Наукові школи і групи

Група 1
Школа: Школа теорії та сучасних методик навчання іноземних мов
Кластер: Культура, креативність та інклюзивне суспільство
2.1. Демократія та влада
2.2. Соціальні та економічні трансформації
Назва групи:
Preparing XXIst century students for social and economic transformations of a global society.
Підготовка студентів XXI століття до соціальних та економічних трансформацій глобального суспільства.
Тема: Four Cs: communication, collaboration, critical thinking( problem solving),creativity ( innovation).
Розвиток «гнучких навичок» (soft skills) необхідних для швидкої адаптації до нових професійних умов.
Завдання і перспективні розробки:
1. Розробка та впровадження концептуальних засад державної політики щодо розвитку англійської мови у сфері вищої освіти (у співпраці з МОН України).
2. Розробка рекомендацій для ЗВО щодо імплементації концептуальних засад ( у співпраці з Британською Радою в Україні).
3. Проходження сертифікації на базi Microsoft в рамках курсу XXIst Century Learning Design (у співпраці з Dinternal Education).
4. Створення навчальних траєкторій для студентів немовних факультетів з урахуванням необхідних гнучких навичок ( soft skills).
Керівник: доцент, доктор педагогічних наук Сiмкова I.О
Члени групи: Медведчук А.В., Антоненко І. І.,Тишенко М.А., Корницька Ю.А., Тулякова К. Р.

Група 2
Школа: Школа теорії та сучасних методик навчання іноземних мов
Кластер 4. Цифрові технології, промисловість та космос
4.6. Нові сприяючі технології
Назва групи: Технологічні можливості в освітньому процесі: нові виміри.
Тема: Використання інтерактивних технологій у англомовній підготовці студентів немовних факультетів
Завдання і перспективні розробки:
1. Розробка та тестування методики використання скринкастингу для підтримки дистанційної та змішаної форм навчання у процесі англомовної підготовки студентів немовних факультетів.
2. Моніторинг та підбір англомовних курсів дистанційного навчання для самостійної роботи студентів та їх самоосвіти.
3.Сприяння підвищенню рівня англомовної наукової підготовки студентів через залучення їх до участі у міжнародних мультимедійних конференціях, форумах, фахових проектах тощо.
4. Реалізація стратегії розвитку Університету щодо міжвузівської співпраці шляхом забезпечення англомовного перекладу завдань до відкритої студентської олімпіади з програмування “KPI-OPEN”.
Керівник: доцент, кандидат педагогічних наук Духаніна Н. М.
Члени групи: Гайденко Ю. О., Козубська І. Г., Колісник М. П.,Огурцова О.Л., Бондаренко О. І.
Наукові групи підрозділу

Протягом звітного періоду успішно працювали наукові групи:
1) «Preparing XXIst century students for social and economic transformations of a global society» (Підготовка студентів XXI століття до соціальних та економічних\ трансформацій глобального суспільства) під керівництвом професора, доктор педагогічних наук Сiмкової I.О

У звітному році з використанням результатів виконаних робіт:
– Захищено 1 кандидатську дисертацію;
– Опубліковано 9 статей у наукових виданнях:
– у т.ч. 4 у фахових виданнях України,
– 2 у зарубіжних виданнях країн ОЕСР,
– 1 монографію у зарубіжному виданні;
– 1 у виданнях, що входять до наукометричної бази даних Scopus,
– 2 у виданнях, що входять до наукометричної бази даних Web of Science,
– зроблено 11 доповідей на конференціях.

2) «Технологічні можливості в освітньому процесі: нові виміри» під керівництвом доцента, кандидата педагогічних наук Духаніної Н. М.
У звітному році з використанням результатів виконаних робіт:
– Опубліковано 3 статті у наукових виданнях:
– у т.ч. 2 у фахових виданнях України,
– 1 у виданнях, що входять до наукометричної бази даних Copernicus;
– зроблено 17 доповідей на конференціях.