Волкова С.Г.

Волкова Світлана Геннадіївна

Волкова Світлана Геннадіївна закінчила в 1999 році Київський Національний Лінгвістичний Університет і отримала кваліфікацію викладача німецької та англійської мов та зарубіжної літератури. Брала участь у багатьох конференціях та методичних семінарах (Pearson, Oxford, Macmillan). Зараз вона відповідальна за факультет права та є заступником декана ФЛ. Задля підвищення рівня своєї педагогічної майстерності та підвищення кваліфікації в методиці та науковій роботі Світлана Геннадіївна відвідує курси підвищення кваліфікації у вищих навчальних закладах України.

ПУБЛІКАЦІЇ

 1. Тези доповіді:Неологізми та особливості їх утворення в комп’ютерній лексиці// Роль інновацій в трансформації образу сучасної науки: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 28–29 грудня 2018 р.) / ГО «Інститут інноваційної освіти»; Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України. – Київ : ГО «Інститут інноваційної освіти», 2018. – c.105-107
 2. Наукова стаття: Неологізми у сучасній англійській мові на прикладі мови інтернет-ресурсів / С. Г. Волкова // Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Філологія. – 2019. – Вип. 21. – С. 112-116.
 3. Тези доповіді: Communicative Approach and its Main Advantages for Law Students/Сучасні тенденції викладання іноземних мов у закладах вищої освіти: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 14 травня 2020 р. – К., 2020. – 160 с.
 4. Тези доповіді: Переклад та його особливості в сучасній англійській мові/ Концептуальні проблеми сучасної освіти: ХХІХ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція: тези доповідей, Івано-Франківськ, 15 квітня 2020 р. – Ч. 2. – Дніпро: ГО «НОК», 2020 – 66 с.
 5. Наукова стаття: Проєктний метод як один з комунікативних підходів для вивчення іноземних мов // Інноваційна педагогіка.- 2021. -Випуск 31. Т. 2. С. 21-25
 6. Наукова стаття: Реалії та особливості їх перекладу в літературі // Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика – 2021. – Частина 2. – Т. 32 (71). С.15-20
 7. Сучасні програми та технології e-learning // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / – Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2021. – Вип. 36. Том 2. – (318). с.284-29
 8. Підвищення професійної кваліфікації педагогічних працівників в умовах модернізації освіти// Інноваційна педагогіка.- 2021. -Випуск 35. С. 168-174
 9. Онлайн навчання іноземних мов у контексті навчання впродовж життя// Інноваційна педагогіка.- 2021. -Випуск 36. С. 48-5
 10. Teaching Spoken Production in Global Contexts 2021// Arab World English Journal (AWEJ).2021. – Volume 12. Number4 December 2021, p.213-223 DOI: https://dx.doi.org/10.24093/awej/vol12no4.15
 11. Монографія: Неологізми як відображення розвитку суспільства – “Innovative Ansätze zur persönlichen Entwicklung und Verbesserung der Gesundheit (Bildung, Philosophie, Literatur, Kunst, Medizin, Pharmazie) / Innovative approaches to personal development and health improvement (education, philosophy, literature, art, medicine, pharmaceuticals)”, Karlsruhe, Germany
 12. Professional English in use. навч. посіб. для здобув. ступеня бакалавра за спеціальністю 081 «Право». Law. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. 162 с. – Режим доступу: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/41049