Кононенко С.А.

Кононенко Сергій Андрійович

У 1985 році закінчив Сумський державний педагогічний інститут ім. А. С. Макаренка і отримав кваліфікацію вчителя іноземних мов. Після закінчення інституту працював вчителем англійської мови у середній школі, викладачем англійської мови у інституті. На додачу до філологічної освіти отримав у Сумському педінституті диплом за спеціальністю психологія в системі освіти. Після переїзду до Києва у 2003 році Сергій Андрійович працює викладачем англійської мови на факультеті лінгвістики НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського». Зараз працює на кафедрі англійської мови гуманітарноговикладає англійську мову студентам видавничо-поліграфічного інституту. Неодноразово проходив курси підвищення кваліфікації в Українському інституті інформаційних технологій в НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського». Сергій Андрійович є відповідальним за роботу групи молодих викладачів.

Публікації

 1. Наукова стаття. Корнєва, З.М., Кононенко, С.А. Використання проектної методики при організації самостійної роботи студентів технічних спеціальностей із оволодіння англійською мовою професійного спрямування // Сучасні проблеми лінгвістичних досліджень і методика викладання іноземних мов професійного спілкування у вищій школі: Зб. наукових праць / За ред.. В.Т.Сулима, С.Н. Денисенка. Ч.  – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2007. – 282 с.
 2. Наукова стаття. Кононенко, С.А. Організаційно-психологічна складова переходу традиційної освіти до освіти заради сталого розвитку // Актуальні проблеми психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України. / За ред. акад. Максименка С.Д. – К. : «Логос», 2008. – Т. 7, вип. 15. – 356 с.
 3. Наукова стаття. Кононенко, С.А. Системний підхід та сучасні теорії цінностей [Текст] // Актуальні проблеми психології: Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія / За ред. С.Д.Максименка. – К. : ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2009. – Т. Х, Вип.  – 618 с.
 4. Наукова стаття. Кононенко, С.А. Світогляд як психологічний стан людини // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету [Текст]. Т.1. Вип. 94 / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка; гол. ред. Носко М.О. – Чернігів : ЧДПУ, 2011. – 288 с. (Серія: Психологічні науки).
 5. Наукова стаття. Кононенко, С.А.До питання вивчення психологічних особливостей економічної свідомості // Актуальні проблеми психології : зб. Наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / [ред. кол. : С.Д. Максименко (гол. ред.) та ін.]. – К. : А.С.К., 2012. – ISSN 2072-4772
 6. Наукова стаття. Кононенко С.А.Теоретико-методологічні підходи до аналізу ролі світогляду в організації // Психологія організаційного розвитку сучасних організацій у сфері освіти, промисловості та бізнесу : тези VIII Міжнародної конференції з організаційної та економічної психології (4–6 жовтня 2012 року, м. Алчевськ) / за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – К.-Алчевськ : ДонДТУ ; Центр планування кар’єри, 2012. – 142 с.
 7. Наукова стаття Світоглядні особливості індивідуальних стилів научіння. ВІСНИК НТУУ «КПІ». Філософія. Психологія. Педагогіка: Зб. наук. праць. – К. : ВПК «Політехніка», Вип 1(40), 2014.
 8. Тези доповіді. Кононенко С.А.Open Education Resources– implications for higher education / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Україна і світ: діалог мов і культур» 19–21 березня 2014 р. – К. : КНЛУ, 2014.
 9. Тези доповіді. Кононенко С.А. Blended learning as a prospective model for the future of higher education / Матеріали IIМіжнародної науково-практичної конференції «Сучасна освіта: методологія, теорія, практика» 16-17 квітня, 2014 р. – К. : НТУУ «КПІ», 2014. – 148 с.
 10. Тези доповіді. Кононенко С.А. Світоглядні основи стратегії конгруентного менеджменту / Тези Х Ювілейної міжнародної науково-практичної конференції з організаційної та економічної психології (Київ, 24-25 квітня 2014 року) / за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки, М.С. Корольчука. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. – 188 с.
 11. Тези доповіді. Кононенко С.А. The Use of Informal Educational Activities in Classroom as an Intrinsic Motivational Factor // Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 27 лютого 2009 р., м. Київ. – К. : «Політехніка». – 300 с.
 12. Тези доповіді. Кононенко С.А. Системи цінностей та їх роль у підвищенні конкурентоздатності організацій // Психологічні умови розвитку конкурентоздатності організацій: Тези VI наук.-практ. конф. з організаційної та економічної психології (25-27 червня 2009 р., м. Керч) / За наук. ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки, О.А. Філь. – К.: Видавництво «Інтерлінк», 2009. – 240 с.