Рейтингова система оцінювання

Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання

 

Рік підготовки: I курс
На першому занятті студенти ознайомлюються із рейтинговою системою оцінювання (РСО) дисципліни, яка побудована на основі Положення про систему оцінювання результатів навчання.
Зокрема, рейтинг студента з дисципліни складається з балів, які можна отримати за відповіді на практичних заняттях протягом двох семестрів і за виконання МКР у І семестрі та підсумкового тесту у ІІ семестрі. На першому занятті І та ІІ семестрів проводиться вхідне та поточне тестування, оцінки за які не входять до рейтингу студентів.
В результаті, максимальний середній ваговий бал дорівнює:
80 балів: 32 заняття = 2,5 бали
МКР =10 балів
Підсумковий тест = 10 балів
Відповіді на практичних заняттях включають в себе: роботу з підручником та розкриття розмовних тем.
Модульна контрольна робота проводиться з метою перевірки засвоєння студентами матеріалів модуля в кінці першого семестру.

На передостанньому занятті весняного семестру проводиться підсумковий розрахунок рейтингової оцінки RD студентам, додаються заохочувальні бали за творчу роботу.
Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою:
Кількість балів 
100-95 Відмінно
94-85 Дуже добре
84-75 Добре
74-65 Задовільно
64-60 Достатньо
Менше 60 Незадовільно
Не виконані умови допуску Не допущено

Рік підготовки: II курс
Рейтинг студента з кредитного модуля складається з балів, що він отримує за відповіді на практичних заняттях, виконання модульної контрольної роботи у III семестрі та підсумковий тест у IV семестрі.
В результаті, максимальний середній ваговий бал протягом року дорівнює:
Практичні заняття = 2,5 бали х 32 = 80 балів
МКР =10 балів
Підсумковий тест = 10 балів
Rc = (2,5 бали х 32 + 10 балів х 1+10 балів х 1) = 100 балів
Атестація студентів проводиться двічі на семестр за значенням поточного рейтингу. На передостанньому занятті проводиться підсумковий розрахунок рейтингової оцінки RD, студентам додаються заохочувальні бали за творчу роботу.
Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою:
Кількість балів 
100-95 Відмінно
94-85 Дуже добре
84-75 Добре
74-65 Задовільно
64-60 Достатньо
Менше 60 Незадовільно
Не виконані умови допуску Не допущено

Рік підготовки: III курс
На першому занятті студенти ознайомлюються із рейтинговою системою оцінювання (РСО) дисципліни. Рейтинг студента з дисципліни складається з балів, що він отримує за відповіді на 24 практичних заняттях (R1), 1 реферат (R2) та підсумковий тест (R3).
Rc=R1+R2+R3=100 балів
Відповіді на практичних заняттях включають в себе: роботу з підручником та розкриття розмовних тем.
На першому занятті 5 семестру проводиться вхідне тестування, оцінки за яке не входять до рейтингу студентів. В результаті максимальний середній ваговий бал дорівнює:
16 занять x 2,5 балів = 40 балів (5 семестр)
8 занять x 5 балів = 40 балів (6 семестр)
Реферат = 10 балів
Підсумковий тест = 10 балів
Студенти, які набрали необхідну кількість балів (RD≥60), мають можливість отримати залікову оцінку відповідно до набраного рейтингу.
Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою:
Кількість балів 
100-95 Відмінно
94-85 Дуже добре
84-75 Добре
74-65 Задовільно
64-60 Достатньо
Менше 60 Незадовільно
Не виконані умови допуску Не допущено

Рік підготовки: IV курс
На першому занятті студенти ознайомлюються із рейтинговою системою оцінювання (РСО) дисципліни.
Зокрема, рейтинг студента з дисципліни складається з балів, які можна отримати за відповіді на практичних заняттях протягом одного семестру, презентації теми зі спеціальності та підсумкового тесту. На першому занятті VII семестру проводиться вхідне тестування, оцінки за яке не входять до рейтингу студентів.
В результаті, максимальний середній ваговий бал дорівнює:
16 занять х 5 балів =80 балів
Презентація теми зі спеціальності =10 балів
Підсумковий тест = 10 балів
Відповіді на практичних заняттях включають в себе: роботу з підручником та розкриття розмовних тем, презентацію теми зі спеціальності.
Студенти, які набрали необхідну кількість балів (RD≥60), мають можливість
отримати залікову оцінку (залік) відповідно до набраного рейтингу.
Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою:
Кількість балів 
100-95 Відмінно
94-85 Дуже добре
84-75 Добре
74-65 Задовільно
64-60 Достатньо
Менше 60 Незадовільно
Не виконані умови допуску Не допущено