College, Brighton, UK; April 2017 – Language College “Meridian”, Portmouth, UK; April 2018 – Language College “St Giles”, Brighton, UK; April 2019 – Language College Brighton, UK.

Levishchenko M.S. teaches a practical course of English as a first and second foreign language and specialized courses, supervises the writing of term papers and bachelor’s and master’s theses. According to the author’s curriculum for the English language course, 4 English language textbooks for students have been published.

НАУКОВІ ЗДОБУТКИ

Комунікативна категорія ввічливості у вікторіанському мовленнєвому етикеті // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах: зб.наук. праць. – К.: Університет «Україна», 2013. – Вип. 27. – С. 119-133.

Актуальність формування іншомовної компетенції фахівців із права // Іншомовна підготовка працівників органів внутрішніх справ та фахівців із права: тези доп.міжвуз.наук. – практ.конф. (Київ, 18 квіт. 2013 р.). – Нац.акад.внутр.справ, 2013. – С. 94-97.

Передумови лінгвокультурного опису пізнього вікторіанського дискурсу // Мова і Культура. (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – Вип. 16. – Т. I (163). – С. 185-191.

Літературна своєрідність пізнього вікторіанського дискурсу // Матеріали ХІІ Міжнар. конф. “Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація” (7 лютого 2014 р.) – Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2014. – С. 194-195.

Левіщенко М.С. Доцільність використання мультимедійних засобів на заняттях англійської мови у вищих навчальних закладах МВС України // Іншомовна підготовка працівників ОВС та фахівців з права [Текст] : зб. матеріалів ІІ Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 24 квітня 2014 р. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2014. – С. 37-39.

Левіщенко М.С. Лінгвокультурологічні ознаки дискурсу // Мовна ситуація та мовна політика в Україні: зб.тез IV Всеукр. наук-теорет. конф. (Київ 28 лютого 2014) : К.: Нац.акад.внутр.справ, 2014. – С. 227- 230.

Мовленнєва картина світу вікторіанців як об’єкт дослідження лінгвокультурології // Сучасне літературознавство та прикладна лінгвістики: американські та британські студії: Матеріали ІІ Міжнародного симпозіуму, м. Київ, 9-11 квітня 2014 р. / За заг.ред.А.Г.Гудманяна, О.Г. Шостак – К.: «Талком», 2014. – С. 245-248

Мовленнєва картина світу вікторіанців як об’єкт дослідження лінгвокультурології // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах: зб.наук. праць. – К.: Університет «Україна», 2014. – Вип. 29. – С. 332-344.

Лінгвокультурний концепт ENGLISHNESS як відображення культури повсякденності вікторіанців // Збірник матеріалів і тез першої міжнародної конференції «Дослідження і викладання іноземних мов у глобалізованому економічному просторі» (присвячується 180-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Київ, 11 вересня 2014). – К.: ВПЦ «Київський університет», 2014. – С. 128- 131.

 Левіщенко М.С. Соціокультурний концепт HOLIDAY у пізньому вікторіанському дискурсі // Проблеми галузевої комунікації, перекладу та інтеграційні процеси в суспільстві : матеріали ІV Міжнар. наук. конф., м. Харків, 15 травня 2014 р. – Х. : Академія внутрішніх військ МВС України, 2014. – С. 61-63.

 Левіщенко М.С. Генденрний аспект мовленнєвого етикету пізньої Вікторіанської епохи // Наука – 2014: стан і перспективи: зб. матеріалів наук.-практ. конф., м. Кривий Ріг, 30 квітня 2014 р. – Кривий Ріг: КФ ДДУВС, 2014. – С. 16-18.

Левіщенко М.С. Лінгвокультурні особливості мовленнєвої культури пізнього вікторіанського дискурсу: Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна  № 1125, серія «Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов», випуск 79. – Харків: ФОП Сверделов М.О., 2014. – 142 с. С 19-24.

 Левіщенко М.С. Лінгвокультурний концепт HUMAN у пізньому вікторіанському дискурсі: Наукові записки. – Випуск 137. – Серія: Філологічні науки (мовознавство) – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – 652 с. С.500-503.

М.С. Актуальність використання комунікативних ігор у навчанні англійської мови у вищих навчальних закладах системи МВС [Текст] : тези доп. наук.-теорет. конф. (Київ, 30 квіт. 2015 р.) / ред. кол. : В.В. Чернєй, І.Г. Галдецька та ін. – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2015. – 208 с. С. 83-86.

Левіщенко М.С. Лінгвокультурологія у змісті іншомовної підготовки // Інноваційні технології навчання іноземних мов професійного спрямування [Текст]: матеріали доп. наук.-метод. семінару (Київ, 23 лютого 2017р.)/ ред. кол. : О.В.Василенко, І.Г.Галдецька. –К.: Нац. акад. внутр. справ, 2017. – 82 с.

Левіщенко М.С. Англійська мова: посібник для вивчення лексики англійської мови / М.С. Левіщенко. – К.: Національна академія прокуратури України, 2017. – 236 с.

Левіщенко М.С. Збірник тестів з англійської юридичної лексики / М.С. Левіщенко. – К.:Національна академія прокуратури України, 2017. – 89 с.

Левіщенко М.С. Англійська мова (для факультативних занять): посібник для курсантів та слухачів вищих навчальних закладів системи МВС України / М.С. Левіщенко. – Рівне, 2014. – 208 с.

Левіщенко М.С. Практичний досвід англомовних стажувань у Великій Британії // Викладання іноземних мов для працівників правоохоронних органів та сектору безпеки: матеріали міжвузівського методичного семінару (12 жовтня 2017 року). – К.: Національна академія прокуратури України, 2017. – С. 51-53.

Левіщенко М.С. Комунікативні методики викладання англійської мови для юридичних спеціальностей //  Інноваційні технології навчання іноземних мов професійного спрямування [Текст] : тези доп. наук.-метод. семінару (Київ, 23 лютого 2018 р.) / ред. кол. : О.В.Василенко, І.Г.Галдецька. – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2017. – C.39-41.  (НАВС)

 Левіщенко М.С. Warming-up activities у комунікативному методі викладання англійської мови для юридичних спеціальностей // Матеріали VІІІ Міжнародної наукової конференції «Проблеми галузевої комунікації, перекладу та інтеграційні процеси в суспільстві». – Х. : Національна академія Національної гвардії України, 2018. – С. 43-45. (нацгвардія Харків)

 Левіщенко М.С. Практичні аспекти використання сучасних підходів викладання англійської мови під час занять в мовному коледжі St Giles (Брайтон, Великобританія) \\ Актуальні проблеми іншомовної підготовки фахівців у сфері національної безпеки: Збірник матеріалів міжвузівського науково- методичного семінару 25 квітня 2018 р. / За заг. ред. О.С. Лагодинського. – К.: ВДА, 2018. C. 92-94

Левіщенко М.С. Практичне використання комунікативного підходу на заняттях англійської мови у мовній школі St Giles (Брайтон, Великобританія) // Іншомовна підготовка працівників правоохоронних органів і сектору безпеки (24 квітня 2018 року). – Київ: Національна академія прокуратури України, 2018. – С. 61- 64.

 Левіщенко М.С. Специфіка методики викладання англійської мови для фахівців з права // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (18 травня 2018 року) / Редкол.: докт. юрид. наук, проф. І. С. Гриценко (голова), канд. юрид. наук І. С. Сахарук (відп. ред.) та ін. – В 2-х томах. – Том 2. – К.:, 2018. – С.346-348.

Левіщенко М.С. Новітні методики викладання англійської в мовних коледжах Великобританії Іншомовна підготовка працівників ОВС та фахівців із права [Текст] : тези доп. VІІІ Міжвузівської наук.-практич. Інтернет конф. (Київ, 25 трав. 2018 р.) / [ред. кол. : В.В. Чернєй, С.С. Чернявький, І.Г. Галдецька та ін.] – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2018. C.50-52.

Levishchenko M. Late Victorian Discourse in the Context of Linguistic and Cultural Studies // Advanced Education. – Kyiv, 2018. – Issue 10. – P. 175–184. – URL: https://doi.org/10.20535/2410-8286.147243. – (The journal is listed and indexed Web of Science (Emerging Sources Citation Index)).

Левіщенко М.С. Лінгвокультурні особливості відображення культури повсякденності у пізньому вікторіанському дискурсі// Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. 25 жовтня 2018 року, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ / За заг.ред. А.В. Колесник. – Дніпро: ДДУВС, 2018. – С. 109-114

Левіщенко М.С. Концептуальний простір пізнього вікторіанського дискурсу Науковий збірник «Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники В.Ільницький, А.Душний, І.Зимора]. – Дрогобич: Посвіт, 2020. – Вип.20

Левіщенко М.С. Концепт POLITENESS і його вплив на реалізацію стратегій спілкування у мовленнєвих актах вікторіанського дискурсу Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Германістика та міжкультурна комунікація». – Херсон: Херсонський державний університет,  2020. – Вип.18

Левіщенко М.С. Методологічні результати медіаосвіти та її вплив на громадську думку Zhytomyr Ivan Franko State University Journal. Рedagogical Sciences: scientific journal / [editor G. Griban, co-editor-in-chief O. Antonova]. Zhytomyr: Zhytomyr Ivan Franko State University Press, 2020. Vol. 3 (102). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки: науковий журнал / [гол. ред. Г.П. Грибан, заст. гол. ред. О.Є. Антонова]. Житомир: Вид-во Житомирського держ. ун-ту імені І. Франка, 2020. Вип. 3 (102).