Духаніна Н.М.

Духаніна Наталія Мар’янівна

Духаніна Наталія Мар’янівна, доцент кафедри англійської мови гуманітарного спрямування №3, у 2004 році закінчила Київський гуманітарний інститут. У 2012 році здобула ступінь кандидата педагогічних наук із спеціальності теорія і методика професійної освіти (13.00.04). Наталія Мар’янівна є автором багатьох праць, серед яких: методичні рекомендації, наукові статті та тези. Духаніна Наталія Мар’янівна бере активну участь у семінарах,  наукових міжнародних та всеукраїнських конференціях, останні з яких: ІІ Міжнародна науково-практична конференція«Актуальні проблеми вищої професійної освіти України»(доповідь на тему «Формування медіакомпетентності  вторинної мовної особистості»), ІVМіжнародна науково-практична конференція«Іншомовна освіта у вищій технічній школі: методи, підходи, технології» (доповідь на тему «Професійно орієнтоване навчання іноземної мови студентів немовних вузів»). Наталія Мар’янівна виконує обов’язки зав. метод. об’єднання ІПСА.

Наукові публікації

Медіатехнології як мотивація студентів до навчання // Вища освіта України. – Т. V(12). — К. : Гнозис, 2008. — С. 189–193.

Критичне мислення: технології розвитку / Н. М. Духаніна// Вища освіта України. –  2009. – Т. II(14).– Тематичний випуск № 3. «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». — К. : Гнозис, 2009. — С. 506–513.

Медіаосвіта: теоретичний аналіз / Н. М. Духаніна //  Всеукр. наук.-практ. конф. [«Журналістика, філологія та медіаосвіта»].  — Полтава : Освіта, 2009. — С.102–104.

Технології освіти: до розмежування понять/ Н. М. Духаніна // Проблеми освіти : наук. зб. —К. : Ін–т інновац. технологій і змісту освіти МОНМС України, 2010. —Вип. 63. —Ч. ІІ. —С.166–170.

Медіаосвіта як фактор модернізації та підвищення якості вищої освіти / Н. М. Духаніна //  Проблеми освіти: наук. зб. —К. : Ін–т інновац. технологій і змісту освіти МОНМС України, 2011. —Вип. 66. —Ч. ІІ. —С.190–195.

Формування медіаосвітнього середовища в умовах інформатизації системи вищої освіти / Н. М. Духаніна //  Вища освіта України. – Т. III (21).  —К. : Гнозис, 2010. —С. 149–155.

Зміст та структура навчальної програми спецкурсу „Основи медіакультури” / Н. М. Духаніна //  Проблеми освіти : наук. зб. / Ін–т інновац. технологій і змісту освіти МОНМС України. —К., 2011. —Вип. 68. — С. 311–314.

Історико-культурні та соціально-політичні передумови розвитку медіаосвіти в Україні та за кордоном / Н. М. Духаніна //  Вища освіта України: теоретичний та науково-методичний часопис / №1.  – Дод. 1. – Тем. випуск «Наука і вища освіта : проблеми взаємодії та інтеграції». — К. : Запоріжжя, 2011. –– С. 72–80.

Сутність та структура готовності магістрантів до використання медіаосвітніх технологій / Н. М. Духаніна //Гуманітарний вісник. –– Дод. 1 до вип. 27, Т. ІV(37): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». —К. : Гнозис, 2012. —С. 110–117.

Узгодженість навчально-виховного процесу з медіакультурним  розвитком магістрантів / Н. М. Духаніна // Гуманітарний вісникДВНЗ «Переяслав-Хмельницький держ. пед. універ. ім. Г. Сковороди»/ Дод. 1 до вип. 31, Т. VІ (48): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». —К. : Гнозис, 2013. —С. 247–256.

Медиаобразовательный подход к обучению иностранным языкам / Н. М. Духанина // Медиаобразование – 2013: Сб. трудов Международного форума конференций “Медиаобразование 2013” / под. ред. И.В. Жилавской. —М. : РИЦ МГГУ им. А.М. Шолохова, 2013. — С. 184–193.

Особливості підготовки майбутніх фахівців з комп’ютерних наук засобами медіаосвіти / Н. М. Духаніна //Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький держ. пед. універ. ім. Г. Сковороди» / Дод. 3. Вип. 31. — К. : Гнозис, 2014. —С. 287–292.

Педагогічні умови підвищення ефективності навчально-виховного процесу / Н. М. Духаніна  // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький держ. пед. універ. ім. Г. Сковороди» – Дод. 5 до Вип. 31: Тем. вип. «Проблеми епіричних досліджень». –– К. : Гнозис, 2014 –– С.184–189.

Особливості навчання іншомовного професійного спілкування студентів технічних спеціальностей / Н. М. Духаніна //Матеріали міжвузівської наук.-практ. конф. [«Особливості викладання іноземних мов у вищій школі»], Київ, 15 січня 2009 р. — Київ. : НТТУ «КПІ», 2009.— С. 189–193.

Сучасні тенденції у викладанні іноземних мов / Н. М. Духаніна //Матеріали міжнар. наук.-практ. конф.[«Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов»], Київ, 27 лютого 2009 р. — Київ : «Політехніка», 2009. – С. 189–193.

Mediatechnologiesinforeignlanguageteachingandlearning/ N. Dukhanina// XIV TESOL – Ukraine National Conference: Discovery Learning: Content-Based Learning for EFL / ESP Teacher. — Kharkiv, 2009. — Р. 69.

Актуальні питання викладання іноземних мов у вищих технічних навчальних закладах / Н. М. Духаніна // Міжнар. наук.-практ. конференція [«Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов»]. —Київ : «Політехніка», 2010. – С. 59–60.

Інтеграція медіаосвіти у процес навчання іноземних мов / Н. М. Духаніна // Матеріали VIIІ Міжнарод. наук.-практ. конф. [«Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов»], Київ, 1-2 березня 2013 р. — К. : НТУУ «КПІ», 2013. — С. 48-51.

Медіаосвіта студентів на практичних заняттях з іноземної мови / Н. М. Духаніна // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. [«Сучасна освіта: методологія, теорія, практика»], Київ, 18 квітня 2013 р.—К. : НТУУ «КПІ», 2013.—С. 46-50.

Метод проектів як ефективна технологія медіаосвіти  / Н. М. Духаніна //Матеріали VIIIміжнар. наук.-практ. конф. [«Актуальные проблемы современных наук – 2013»],Перемышль, 07-15 июня 2013. — Перемишль: Sp. z o.o. «NaukaI studia», 2013. —С.21-23

Моделі медіаосвіти / Н. М. Духаніна //Матеріали ІХ міжнар. наук.-практ. конф. [«Актуальные достижения европейской науки – 2013»], Софія, 17-25 червня 2013 р.— Софія: «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2013. — С.20-22.

Формування медіакомпетентності  вторинної мовної особистості / Н. М. Духаніна //Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. [«Актуальні проблеми вищої професійної освіти України»], Київ, 20 березня. 2014 р. —К. : НАУ, 2014. —С. 172–173.

Умови ефективності та якості навчально-виховного процесу / Н. М. Духаніна // МатеріалиІІ Міжнарод. наук.-практ. конф.[«Сучасна освіта: методологія, теорія, практика»], Київ,16 квітня 2014. –– К. : НТУУ «КПІ», 2014. –– С. 34 – 37.

Професійно орієнтоване навчання іноземної мови студентів немовних вузів / Н. М. Духаніна // Іншомовна освіта у вищій технічній школі: методи, підходи, технології : Матеріали ІVМіжнарод. наук.-метод. конф. ––К. : НТУУ «КПІ», 2014. –– С. 34–36.

Методичні розробки

Іноземна мова [Електронний ресурс]: Методичні вказівки для самостійної підготовки студентів І курсу Інституту прикладного системного аналізу до виконання комплексних контрольних робіт /  Уклад.: Н. М. Духаніна. –– К.: НТУУ «КПІ», 2014. –– 42 с.

Англійська мова в сфері інформаційних та комп’ютерних технологій : навч. посіб. / Н. М. Духаніна, Ю. А. Корницька. ––К. : НТУУ «КПІ», 2014.–– 212  с.