Kononenko Serhii

In 1985, Kononeko S. A. graduated from Sumy State Pedagogical Institute named after A. S. Makarenko and qualified as a teacher of foreign languages. After graduating from the institute, he worked as a teacher of English in a secondary and high school, and some years later as a teacher of English at the same institute. In addition to philological education, he received a diploma from the Sumy Pedagogical Institute in psychology in the education system. After moving to Kyiv in 2003, Serhiy Andriyovych started his work at the NTUU “Igor Sikorsky KPI”. Since then, he has been working as a teacher of English at the Faculty of Linguistics. At present, he works at the Department of English for Humanities and teaches English to students of the Publishing and Printing Institute. He has repeatedly taken advanced training courses at the Ukrainian Institute of Information Technology at NTUU “Igor Sikorsky KPI”. Serhii Andriiovych is responsible for the work of the group of novice teachers.

Публікації

 1. Наукова стаття. Корнєва, З.М., Кононенко, С.А. Використання проектної методики при організації самостійної роботи студентів технічних спеціальностей із оволодіння англійською мовою професійного спрямування // Сучасні проблеми лінгвістичних досліджень і методика викладання іноземних мов професійного спілкування у вищій школі: Зб. наукових праць / За ред.. В.Т.Сулима, С.Н. Денисенка. Ч.  – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2007. – 282 с.
 2. Наукова стаття. Кононенко, С.А. Організаційно-психологічна складова переходу традиційної освіти до освіти заради сталого розвитку // Актуальні проблеми психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України. / За ред. акад. Максименка С.Д. – К. : «Логос», 2008. – Т. 7, вип. 15. – 356 с.
 3. Наукова стаття. Кононенко, С.А. Системний підхід та сучасні теорії цінностей [Текст] // Актуальні проблеми психології: Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія / За ред. С.Д.Максименка. – К. : ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2009. – Т. Х, Вип.  – 618 с.
 4. Наукова стаття. Кононенко, С.А. Світогляд як психологічний стан людини // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету [Текст]. Т.1. Вип. 94 / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка; гол. ред. Носко М.О. – Чернігів : ЧДПУ, 2011. – 288 с. (Серія: Психологічні науки).
 5. Наукова стаття. Кононенко, С.А.До питання вивчення психологічних особливостей економічної свідомості // Актуальні проблеми психології : зб. Наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / [ред. кол. : С.Д. Максименко (гол. ред.) та ін.]. – К. : А.С.К., 2012. – ISSN 2072-4772
 6. Наукова стаття. Кононенко С.А.Теоретико-методологічні підходи до аналізу ролі світогляду в організації // Психологія організаційного розвитку сучасних організацій у сфері освіти, промисловості та бізнесу : тези VIII Міжнародної конференції з організаційної та економічної психології (4–6 жовтня 2012 року, м. Алчевськ) / за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – К.-Алчевськ : ДонДТУ ; Центр планування кар’єри, 2012. – 142 с.
 7. Наукова стаття Світоглядні особливості індивідуальних стилів научіння. ВІСНИК НТУУ «КПІ». Філософія. Психологія. Педагогіка: Зб. наук. праць. – К. : ВПК «Політехніка», Вип 1(40), 2014.
 8. Тези доповіді. Кононенко С.А.Open Education Resources– implications for higher education / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Україна і світ: діалог мов і культур» 19–21 березня 2014 р. – К. : КНЛУ, 2014.
 9. Тези доповіді. Кононенко С.А. Blended learning as a prospective model for the future of higher education / Матеріали IIМіжнародної науково-практичної конференції «Сучасна освіта: методологія, теорія, практика» 16-17 квітня, 2014 р. – К. : НТУУ «КПІ», 2014. – 148 с.
 10. Тези доповіді. Кононенко С.А. Світоглядні основи стратегії конгруентного менеджменту / Тези Х Ювілейної міжнародної науково-практичної конференції з організаційної та економічної психології (Київ, 24-25 квітня 2014 року) / за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки, М.С. Корольчука. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. – 188 с.
 11. Тези доповіді. Кононенко С.А. The Use of Informal Educational Activities in Classroom as an Intrinsic Motivational Factor // Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 27 лютого 2009 р., м. Київ. – К. : «Політехніка». – 300 с.
 12. Тези доповіді. Кононенко С.А. Системи цінностей та їх роль у підвищенні конкурентоздатності організацій // Психологічні умови розвитку конкурентоздатності організацій: Тези VI наук.-практ. конф. з організаційної та економічної психології (25-27 червня 2009 р., м. Керч) / За наук. ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки, О.А. Філь. – К.: Видавництво «Інтерлінк», 2009. – 240 с.